Fabrikk med tre piper som slipper ut gasser, illustrasjon

Gå til statistikkbanken og tabell 13931

  1. Ta ut tall for utslipp av alle klimagasser samlet («alle kilder»), målt i CO2-ekvivalenter, fra 1990 og til det siste tallet som ligger i databasen. Er det noen år det har vært særlig store prosentvise endringer mellom? Du bør eksportere tallene dine til Excel eller et annet regneark og regne deg fram til svaret.
  2. Klarer du å finne ut hvilken kilde (aktivitet) som har redusert og økt sine utslipp mest både absolutt og prosentvis mellom 1990 og 2022, målt i CO2-ekvivalenter? Du bør eksportere tallene dine til Excel eller et annet regneark og regne deg fram til svaret.