Helseforhold og levevaner

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
Flere med høy utdanning drikker

Blant dem med høyere utdanning er det nesten dobbelt så mange som oppgir å drikke alkohol minst én gang per uke enn blant dem med lavere utdanning, henholdsvis 46 og 24 prosent. Det er klare sosiale forskjeller i drikkemønsteret i befolkningen.

Rusundersøkelsen 2022

Dette notatet dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2022. Undersøkelsen ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Fall vanligste kjente årsak til arbeidsulykker

I 2021 var fallulykker den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet. Av godt over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

39 døde i arbeidsulykker

Det ble registrert 39 dødsulykker i arbeidslivet i 2021. Dette er under gjennomsnittet på 46 årlige dødsfall for de siste ti årene, men likevel det høyeste antallet dødsulykker siden 2019.

Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

Flere unge snuser i Norge enn i Sverige

Det er nå like mange som snuser daglig i Norge og Sverige, men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge. Unge norske kvinner snuser langt mer enn sin svenske motpart, mens eldre svenske menn bruker mer snus enn nordmenn i samme alder.

15 prosent av befolkningen snuser daglig

Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

Rusundersøkelsen 2021

Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2021. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012.

Unge har drukket sjeldnere under pandemien

Andelen unge i alderen 16-24 år som oppgir å ha drukket alkohol ukentlig, har falt det siste året, viser rusundersøkelsen som ble gjennomført i vår. Voksne og eldre har derimot drukket som tidligere.

Fall vanligste arbeidsulykke

I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

41 døde i arbeidsulykker

Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017.

Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad

Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet helseforhold og levevaner.
Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet dødsårsaker.

faktasider