Mynter og person, illustrasjon

 

Se på tallene i realligninga for Norge for 2020, 2021 og 2022. Bruk tallene fra nasjonalregnskapet i tabell 1 under. I denne tabellen er tallene i millioner kroner. 

  1. Finn 2022-tallene for Verdiskapingen i landet + Import = Konsum + Investering + Eksport. Holder likhetstegnet? Bruk tallet for Bruttoinvestering i alt som mål for Investering i realligningen.
  2. Hvilke komponenter inngår på brukssiden? Og hvilke inngår på tilgangssiden av realligningen?
  3. Hvilken størrelse er størst på brukssiden i 2022? Hvilken størrelse var størst på brukssiden i 2020 og 2021?
  4. Hvilket fortegn hadde Eksport - Import i hvert av årene 2020, 2021 og 2022?
  5. Hva kan du si om endringen i kroner fra 2021 til 2022? Hvilke to størrelser i realligningen gikk mest opp?