Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målet for reduksjon av klimagassutslippene er mål nr. 13 og lyder «Stoppe klimaendringene».

Illustrasjon av FNs 17 bærekraftsmål: 1. Utrydde fattigdom, 2. Utrydde sult, 3. God helse og livskvalitet, 4. God utdanning, 5. Likestilling mellom kjønnene, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi til alle, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 10,. Mindre ulikhet, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene, 14. Livet i havet, 15. Livet på land, 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 17. Samarbeid for å nå målene.

Offisielle tall for klimagassutslipp

Statistisk sentralbyrå lager de offisielle tallene for klimagassutslipp for Norge. Klimagasser er gasser som gir endringer i klimaet. Tallene for klimagassutslipp er en viktig del av Norges rapportering til FN om hvordan Norge etterlever bærekraftsmål nr. 13 «Stoppe klimaendringene». Tallene omfatter sju forskjellige klimagasser og måles i tonn for hver type gass. Men for å få et samlet bilde måles gassene også i tonn CO2-ekvivalenter.  Dette er en omregning av hver gass sitt klimautslipp i samme målestokk eller mengde CO2-utslipp, eller den mengden som i like stor grad vil bidra til global oppvarming (Eurostat, 2023).

I 1990 var norske klimagassutslipp 51,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og i 2022 var utslippene på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Slik ser figuren over klimagassutslipp ut for årene 1990-2022:

Figur 1. Utslipp av klimagasser fra norsk territorium. 1000 tonn

CO₂-ekvivalenter

I framstilling av hvordan utslippene har endret seg, legger vi oftest vekt på å sammenligne nye tall for utslipp med året 1990. Hvorfor gjør vi det?

Et stikkord her er Kyotoprotokollen. Denne kalles også ofte for Kyotoavtalen. Denne avtalen er den første forpliktende avtalen mellom først 37 industriland om å kutte klimagassutslippene. Disse landene forpliktet seg til å kutte til sammen minst 5 prosent av sine utslipp i 2008-2012 målt mot nettopp året 1990 (regjeringen.no, 2021). Mål om reduserte klimagassutslipp kan nås gjennom tiltak nasjonalt og det vi kaller for fleksible mekanismer, som for eksempel er kjøp av "En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser. Over tid reduseres antall kvoter, slik at utslippene av klimagasser totalt sett blir mindre. Et system for handel med klimakvoter kalles kvotesystem. I et kvotesystem finnes det et bestemt antall kvoter  som kan selges og kjøpes" (regjeringen.no, 2020a).internasjonalt.

Kyotoprotokollen skulle egentlig avsluttes i 2012. Men fordi landene ikke ble enige om en ny avtale for reduksjon av klimagassutslipp, ble avtalen forlenget til 2020 (FN, 2020).

Norges mål har vært å kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990. Dette målet har Norge nådd på forskjellige måter. Videre har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 (regjeringen.no).

Hvordan har det gått med norske klimagassutslipp?

Vi kan si dette ut fra statistikken Utslipp til luft :

 • Utslippene av klimagasser nådde en topp i 2007. De var da 10,1 prosent høyere enn utslippene i 1990.
 • Fra 2007 til 2022 sank utslippene med 13,4 prosent.
 • Fra 1990 til 2022 sank utslippene med 4,6 prosent. Det er langt igjen til målene selv om utslippene fra flere kilder går ned.
 • Selv om totale utslipp har endret seg lite siden 1990, har årsakene til utslippene endret seg vesentlig. Dette er viktige endringer:
  • Høyere produksjon av olje og gass og økt transport har ført til større utslipp fra disse kildene siden 1990.
  • Til gjengjeld har utslippene fra industrien og fra oppvarming av bolig og næring gått betydelig ned.
  • Reduksjonen i industrien skyldes både teknologiforbedringer, bedriftsnedleggelser og mindre bruk av olje.

På miljøstatus.no finner vi følgende fakta om klima:

 • 4,7 prosent nedgang i norske klimagassutslipp fra 1990 til 2021
 • 1,1 oC økning i global middeltemperatur siden førindustriell tid
 • 86 prosent av verdens CO2-utslipp kommer fra fossile brensler og sementproduksjon

Kilde: Miljødirektoratet. Miljøstatus. Klima (miljostatus.miljodirektoratet.no/)

Videre er det slik at Norge har oppfylt klimamålet om 30 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fra 1990 til 2020. Målet ble nådd ved å kombinere kutt i utslippene i Norge med andre tiltak. Hvilke finner du ut ved å løse oppgave C. Her finner du også ut om ulike delmål, som for eksempel mål om reduksjon av utslippene i Norge, ble nådd eller ikke.

I oppgave A lærer du mer om hvilke klimagasser vi har og om begrepet CO2-ekvivalenter. Oppgave B gir kunnskap om i hvilke år vi har hatt store endringer i klimagassutslippene og om i hvilke aktiviteter utslippene har økt og sunket mest. 

Se filmen "Statistics in the classroom – Sustainable Development Goals, SDGs" ec.europa.eu på Youtube). Filmen er på engelsk og varer i litt over 5 minutter. Den forklarer hva bærekraftsmålene er, og hvordan dere kan bruke verktøyet «SDGs & me» til å utforske utvikling og forskjeller mellom land i Europa, deriblant Norge. 

Statistisk sentralbyrå har også en egen nettside med indikatorer for de globale bærekraftsmålene. Der finner du indikatorer for Norge for noen delmål knyttet til bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringene».

Gjør oppgavene A, B og C.

 

Eurostat (Regissør). (2021). Statistics in the classroom - Sustainable development goals. https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-corner/videos [Film]. 

Eurostat. (2023 a). Statistics Explained. Beginners: Environment. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:Environment#What_are_air_emissions_and_why_are_they_important.3F

Eurostat. (2023, november (hentet)). SDGs&me. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/visualisations/sdgs/

FN. (2020, 22. desember). Kyotoprotokollen. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/miljoe-og-klima/kyotoprotokollen

Miljødirektoratet. (2022, 16. mai). Miljømål 5.1. Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/klima/miljomal-5.1/ 

Miljødirektoratet. (2021, 12. oktober). Globale utslipp av klimagasserhttps://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-utslipp-av-klimagasser/

Regjeringen (2020a, 12. august). Dette er klimakvoter. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimakvoter/id2076655/

Regjeringen (2020b, 25. september). Meld. St. 1 (2020-2021). Nasjonalbudsjettet 2021. Kap. 6.2. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1-20202021/id2768215/

Regjeringen (2021, 5. oktober). Internasjonale klimaforhandlingerhttps://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/de-internasjonale-klimaforhandlingene/id2741333/

Regjeringen (2021, 22. oktober). Klimaendringer og norsk klimapolitikk.https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/ 

Regjeringen (2023, august 28). Klimaendringer og norsk klimapolitikk. https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/innsiktsartikler-klima-miljo/klimaendringer-og-norsk-klimapolitikk/id2636812/

Regjeringen (2023, november 3). Nytt norsk klimamål på minst 55 prosent. Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-norsk-klimamal-pa-minst-55-prosent/id2944876/

Statistisk sentralbyrå. (2023, november). Globale indikatorer for bærekraftsmålene. https://www.ssb.no/sdg

Statistisk sentralbyrå. (2022, 27. juli). Fakta om miljø. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/faktaside/miljo

Statistisk sentralbyrå. (2022, 8. juni). Utslipp til luft. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Storbråten, B., & Skyrudsmoen, L. (2023, november 3). Klimagassutslippene gikk ned i 2022. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft/artikler/klimagassutslippene-gikk-ned-i-2022