Helseforhold og levevaner

Statistikk

Arbeidsulykker
Statistikk om rapporterte arbeidsulykker og fatale arbeidsulykker i Norge
Helseforhold, levekårsundersøkelsen
Undersøkelsen har opplysninger om egenvurdert helse, sykelighet og funksjonsevne samt levevaner.
Livskvalitet
Statistikken kartlegger den subjektive livskvaliteten i befolkningen og belyser forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper.
Røyk, alkohol og andre rusmidler
Statistikk over hvor mange som røyker, drikker alkohol og bruker andre rusmidler.
Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens kontakt med familie, venner og naboer.
Sykefravær
Statistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for lønnstakere.
Dødsårsaker
Formålet med Dødsårsaksregisteret er å innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om dødsårsaker i Norge
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Se statistikk om sykdommer, vaksinasjon, legemidler, svangerskap, fødsel og dødsårsaker
Gå til Folkehelseinstituttet

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 18 av 18
 1. Andelen som snuser nesten doblet på 10 år

  16 prosent av befolkningen snuser til daglig. Mens andelen røykere har halvert seg, har andelen som snuser nesten doblet seg. Snusbruk er mest utbredt blant unge menn, men andelen unge kvinner som snuser har økt mye det siste tiåret.

 2. Rusundersøkelsen 2023

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2023.

 3. Én av tre drikker alkohol hver uke

  Én tredjedel av oss har drukket alkohol minst én gang i uken det siste året, noe som er omtrent som i fjor. Mens voksne og eldre drikker hyppigere enn de unge, drikker ungdommen mer når de først drikker.

 4. Flere 17-åringer trener mindre enn før

  I 2021 var det flere vernepliktige enn tidligere som rapporterte at de trener sjeldnere enn én gang i uka. Samtidig var det en økning i andelen som trener aller mest. Gruppen som trener minst er jenter i Oslo, der 44 prosent svarte at de trener sjeldnere enn ukentlig.

 5. Økning i andelen unge kvinner som snuser

  En stadig lavere andel av befolkningen røyker fast, mens andelen som snuser holder seg stabil. Det siste året har det imidlertid vært en tydelig økning av unge kvinner som snuser daglig.

 6. Rusundersøkelsen 2022

  Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2022. Undersøkelsen ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

 7. Flere med høy utdanning drikker

  Blant dem med høyere utdanning er det nesten dobbelt så mange som oppgir å drikke alkohol minst én gang per uke enn blant dem med lavere utdanning, henholdsvis 46 og 24 prosent. Det er klare sosiale forskjeller i drikkemønsteret i befolkningen.

 8. 39 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 39 dødsulykker i arbeidslivet i 2021. Dette er under gjennomsnittet på 46 årlige dødsfall for de siste ti årene, men likevel det høyeste antallet dødsulykker siden 2019.

 9. Fall vanligste kjente årsak til arbeidsulykker

  I 2021 var fallulykker den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet. Av godt over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

 10. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

  Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

 11. Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

  De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

 12. Flere unge snuser i Norge enn i Sverige

  Det er nå like mange som snuser daglig i Norge og Sverige, men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge. Unge norske kvinner snuser langt mer enn sin svenske motpart, mens eldre svenske menn bruker mer snus enn nordmenn i samme alder.

 13. 15 prosent av befolkningen snuser daglig

  Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

 14. Rusundersøkelsen 2021

  Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2021. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

 15. Unge har drukket sjeldnere under pandemien

  Andelen unge i alderen 16-24 år som oppgir å ha drukket alkohol ukentlig, har falt det siste året, viser rusundersøkelsen som ble gjennomført i vår. Voksne og eldre har derimot drukket som tidligere.

 16. Fall vanligste arbeidsulykke

  I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

 17. 41 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017.

 18. Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad

  Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet helseforhold og levevaner.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet dødsårsaker.

Faktasider