31. mai hvert år markeres Verdens tobakksfrie dag. Årets tema er «Tobacco: Threat to our environment». Selv om utviklingen de siste årene tilsier at Norge er godt på vei til å bli et røykfritt samfunn, er Norge samtidig i verdenstoppen når det kommer til bruk av snus. Det er også Sverige.

Det første året Statistiska centralbyrån (SCB) har statistikk over snusbruk i Sverige er i 2008. Da brukte 12 prosent av befolkningen 16–84 år snus daglig, sammenlignet med 6 prosent av befolkningen 16–74 år i Norge. I 2021 er andelen som bruker snus daglig 15 prosent i både Norge og Sverige.

– Siden 2008 har det vært en mye sterkere vekst i andelen som snuser daglig i Norge enn det har vært i Sverige. Nå er vi på samme nivå som nabolandet vårt, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen.

At Norge innførte røykeloven i 2004, som gjorde det forbudt å røyke innendørs på for eksempel restauranter, antas å ha bidratt til økningen i bruk av snus. Sverige innførte en tilsvarende lov i 2005. Forskjellen er imidlertid at det før røykelovene var flere i Norge enn i Sverige som røykte.

– Det kan hende at snus i større utstrekning ble en erstatning for røyk i Norge enn i Sverige etter innføringen av røykelovene, sier Sindre Mikael Haugen.

I følge undersøkelser gjennomført av FHI er snusbruk den vanligste metoden for vellykket røykeslutt blant nordmenn.

Norge og Sverige er de to eneste landene i EU-/EØS-området der produksjon og import av snus er tillatt. Det er derfor med god grunn at ingen andre land, med unntak av Finland, fører statistikk over bruk av snus i befolkningen.

Figur 1. Andelen som bruker snus daglig i Norge (befolkningen 16–74 år) og Sverige (befolkningen 16–84 år). 2008–2021. Prosent

Langt flere unge snuser i Norge

I Norge er det mer vanlig blant personer under 45 år å bruke snus daglig sammenlignet med Sverige. Blant unge i alderen 25–34 år er det 1 av 4 som bruker snus daglig i Norge, mens tilsvarende forholdstall for svensker i samme aldersgruppe er omtrent 1 av 6. For de yngste er det om lag samme mønster. 1 av 5 av nordmenn i alderen 16–24 år bruker snus daglig, mens dette gjelder 1 av 6 svensker i denne aldersgruppen.

For eldre aldersgrupper er det derimot flere i Sverige som bruker snus daglig. Blant dem i aldersgruppene 45–54 år og 55–64 år er det 1 av 6 svensker som bruker snus daglig, mens tilsvarende forholdstall er 1 av 10 i Norge.

– Det er mindre variasjon i bruken av snus på tvers av aldersgrupper og generasjoner i Sverige enn i Norge. Hos oss er det de yngre aldersgruppene som snuser mest, sier Sindre Mikael Haugen.

– Trenden i de norske tallene de siste årene er dessuten at stadig flere unge begynner å snuse. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil det på litt lengre sikt bli en større andel nordmenn enn svensker som snuser, legger han til.

Figur 2. Andelen som bruker snus daglig i Norge og Sverige fordelt etter alder. 2021. Prosent

Unge norske kvinner og eldre svenske menn skiller seg ut

Norge skiller seg mest fra Sverige når det kommer til snusbruk blant yngre kvinner under 35 år. I aldersgruppen 25–34 år er det mer enn dobbelt så mange kvinner som bruker snus daglig i Norge (17 prosent) sammenlignet med Sverige (7 prosent).

Det er også flere unge menn i Norge (under 35 år) som bruker snus daglig sammenlignet med de samme aldersgruppene av menn i Sverige, men her er ikke forskjellen like stor som for kvinner.

Det er derimot mye vanligere blant eldre svenske menn (45 år og eldre) å bruke snus daglig sammenlignet med norske menn.

– Dette kan skyldes at snus i Norge fortsatt er et relativt nytt fenomen og mest utbredt blant yngre aldersgrupper, mens bruken av snus i Sverige har en lengre historie, sier Sindre Mikael Haugen.

Figur 3. Andelen som bruker snus daglig i Norge og Sverige fordelt etter alder og kjønn. 2021. Prosent