Variabeldefinisjon

Varige driftsmidler

  English
Navn Varige driftsmidler
Definisjon Varige driftsmidler omfatter fysiske eiendeler som bygninger og annen fast eiendom, samt maskiner, inventar og transportmidler som er bestemt for varig eie eller bruk.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
08676: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08673: Industri. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08170: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08167: Bygge- og anleggsvirksomhet. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08164: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08161: Transport og lagring. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08157: Informasjonssektor. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08141: Fastlands-Norge. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08121: Alle næringer. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07192: Transport, lagring og kommunikasjon. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07190: Varehandel. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07188: Bygge- og anleggsvirksomhet. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07186: Informasjonssektor. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07171: Hotell- og restaurantvirksomhet. Balanseposter (F) (avslutta serie)
05608: Fastlands-Norge. Balanseposter (avslutta serie)
04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr)
04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04164: Pensjonskasser. Balanse (mill. kr) (avslutta serie)
04083: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr)
03863: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)