Undersøkelsen om tobakk- og rusmiddelbruk (rusundersøkelsen) er gjennomført våren og høsten 2023 i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Den viser at 34 prosent av den voksne befolkningen (16–79 år) har drukket alkohol minst én gang i uken siste 12 måneder. I fjor lå andelen på 36 prosent.

Menn drikker oftere enn kvinner

– Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet i Norge. De fleste av oss har drukket alkohol i løpet av det siste året, men hvor ofte vi drikker varierer. Én av fire oppgir at de drikker månedlig, det er også én av fire som drikker sjeldnere enn månedlig. Mens 17 prosent ikke har drukket i det hele tatt det siste året, sier Elin Skretting Lunde, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Menn drikker både noe oftere og mer enn kvinner. Det er 39 prosent av mennene som har rapportert at de har drukket alkohol minst en gang i uken, mot 28 prosent av kvinnene. Her ser vi en svak nedgang fra i fjor, hvor andelene lå på henholdsvis 42 og 29 prosent.

Omsetningstallene for alkohol viser en nedgang i alkoholsalget i 2022 og nedgangen ser ut til å fortsette også i 2023. Under pandemien økte salget av alkohol i Norge, blant annet pga. restriksjoner som påvirket mulighetene for turistimport og taxfreekjøp. Mens det rapporterte drikkemønsteret i befolkningen var stabilt og for enkelte grupper gikk det også ned.

Figur 1. Andel av befolkningen som har drukket en gang i uken eller mer det siste året, etter kjønn. 2019–2023. Prosent

Kjønnsforskjellen mellom menn og kvinner har vært ganske stabil over tid, men den var mindre enn vanlig i starten av pandemien (2020). I løpet av femårs- perioden har andelen menn som drikker alkohol minst én gang i uken variert mellom 37 og 42 prosent, mens kvinneandelen har ligget mellom 28 og 31 prosent.

Det er en noe høyere andel som drikker ukentlig i landsdelen Oslo og Viken (40 prosent) og i Trøndelag (37 prosent), enn ellers i landet. Lavest er andelen i Agder/Sør-Østlandet og på Vestlandet med 28 prosent. Det er også en forskjell etter Bostedsstrøk viser om bostedet ligger i tettbygd eller spredtbygd strøk. En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som bl.a. boligblokker, industribygg, skoler og sykehus – kan avstanden økes til 200 meter. Spredtbygde strøk er alle områder utenfor tettstedene.: andelen som drikker ukentlig i tettbygde strøk ligger på 35 prosent, mot 30 prosent blant bosatte i spredtbygde strøk.

Flest unge som drikker mye

Mens det er ca. 40 prosent blant middelaldrende og eldre som drikker alkohol hver uke, gjelder dette 25 prosent av unge i alderen 16–24 år. Men de unge drikker til gjengjeld mer når de først drikker. Det er 11 prosent i aldersgruppen 16–24 år som ukentlig har drukket minst seks En alkoholenhet er en flaske øl, eller et glass vin, en drink, eller en shot, eller en dram. En halvliter øl utgjør 1,5 alkoholenheter. ved en og samme anledning det siste året, mens dette bare gjelder 3 prosent av voksne og eldre over 45 år (figur 2).

Det er ikke mange som ukentlig drikker minst seks alkoholenheter ved samme anledning, 5 prosent av befolkningen. Og denne andelen har ligget stabilt mellom 4 og 6 prosent de siste årene. Det er omtrent en av ti som oppgir at de har drukket minst seks enheter månedlig, en av tre sier det er sjeldnere enn månedlig, mens halvparten¹ oppgir at de aldri drikker så mye.

Figur 2. Andel av befolkningen som ukentlig har drukket seks alkoholenheter eller mer ved en og samme anledning det siste året, etter aldersgrupper. 2019–2023. Prosent

Ser vi på utviklingen de siste fem årene, ser vi også her noen mindre endringer som virker å være knyttet opp mot pandemien. I pandemiåret 2021 er det færre unge som har drukket mye regelmessig, 5 prosent, mens andelen økte til 13 prosent i 2022, hvor svært mange av koronatiltakene var fjernet. I 2023 ser vi at andelen unge som ukentlig har drukket minst seks enheter ved samme anledning, nærmer seg nivået før pandemien.

Ikke uvanlig å ha prøvd cannabis

Cannabis, som inkluderer hasj og marihuana, er et illegalt rusmiddel som vanligvis røykes, men som også kan benyttes i blant annet te eller bakverk. Det er 28 prosent i alderen 16–64 år som oppgir at de noen gang har prøvd cannabis, 33 prosent menn og 22 prosent kvinner.

Men det er langt færre som har brukt cannabis én eller flere ganger det siste året: 5 prosent. Dette er samme andel som i 2022. Også her er det flere menn (7 prosent) enn kvinner (4 prosent).

Figur 3. Andel av befolkningen 16–64 år som har brukt cannabis noen gang og andel som har brukt cannabis siste 12 måneder. 2023. Prosent

Som vist i figur 3 er det flere yngre (14 prosent) som har brukt cannabis det siste året enn blant voksne (5 prosent) og middelaldrende (1 prosent). Flest finner vi blant unge menn i alderen 16–24 år, hvor 17 prosent oppgir at de har brukt cannabis minst en gang det siste året, mot 10 prosent av de unge kvinnene (tall ikke vist i figur).

Rusundersøkelsen blir vanligvis gjennomført andre kvartal hvert år. Som regel starter intervjuene opp etter påske, og avsluttes før sommerferien, for å unngå at ferievaner påvirker rapporteringen. I årets undersøkelse ble bare halve undersøkelsen gjennomført før sommeren pga. kapasitetsproblemer. Mens den andre halvdelen av undersøkelsen ble gjennomført etter sommeren, i september og tidlig oktober. Hovedtallene er svært like i de to innsamlingsperiodene, men når vi går ned på undergrupper, er det noen forskjeller i rapporteringen etter når data er samlet inn, for noen går andelene noe ned, for andre går de opp. Tallene i russtatistikken presenteres samlet (ikke kvartalsvis).

Rusundersøkelsen gjennomføres via telefonintervju, med et tilfeldig trukket utvalg av personer i alderen 16–79 år, med unntak av cannabis-spørsmålene som stilles til personer i alderen 16–64 år. Nettoutvalget til undersøkelsen varierer litt mellom ulike årganger, men ligger rundt 2 100 personer. Etter en endring av spørreskjemaet i 2023 samles det ikke inn data om vanedannende medisiner lenger. Undersøkelsen er et samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Analyser og forskning på datagrunnlaget finnes tilgjengelig på deres hjemmesider.

Usikkerhet: Vi gjør oppmerksom på at når data deles opp i mange underkategorier, som for eksempel både kjønn og alder, vil det bli færre personer per celle og usikkerheten i andelene vil øke. For mer informasjon om både usikkerhet, innsamling og datagrunnlag henvises det til de årlige dokumentasjonsrapportene fra undersøkelsen.

¹ Inkludert de som ikke har drukket siste 12 måneder.