Mynter og person, illustrasjon
  • Kva var mest interessant av det de lærte?
  • Kva kan de bruke vidare av det de no kan i andre timar og oppgåver i samfunnsøkonomifaget?
  • Kva synest de at de har lært når de ser på læringsmåla igjen no?

Læringsmåla

  • Kjenne til reallikninga og samanhengane han uttrykker
  • Kunne bruke reallikninga til å analysere sentrale samanhengar mellom tilgangen på og bruken av varer og tenester i økonomien
  • Ha kunnskap om tala for Noreg for dei sentrale storleikane i reallikninga og om Noregs handel med utlandet
  • Lære sentrale makroøkonomiske omgrep knytt til reallikninga og BNP
  • Kunne definere inflasjon, faste og løpande prisar
  • Kjenne til bruk av BNP i samanlikningar av materiell levestandard mellom ulike land