Det finst også ein bokmålsversjon av undervisningsopplegget.

I undervisningsopplegget får elevane kunnskap om:

 • reallikninga
 • korleis vi måler verdiskaping i nasjonalrekneskapen
 • korleis Statistisk sentralbyrå (SSB) definerer dei sentrale økonomiske omgrepa som inngår i reallikninga
 • inflasjon, og kva faste og løpande prisar er
 • materiell levestandard i Noreg samanlikna med andre land
 • Noregs handel med utlandet

Elevane får øving i å jobbe med statistikk om emna gjennom oppgåveløysing. De kan velje å bruke berre nokre av delane til undervisningsopplegget. De vurderer sjølv når de ber elevane om å løyse oppgåvene åleine, i par, i grupper og i heil klasse.

Lærarar kan få fasit til omgrepsoppgåva og taldelen av oppgåvene ved å skrive til skole@ssb.no.

 • Kjenne til reallikninga og samanhengane han uttrykker
 • Kunne bruke reallikninga til å analysere sentrale samanhengar mellom tilgangen på og bruken av varer og tenester i økonomien
 • Ha kunnskap om tala for Noreg for dei sentrale storleikane i reallikninga og om Noregs handel med utlandet
 • Lære sentrale makroøkonomiske omgrep knytt til reallikninga og BNP
 • Kunne definere inflasjon, faste og løpande prisar
 • Kjenne til bruk av BNP i samanlikningar av materiell levestandard mellom ulike land

Opplegget er laga for elevar som tek Samfunnsøkonomi 1 og tek utgangspunkt i læreplan SOK01-03 Samfunnsøkonomi (udir.no).

Meld deg på nyhendebrev og få tips om relevant innhald på ssb.no.