354881
/natur-og-miljo/statistikker/arealvern/aar
354881
statistikk
2018-08-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealvern, Vernede områder, nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder, fredninger, biotopvern, kulturminner, kulturminneloven, naturmangfoldloven, SvalbardmiljølovenNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
true

Vernede områder

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

9,7 %

av Fastlands-Norge er nasjonalpark

Områder vernet etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. Areal, antall og andel, per 31.desember123
2017
HovedlandetSvalbard og Jan Mayen
Vernet areal (km²)Antall verneområderAndel av totalarealVernet areal (km²)Antall verneområderAndel av totalareal
1Jan Mayen består av et naturreservat på 375 km2
2Hovedlandet vil si Norges fastland med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen
3Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene
Nasjonalpark31 294399,714 369723,4
Naturreservat6 7822 2652,125 4932241,5
Landskapsverneområde17 2311945,3000,0
Andre fredninger3874580,11410,02

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Områder vernet etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. Areal og andel, per 31.desember

Områder vernet etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. Areal og andel, per 31.desember1234
Kongeriket Norge1Hovedlandet Norge2Svalbard og Jan Mayen3
Vernet areal (km²)Andel av totalarealVernet areal (km²)Andel av totalarealVernet areal (km²)Andel av totalareal
1Kongerike Norge består av hovedlandet med øyer, samt Svalbards og Jan Mayen sitt samlede landareal inkludert ferskvann
2Hovedlandet vil si Norges fastland med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen
3Jan Mayen består av et naturreservat på 375 km2
4Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene
Nasjonalpark45 66311,931 2949,714 36923,4
Naturreservat32 2758,46 7822,125 49341,5
Landskapsverneområde17 2314,517 2315,3
Andre fredninger4010,13870,1140,02

Om statistikken

Statistikken omfatter antall vernede områder og arealet de dekker. Den er begrenset til land- og ferskvannsarealer, og etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og Lov om Jan Mayen. Statistikken dekker nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder og andre fredninger.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Et vernet område defineres her som et område vernet etter Lov om naturvern . Siden 2006 inkluderes også biotopvern etter Lov om viltet . Siden 2009 inkluderes også vern etter kulturminneloven .

Areal og antall av vernede områder defineres ved avgrensning i vernekart og ved administrative grenser.

For fredning etter kulturminneloven er Riksantikvarens kommuneregistrering brukt, og ikke N50 kommunegrenser som ved beregninger av naturvernarealer.

Fra 2010 er det naturmangfoldloven på Norges fastland som gjør seg gjeldene sammen med Svalbardmiljøloven på Svalbard for vern av områder. Svalbardmiljøloven gjelder også for fredning av kulturminner på Svalbard

Fra 2012 beregnes det også vernet areal etter Lov om Jan Mayen per 31.12-2012

Standard klassifikasjoner

Vernede områder etter Naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov etter Jan Mayen deles inn i følgende kategoriene:

               Nasjonalparker

               Naturreservater

               Landskapsvernområder

               Andre fredninger (består av dyrefredningsområder, plantelivsfredningsområder, plante- og        dyrelivsfredningsområder og naturminner, alle vern etter naturvernloven, samt biotopvern etter viltloven og biotopvern etter naturmangfoldloven).

Fra 2012 er freda kulturminner etter Kulturminneloven og Svalbardmijøloven delt inn i følgende kategorer:

             Arkeologiske kulturminner

             Freda bygninger

             Sikringssoner

             Freda kulturmiljø

             Teknisk Industrielt minne

             Områdefredning

Tidligere statistikk (2009, 2010 og 2011) over kulturminner ble publisert etter klassene; Freda kulturmiljø, Arkeologiske kulturminne, Freda bygg og Sikringssoner.

