16 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år brukte snus daglig i 2023, mens 4 prosent brukte snus av og til, viser nye tall fra statistikken Røyk, alkohol og andre rusmidler.

– Det er stadig flere som bruker snus daglig. De siste ti årene har andelen som snuser på daglig basis nesten doblet seg, sier rådgiver Sindre Mikael Haugen.

Å bruke snus daglig er mest utbredt blant menn. Det siste tiåret har allikevel den prosentvise økningen vært større blant kvinner. I 2013 brukte 4 prosent av kvinner og 14 prosent av menn snus daglig. I 2023 har disse andelene økt til 11 prosent for kvinner og 21 prosent for menn.

Figur 1. Andelen som bruker røyk og snus daglig. Befolkningen 16–74 år. 2013-2023

Snus mest utbredt blant unge

Daglig snusbruk er mest vanlig blant personer i aldersgruppen 25–34 år, der 29 prosent opplyste å ha brukt snus daglig i 2023. Dette utgjør en dobling fra 2013 da den tilsvarende andelen var 14 prosent.

Blant kvinner i aldersgruppen 25–34 år har andelen som bruker snus daglig økt fra 5 prosent i 2013 til 23 prosent i 2023. Dette utgjør nesten en femdobling på ti år.

Det har også vært en stor økning i andelen unge menn som bruker snus. Blant menn i aldersgruppen 25–34 år opplyser 34 prosent, eller 1 av 3, at de brukte snus daglig i 2023. Dette er en økning fra 23 prosent i 2013.

Parallelt med at andelen for daglig snusbruk blant aldersgruppen 25–34 år har økt, har andelen som snuser av og til sunket for den samme aldersgruppen, fra 9 prosent i 2013 til 4 prosent i 2023.

– Det er verdt å poengtere at selv om bruken av snus kan anses som et ungt fenomen har det de siste ti årene også vært en økning i andelen som bruker snus daglig blant befolkningen som er 35 år og eldre, sier Haugen.

Panel med linjediagram som viser andelen som bruker røyk og snus etter kjønn og alder for befolkningen 16-74 år i perioden 2013-2023.

Diagram øverst viser andeler for befolkningen i alt 16-74 år for hhv. begge kjønn, kvinner og menn. De seks nederste diagrammene viser for aldersgrupper. 

Bruksanvisning:

Bruk filter "Andel" til venstre for å veksle mellom Dagligrøykere, Av-og-til-røykere, Dagligsnusere og Av-og-til-snusere. Bruk filter "Velg kjønn" for å vise kun utvalgte grupper.

Du kan lese av verdier ved å bevege markøren over linjene.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i artikkelen.

Tallgrunnlag:
Røyk: Statistikkbank-tabell 05307

Snus: Statistikkbank-tabell 07692

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv mest anvendelig for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.

Andelen dagligrøykere halvert det siste tiåret

Samtidig som flere snuser er det færre som røyker. 7 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år røykte daglig i 2023. Det er en halvering siden 2013.

– De siste ti årene har det har vært en nedgang i andelen dagligrøykere blant alle aldersgrupper, og det er omtrent like mange menn og kvinner som røyker daglig, sier Haugen.

Det er klare sosiale forskjeller når det kommer til hvem som røyker daglig, og de største forskjellene ser vi mellom personer med høyere og lavere utdanning.

Blant personer i alderen 25–74 år, med høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå, røykte 19 prosent av befolkningen daglig i 2023. Andelen blant dem med utdanning på videregående skolenivå var 10 prosent. På den andre siden av skalaen finner vi dem med utdanning på universitets- og høgskolenivå, der andelen som røyker daglig kun ligger på 2 prosent.

Figur 3. Andelen dagligrøykere etter kjønn og utdanning. Befolkningen 25–74 år. 2023