Mynter og person, illustrasjon

Noregs vare- og tenestebalanse er eit mål for om vi går i over- eller underskot i vare- og tenestehandelen med utlandet, og balansen er differansen mellom eksport- og importstorleikane i reallikninga.

Noregs vare- og tenestebalanse overfor utlandet ser slik ut for åra 1975 til 2022. Her er tala ikkje i faste, men i løpande prisar (faktiske prisar for kvart år).

Figur 5. Vare- og tjenestebalansen. 1976-2022

Av figuren ser vi at:

  • Noreg har hatt eit overskot på vare- og tenestebalansen for dei fleste åra.
  • For åra 1986–1988 var det eit underskot på vare- og tenestebalansen, og det var det også i 2020
  • Fra 2021 til 2022 auka overskotet rekordarta.

Det har særleg vore eksporten av råolje og naturgass som har sørga for overskotet på vare- og tenestebalansen. 2021 er eit av åra der særleg høg vekst i prisane på råolje og naturgass bidrog til høge eksportinntekter og eit stort overskot på vare- og tenestebalansen. Dette fortsette til 2022, då vi så eit rekordhøgt overskot på vare- og tenestebalansen.

Men kva for varer og tenester handlar Noreg med overfor utlandet? Handlar vi mest med varer, eller med tenester? Kva for land handlar vi mest med?

Det skal du no finne ut gjennom å gjere oppgåve E.

Statistisk sentralbyrå. (2023). Fakta om norsk økonomi. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-okonomi

Statistisk sentralbyrå. (2023). Fakta om norsk næringsliv. Henta frå ssb.no: næringsliv: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside/norsk-naeringsliv

Statistisk sentralbyrå. (2023). Nasjonalregnskap. Henta frå ssb.no: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap