Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk (rusundersøkelsen) er gjennomført våren 2022 i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Den viser at 36 prosent av den voksne befolkningen (16–79 år) har drukket alkohol minst én gang i uken siste 12 måneder. I fjor lå andelen på 35 prosent. Ser vi utelukkende på de som har oppgitt at de har drukket alkohol det siste året, øker andelen, til 41 prosent.

Dobbelt så mange med høyere utdanning drikker ukentlig

Blant befolkningen i alderen 25–79 år er andelen som drikker alkohol én gang per uke eller oftere nesten dobbelt så høy blant dem med det høyeste utdanningsnivået (46 prosent) sammenlignet med dem med det laveste utdanningsnivået (24 prosent).

– Det er også flere blant dem med det høyeste utdanningsnivået som drikker ukentlig eller oftere sammenlignet med dem med utdanning på videregående skolenivå i den samme aldersgruppen. Dette viser at det er ganske tydelige sosiale forskjeller i alkoholvaner, sier seniorrådgiver Elin Skretting Lunde.

Figur 1. Andel av befolkningen 25–79 år som har drukket én gang per uke eller oftere etter utdanningsnivå. 2022. Prosent

Halvparten drikker månedlig eller sjeldnere

Selv om drøyt én av tre nordmenn opplyser å ha drukket alkohol ukentlig eller oftere, er det langt vanligere å drikke sjeldnere. Nesten halvparten oppgir at de har drukket månedlig eller sjeldnere enn månedlig. Det er også nesten én av fem, eller 18 prosent, som oppgir at de ikke har drukket alkohol siste 12 måneder. Det kan se ut til at andelen som ikke drikker har økt litt over tid, mens andelen som drikker sjelden har gått litt ned eller flatet ut, som vist i figur 2.

– Samtidig er det god grunn til å tro at utviklingen i nordmenns drikkemønster de siste årene er påvirket av koronapandemien og de relativt omfattende restriksjonene den forårsaket når det gjaldt sosial kontakt, sier Elin Skretting Lunde.

Figur 2. Andel av befolkningen 16–79 år som har drukket ukentlig, månedlig, sjeldnere enn månedlig og ikke siste 12 måneder. 2019–2022. Prosent

Flere eldre enn yngre drikker ukentlig

Det er flere menn enn kvinner som drikker alkohol regelmessig, slik vi også har sett i tidligere undersøkelser. Mens 42 prosent av mennene har drukket ukentlig eller oftere, gjelder dette for 29 prosent av kvinnene. Andelene er omtrent som i 2021.

Undersøkelsen viser også at alkoholbruken varierer etter aldersgruppe. Andelen som drikker ukentlig stiger med økende alder, fra 26 prosent blant de unge (16–24 år) til 44 prosent blant de eldste (67–79 år). Mønsteret gjelder for begge kjønn, men er tydeligere blant mennene enn blant kvinnene.

Økning blant unge menn

Det er 6 prosent av befolkningen som oppgir at de har drukket seks eller flere En alkoholenhet er en flaske øl, eller et glass vin, en drink, eller en shot, eller en dram. En halvliter øl utgjør 1,5 alkoholenheter. ved én og samme anledning ukentlig de siste 12 månedene. Også her varierer andelene etter både kjønn og alder.

– Mens det er en større andel eldre enn yngre som drikker alkohol regelmessig, ser vi at unge ofte drikker mer når de først drikker, sier Lunde.

13 prosent unge i alderen 16–24 år har drukket seks eller flere alkoholenheter på samme dag ukentlig, mot 4 prosent i aldersgruppen 45–66 år og 6 prosent i gruppen 67–79 år. Blant de unge har denne andelen gått opp. Fra å variere mellom 5 og 9 prosent de siste årene, til 13 prosent i 2022.

Det er særlig blant unge menn vi ser en økning fra i fjor, fra 8 prosent i 2021 til 18 prosent i 2022. Vi ser også en økning blant unge kvinner, fra 3 prosent i 2021 til 7 prosent i 2022. Det kan være grunn til å understreke at rusundersøkelsen er gjennomført våren 2022, og da i en periode etter at koronarestriksjonene var opphevet. Selv om spørsmålet i utgangspunktet kartlegger alkoholbruken siste 12 måneder, er det gjerne alkoholmønstret som ligger nærmest i tid som er enklest å huske. Oppheving av skjenkestopp og senere «meteren», kan ha bidratt til en viss økning i alkoholinntaket sammenlignet med i 2021, og da særlig blant de unge.

Én av fire har prøvd cannabis noen gang

I 2022 er andelen av befolkningen 16–64 år som noen gang har prøvd Det er stilt spørsmål om man noen gang har prøvd cannabis. Og man må ikke nødvendigvis ha røkt en hel joint eller pipe. Også å spise cannabis i bakverk eller f.eks. drikke det som te teller med. 27 prosent. I 2018 var andelen 23 prosent. Det er kvinner som har hatt den største endringen i løpet av denne perioden, fra 17 til 23 prosent.

Det er allikevel langt færre som opplyser å ha brukt cannabis det siste året. I 2022 oppga 5 prosent av befolkningen 16–64 år at de hadde brukt cannabis det siste året, sammenlignet med 4 prosent i 2021. Det er langt flere yngre enn eldre som har brukt cannabis de siste 12 månedene og i aldersgruppen 16–24 år er andelen 14 prosent.

Figur 3. Andel av befolkningen 16–64 år som har brukt cannabis noen gang etter kjønn. 2018–2022. Prosent

SSB utvidet statistikken over røykevaner med utvalgte tall over bruk av alkohol, cannabis og vanedannende medisiner fra og med 2018. Tallene er basert på intervjudata fra undersøkelsen om rusmidler og tobakk som går årlig i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Analyser og forskning på datagrunnlaget finnes tilgjengelig på deres hjemmesider.

Rusundersøkelsen gjennomføres via telefonintervju, med et tilfeldig trukket utvalg av personer i alderen 16 til 79 år, med unntak av cannabis spørsmålene som stilles til personer i alderen 16 til 64 år. Nettoutvalget til undersøkelsen varierer litt mellom ulike årganger, og pleier å ligge på omkring 2 200 personer.

Det gjøres oppmerksom på at når data deles opp i mange underkategorier, vil det bli færre personer per celle og usikkerheten i andelene vil øke.