Mynter og person, illustrasjon

Dei fem omgrepa de skal lære er:

  • Bruttonasjonalprodukt/verdiskaping
  • Import
  • Konsum i alt
  • Bruttoinvestering
  • Eksport

Svar på spørsmåla under for kvart av dei fem omgrepa i punktlista over:

  1. Korleis definerer du omgrepet med eigne ord? 
  2. Kva er SSBs definisjon?
  3. Kva er eksempel på kva omgrepet inneheld?
  4. Kva er eksempel på kva omgrepet ikkje inneheld? 

Hjelpemiddel: SSBs definisjonar av omgrepa i nasjonalrekneskapen og teksten i del 1.