15 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år brukte snus daglig i 2022, mens 4 prosent snuser av og til, viser nye tall fra statistikken Røyk, alkohol og andre rusmidler.

Å snuse fast er langt mer vanlig blant de yngre enn de eldre. I aldersgruppen 25–34 år var det 27 prosent, eller 1 av 4, som brukte snus daglig i 2022. Det er en dobling siden 2012.

– Det er klart flere unge menn som snuser enn unge kvinner, men det siste året viser tallene en relativt tydelig oppgang i andelen unge kvinner som snuser. Blant de unge mennene har det holdt seg mer stabilt, sier rådgiver Sindre Mikael Haugen.

Blant kvinner i alderen 16–24 år økte andelen som snuser daglig fra 12 prosent i 2021 til 16 prosent i 2022. Blant kvinner i alderen 25–34 år var det en økning fra 17 til 22 prosent i samme periode.

I 2022 var til sammenligning andelen menn som brukte snus daglig i de samme aldersgruppene, henholdsvis 29 og 32 prosent.

– Utviklingen viser at forskjellen mellom menn og kvinner når det gjelder snusbruk kan være i ferd med å minske, sier Haugen.

Figur 1. Andelen som bruker snus daglig etter alder. Befolkningen 16–74 år. 2012-2022

Liten økning i røyking blant unge menn

Det er stadig færre som røyker daglig. I 2022 var andelen av befolkningen 16–74 år som røykte daglig 7 prosent.

– De siste ti årene har andelen dagligrøykere blitt mer enn halvert, sier Sindre Mikael Haugen.

Andelen som røyker daglig varierer mellom aldersgruppene. Det har vært en svak økning i andelen dagligrøykere i de yngste aldersgruppene (16–44 år) og en svak nedgang blant personer 45 år og eldre.

– Selv om det er snakk om små endringer, er det kanskje spesielt verdt å merke seg at andelen unge menn som røyker daglig har gått opp noen prosentpoeng, sier Sindre Mikael Haugen.

Blant menn i alderen 16–24 år har andelen som røyker daglig økt fra 2 til 4 prosent fra 2021 til 2022, mens tilsvarende andel blant menn i alderen 25–34 år har økt fra 4 til 7 prosent i samme periode.

– Fram til 2021 var trenden synkende også for denne gruppen når det gjelder dagligrøyking, så det gjenstår å se om oppgangen det siste året er et unntak eller starten på en ny trend, sier Haugen.

For yngre kvinner har det ikke vært en tilsvarende økning. Blant befolkningen 16–74 år er det likevel omtrent like mange kvinner (8 prosent) som menn (7 prosent) som røyker daglig.

Det er like mange som opplyser å være av-og-til-røykere som dagligrøykere. I begge gruppene utgjør dem som røyker 7 prosent. Det er hovedsakelig unge personer som røyker av og til. 15 prosent av befolkningen i alderen 16–24 år rapporterer at de røyker av og til.

Figur 2. Andelen dagligrøykere etter alder. Befolkningen 16–74 år. 2012-2022

Klare sosiale forskjeller i røykemønster

Det er klare sosiale forskjeller når det kommer til hvem som røyker daglig.

Blant befolkningen i alderen 25–74 år er andelen som røyker daglig mer enn dobbelt så høy for de med utdanning på grunnskolenivå (19 prosent) sammenlignet med dem med utdanning på videregående skolenivå (9 prosent).

Enda større er forskjellen mellom dem med utdanning på grunnskolenivå og dem med utdanning på universitets- og høgskolenivå, der kun 3 prosent av dem med det høyeste utdanningsnivået rapporterer å være dagligrøykere.

I tillegg til at utdanningsnivå ser ut til å være en viktig bakgrunnsfaktor for å forstå forekomsten av røyking, virker utdanningsnivå å ha størst betydning for kvinner.

Figur 3. Andelen dagligrøykere etter kjønn og utdanning. Befolkningen 25–74 år. 2012-2022