324008
/helse/statistikker/royk/aar
324008
statistikk
2018-01-18T08:00:00.000Z
Helse
no
royk, Røyk, alkohol og andre rusmidler, røykere, dagligrøykere, tobakksbruk, snusbrukereHelseforhold og levevaner , Helse
true

Røyk, alkohol og andre rusmidler

Fra og med 29. oktober 2018 vil statistikken også omhandle bruk av alkohol og andre rusmidler.

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

11 %

dagligrøykere i Norge i 2017

Andel røykere og snusere 16-74 år, etter kjønn. Prosent
2007201220162017
Begge kjønn
Andel dagligrøykere22161211
Andel av-og-til-røykere101098
Bruker snus daglig - prosent.91012
Bruker snus av og til - prosent.444
Menn
Andel dagligrøykere22161312
Andel av-og-til-røykere10111010
Bruker snus daglig - prosent.141317
Bruker snus av og til - prosent.655
Kvinner
Andel dagligrøykere22161110
Andel av-og-til-røykere9976
Bruker snus daglig - prosent.476
Bruker snus av og til - prosent.243

Om statistikken

Statistikk over hvor mange som røyker og som bruker snus i Norge. Oversikt over de som røyker og snuser, daglig eller av og til, fordelt på alder, kjønn og utdanningsnivå. Røykevaner er kartlagt siden 1973 og bruk av snus siden 2008.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Andelen røykere blir målt ved hjelp av to spørsmål: "Hender det at du røyker ?" og "Røyker du daglig eller av og til ?"

Andelen som bruker snus blir målt ved ett spørsmål: ´´Bruker du snus daglig, av og til, eller aldri ?´´

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for Helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Regionalt nivå

Fylke

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis innsamling, publiseres samlet i begynnelsen av hvert år.

Internasjonal rapportering

Det rapporteres årlige tall på røyking til OECD og NOMESKO.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Anonymiserte resultatfiler overføres til NSD - Norsk senter for forskningsdata.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge røykevaner og bruk av snus i Norge. Statistisk sentralbyrå har kartlagt røykevaner siden 1973 og bruk av snus siden 2008. Undersøkelsen utføres på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

 

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av Helsedirektoratet, SIRUS, andre forskningsrmiljøer, allmennheten og media.

 

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne. Lenk til både likebehandlingsprinsippet på ssb.no og kalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-1 (frivillig)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter et utvalg av personer bosatt i Norge i alderen 16-74 år.

Datakilder og utvalg

Spørsmålene om røykevaner stilles som en del av Reise- og ferieundersøkelsen. Befolkningsregisteret brukes til å definere populasjonen og til å trekke utvalgene. I tillegg hentes det opplysninger om høyeste utdanning fra register.

Undersøkelsen er basert på et landsrepresentativt utvalg bestående av 2000 personer i alderen 16-74 år hvert kvartal, til sammen 8000 personer i løpet av året.  I 2015 og 2016 har utvalget blitt utvidet med 1000 personer i 4. kvartal. Denne undersøkelsen går hvert kvartal, men det publiseres kun samletall for hele året.  Personene trekkes fra SSBs sentrale befolkningsdatabase. Utvalgene trekkes som landsdekkende, representative utvalg i ett trinn der alle kommuner var trekkbare. Utvalgene er justert på kjønn og aldersgrupper i henhold til populasjonstall per første kvartal, slik at alders- og kjønnsfordelingen er tilnærmet lik for alle kvartaler.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt spørsmål om tobakksbruk i intervjuundersøkelser siden 1973. Fra og med 2008 har det også blitt stilt spørsmål om bruk av snus hvert kvartal.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju som en del av Reise- og ferieundersøkelsen.

Intervjuet foregår ved bruk av PC-basert spørreskjema. Dette inneholder flere kontroller for å forebygge feil svar eller registreringsfeil under intervjuet. I noen tilfeller får intervjueren advarsler ved registrering av svar. I andre tilfeller er det lagt inn grenseverdier som ikke kan overskrides. Dessuten kontrolleres det at bare gyldige koder for svaralternativene registreres.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistisk sentralbyrå har samlet informasjon om nordmenns røykevaner siden 1973 og nordmenns bruk av snus siden 2008.

 

Fra og med 2014 er røyketallene beregnet med frafallsvekter for å justere for skjevheter på grunn av frafall. Det vektes for alder, utdanning og kjønn. Bruk av vekter vil påvirke tallene noe, men trenden vi har sett gjennom mange år, vil være uendret, selv med vektede tall. Tabellen under viser vektede og uvektede tall for to årganger for andelen som røyker daglig.

 

 

2012

2013

 

uvektet

vektet

uvektet

vektet

I alt

15,6

16,2

14,6

15,6

Kjønn

 

 

 

 

Menn

15,7

16,2

15,1

16,3

Kvinner

15,5

16,1

14,1

14,8

Alder

 

 

 

 

16-24 år

6,9

6,8

7,1

7,0

25-44 år

14,5

15,7

13,5

15,1

45-66 år

20,3

21,4

19,1

20,6

67 år og eldre

13,4

13,6

12,2

13,0

Fra 1973 til og med 2008 er røyketallene beregnet med treårig glidende gjennomsnitt. Ved beregning av treårig glidende gjennomsnitt beregner man gjennomsnittet av resultatene fra tre påfølgende år og lar dette representere det midterste av de tre årene. Fra og med 2009 presenteres kun prosenttallet fra innsamlingsåret.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan ikke garantere at alle feil oppdages.

Frafallet er mellom 35 og 45 prosent. For nærmere opplysninger om skjevhet på grunn av frafall, se publikasjonene for de enkelte Reise- og ferieundersøkelsene.

 Siden resultatene bygger på opplysninger om et utvalg av den populasjonen undersøkelsen dekker, vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til dem. Dette kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget trekkes i henhold til regler for tilfeldig trekking, kan vi beregne hvor stor utvalgsvariansen kan forventes å bli.

Et ofte brukt mål på denne usikkerheten i resultatet for en variabel er standardfeilen til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på denne standardfeilen avhenger av antallet observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og fordelingen til det aktuelle kjennemerket i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardfeilen i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjoner i utvalget.

Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. Figur 1 viser likevel størrelsen på standardfeilen for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser for et utvalg som er trukket etter Statistisk sentralbyrås ett-trinns utvalgsplan. Av figuren går det frem at usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50. Antall observasjoner i denne undersøkelsen ligger rundt 4 500- 5 000.

Figur 1. Forventet standardfeil for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser.

Antall observasjoner

5/95

10/90

15/85

20/80

25/75

30/70

35/65

40/60

50/50

25

4,4

6,0

7,1

8,0

8,7

9,2

9,5

9,8

10.0

50

3,1

4,2

5,0

5,7

6,1

6,5

6,7

6,9

7,1

100

2,2

3,0

3,6

4,0

4,3

4,6

4,8

4,9

5,0

500

1,0

1,3

1,6

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

1000

0,7

0,9

1,1

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1500

0,6

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

2000

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

3000

0,4

0,5

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

4000

0,3

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

5000

0,3

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB