Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon
  1. Les denne teksten: 

– Klimamålet for 2020 er å redusere utslippene med 30 pst. sammenlignet med 1990. Denne folkerettslige forpliktelsen under Kyotoprotokollen blir oppfylt gjennom en blanding av innenlandske utslippskutt, kjøp av kvoter fra prosjekter i utviklingsland og bidrag fra norske bedrifter som deltar i EUs kvotesystem. I tillegg har Norge en ambisjon om at de innenlandske klimagassutslippene skal reduseres til 46–48 mill. tonn i 2020. Nasjonalbudsjettet 2021, s. 189, på regjeringen.no. 

– Bidragene fra nasjonale tiltak, det europeiske kvotesystemet og statens kjøpsprogram for kvoter i andre land vil være tilstrekkelige til at Norge overholder sin utslippsforpliktelse for 2013-2020, og dermed når målet for 2020Miljødirektoratet, 2022

For å svare på spørsmålene 2-4 bruker dere tekstene i 1 ovenfor.

  1. Hva var målet for totale kutt i utslipp av klimagasser i 2020? Og hva var ambisjonen om størrelsen på utslippene for norsk territorium i 2020? 
  2. Hvilke andre måter enn innenlandske kutt i utslippene kunne Norge bruke for å oppfylle målet om 30 prosent kutt i klimagassutslippene på? 
  3. Og hva sier Miljødirektoratet  – oppfylte Norge målsettingen?  
  4. Ble ambisjonen du fant i spørsmål 2 om størrelsen på utslippene fra norsk territorium i 2020 nådd? Finn svaret fra tallene i statistikkbanktabell 13931.