Fra 2014 utgår fredede områder i henhold til Lov om Kulturminner i statistikken.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

kommuner, fylker, landet

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ingen. Miljødirektoratet rapporterer Verneområder internasjonalt til det Europeiske miljøbyrået (EEA) og framgår av indikatoren "Nationally designated protected areas". Den norske leveransen skjer til det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) - se CDDA data collection aar

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Vernekartbase, naturvern: Direktoratet for naturforvaltning

Administrative grensedata: Statens kartverk

Landareal, Svalbard: Nordisk Polarinstitutt

Vernekartbase, kulturminnevern: Riksantikvaren

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken tar utgangspunkt i naturmangfoldloven , Lov om kulturminner , Svalbardmiljøloven og Lov om Jan Mayen.

Brukere og bruksområder

Statistikken er tilpasset informasjonsbehov i offentlig forvaltning og forskning.

Brukere av arealvernstatistikken er blant annet Direktoratet for naturforvaltning og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken har sammenheng med 00.00.20 Regionale oversikter.

Lovhjemmel

Bruker registeropplysninger ( Statistikkloven §3.2)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle vernede områder i Norge i henhold til lov om naturvern. Nytt av 2006 er at biotopvern etter viltloven også omfattes. Nytt av 2009 er at fredede områder i henhold til Lov om Kulturminner er inkludert i publiseringen.

Fra 2009 erstatter naturmangfoldloven lov om naturvern.

I 2012 ble vernede områder på Jan Mayen etter Lov om Jan Mayen inkludert i statistikken.

Fra 2014 utgår fredede områder i henhold til Lov om Kulturminner i statistikken.

 

Datakilder og utvalg

Kartbase over vernede områder fra Direktoratet for naturforvaltning, kartdata fra Statens kartverks serie N50, kommuneinndeling og havflater, samt kart over Svalbards landareal fra Norsk Polarinstitutt.

Siden 2007 ble også punktfredninger uten areal inkludert.

I 2009 ble freda kulturminner etter Kulturminneloven av 1978 (KML) inkludert. Kartbasen Askeladden fra Riksantikvaren er datagrunnlaget for beregningen. Bygg er i tillegg fredet etter Bygningsfredingslova av 1920 (BFL) og Forminnelova av 1951 (FML). Fredede kulturminner er beregnet etter følgende vernestatus: Forskriftsfredet (FOR), Automatisk fredet (AUT), Vedtaksfredet (VED), Listeførte kikrer (LIST) og Midlertidig fredet (MID).

Fra 2010 ble vernede områder og freda kulturminner etter Svalbardmiljøloven (SVL) inkludert. Kartbase over vernede områder på Svalbard er fra Direktoratet for naturforvaltning, og kartbase over fredede kulturminner på Svalbard er Askeladden fra Riksantikvaren. Svalbard behandles i offisiell statistikk på lik linje med de andre fylkene i Norge, men er ikke definert som fylke i lovens forstand

Fra 2012 er kartbase over vernede områder på Jan Mayen fra Direktoratet for naturforvaltning tatt med i statistikken, samt kart over Jan Mayens landareal fra Norsk Polarinstitutt. Jan Mayen behandles i offisiell statistikk på lik linje med de andre fylkene i Norge, men er ikke definert som fylke i lovens forstand.

Fra 2014 utgår fredede områder i henhold til Lov om Kulturminner i statistikken.

Fulltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Fulltelling. Kartbasert.

Kontroll og revisjonsrutiner i forbindelse med drift og vedlikehold i Statens Kartverk, Polarinstituttet, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning.

Overlay ved bruk av GIS, mellom kartbase med vernede områder, karttema fra N50 kommuneinndeling, Svalbards landareal og havflater fra N50. Resultatfila ble brukt til å fordele de verna områdene på kommunenummer og hav/ikke hav. Dette ble brukt til å finne totalt antall og areal av de ulike vernetyper på land (inkludert ferskvann) fordelt på kommune, fylke og landsbasis.

I 2009 ble beregninger av freda kulturminner etter kulturminneloven gjort ved hjelp av GIS. Overlay mellom freda kulturminnepunkter og polygoner og Norges landarel med øyer (fylke og kommuneinndelt) blir gjort i GIS. Freda bygningspunkter uten areal fikk et standardareal på 145 m2, median av areal for alle de freda bygningene som lå inne med areal på hovedetasje i GAB. Arkeologiske kulturminnelinjer ble ikke tatt med verken i antall eller areal.

Fra 2010 er det lagt inn et standardareal på 128m2 til freda bygg som ikke har areal. Dette arealet er et gjennomsnitt av kjente arealer på freda bygg fastland, og er beregnet hos RA. Dette arealet blir imidlertid for stort til også å gjelde freda bygg på Svalbard.

Fra 2012 går vi over fra å beregne arealer etter WGS_1984_UTM_33N til ETRS_1989_LAEA, ettersom denne gir det mest korrekte arealet. Arealene fra tidligere år kan derfor variere noe fra årets beregninger.

Fra 2012 er registeret Askeladden lagt om til Nye Askeladden i Riksantikvaren. Dette kan innebære endringer i arealet. Kulturminner freda etter kulturminneloven fra og med 31.desember 2012 kan derfor avvike noe fra tidligere år, og areal er dermed ikke nødvendigvis sammenligningsbare med tidligere år. Arealet av bygg er nå imidlertid fullstendig utfylt, slik at det fra dette år vil bli brukt arealer fra registeret. Databasen består nå kun av objekter av typen polygoner (alle objekter som tidligere var punkt eller linjer er omgjort til polygoner)

Fra 2014 utgår fredede områder i henhold til Lov om Kulturminner i statistikken.

Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ingen

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det foretas arealberegning av vernede områder ut i fra vernekart fra og med 2002. Statistikk før dette er basert på verneforskrifter og kan derfor avvike noe. Endringer i areal for enkelte verneområder kan skyldes forbedringer i kvalitet på avgrensingen av arealene, eller utvidelse av eksisterende område. Nyere statistikk vil være mest nøyaktig. Statistikken er ellers sammenlignbar over tid og sted.

Tall for kommuner og fylker finnes i Statistikkbanken for vern etter Naturmangfoldloven (tidligere Naturvernloven), Svalbardmiljøloven og lov etter Jan Mayen. Ved aggregering av arealtall kan avvik forekomme pga avrunding. Noen områder er spredt over flere fylker/ kommuner. Summen av antallet i fylkene/kommunene er derfor høyere enn totalantallet.

Tall over freda kulturminner etter Kulturminneloven og Svalbardmiljøloven har brudd i statistikken mellom årgangen 2011 og 2012. Årsaken til dette er endringer i registeret Askeladden til Nye Askeladden. Overgangen til Nye Askeladden har ført til noen justeringer i klassifiseringen av kulturminnene samt noe endringer i arealet. Da enkelte objekter tidligere kun bestod av punkt, har samtlige objekter nå et polygon. Statistikken er ellers sammenlignbar over tid og sted. Ved aggregering av arealtall kan avvik forekomme pga avrunding. Noen områder er spredt over flere fylker/ kommuner. Summen av antallet i fylkene/kommunene er derfor høyere enn totalantallet.

Fra 2014 utgår fredede områder i henhold til Lov om Kulturminner i statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feil og unøyaktigheter kan oppstå under oppretting og ajourhold av kartdata, eller ved ulikheter i kartdatas nøyaktighet og detaljeringsgrad. Unøyaktigheter i N50-kartverket vil påvirke resultatet. Kystlinje ajourholdes/ forbedres i takt med bedre kartlegging og koding av havflater.

Vernede områder etter Naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen er en fulltelling, og tallene i statistikken har dermed ingen utvalgsfeil.

Freda kulturminner etter kulturminneloven og Svalbardmiljøloven er en fulltelling, og tallene i statistikken har dermed ingen utvalgsfeil.

Ingen

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB