En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet

Publisert:

Vernede områder omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke.

De siste årene har det bare vært mindre økninger i det vernede arealet: 0,3 prosent i 2016, et areal som tisvarer Bærum kommunes størrelse. Omtrent 55 400 kvadratkilometer av Fastlands-Norge er dekket av vernede områder.

Figur 1. Vernede områder på hovedlandet¹ etter vernetype. 31. desember

Andre fredninger³ Landskapsvernområder² Nasjonalparker Naturreservater
1980 2 638 6228 219
1985 52 1795 9650 895
1990 102 4229 12558 1427
1995 108 4659 13788 2210
2000 93 7798 13868 2796
2005 127 14163 22193 3805
2006 412 15077 26778 4159
2007 432 15075 26778 4266
2008 427 15217 26774 4726
2009 427 16291 29582 4774
2010 427 16288 29960 4958
2011 390 17322 31046 5645
2012⁴ 388 17281 31265 5623
2013 388 17274 31281 5788
2014 388 17273 31280 5992
2015 387 17246 31285 6255
2016 387 17234 31295 6445
1Områdene på Svalbard er fredet med hjemmel i svalbardmiljøloven og områdene på Jan Mayen er fredet med hjemmel i lov om Jan Mayen. De er ikke tatt med i figuren.
2 Kategorien bestod opprinnelig kun av biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder). Siden 2006 er den utvidet med naturminnevern, biotopvern etter viltloven og biotopvern etter lakse- og innlandsfiskloven.
3 I figuren inngår også landskapsvernområder der dyre- eller plantelivet er fredet. Noen ganger har bare deler av området fredning av dyre- eller planteliv. Siden 31.12.2007 kan slike delområder i noen tilfeller være registrert som egne verneområder.
4 Fra 2012 har SSB gått over fra å beregne statestikk/areal ut fra projeksjon WGS_1984_Zone_33N til ETRS_1989_LAEA for at det skal bli mest mulig arealriktig, dette kan medføre endringer i arealet.

Figur 2. Areal vernet etter vernetyper¹, hele landet. 2016

Andre fredninger³ Landskapsvernområder² Naturreservater Nasjonalparker
Hovedlandet 387 17234 6445 31295
Svalbard 14 25118 14369
Jan Mayen 375
1 Hovedlandet Norge består av fastlandet med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen. Verneområdene på Svalbard er fredet med hjemmel i svalbardmiljøloven og verneområdene på Jan Mayen er fredet med hjemmel i lov om Jan Mayen.
2 I tabellen inngår også landskapsvernområder der dyre- eller plantelivet er fredet. Noen ganger har bare deler av området fredning av dyre- eller planteliv. Slike delområder kan i noen tilfeller være registrert som egne verneområder.
3 Biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder), vern etter viltloven, vern etter lakse- og innlandsfiskloven og naturminner med og uten areal.

Mer og flere naturreservater på fastlandet

Det ble i 2016 opprettet 22 nye naturreservater på det norske fastland, som ga en arealøkning på 180 kvadratkilometer. Naturreservater dekker 2 prosent av Fastlands-Norges landareal og utgjør til sammen 6 445 kvadratkilometer, bare 600 kvadratkilometer mindre enn Vest-Agder fylke.

Nye nasjonalparker langs kysten

Jomfruland nasjonalpark, langs telemarkskysten, og Raet nasjonalpark, langs kysten av Aust-Agder, har begge kommet til i løpet av 2016. Fordi nykommerne favner om mange mindre øyer, blir økningen i landareal som dekkes av nasjonalpark, likevel liten: bortimot 10 kvadratkilometer. Generelt tas ikke havarealer med i arealstatistikken for vernede områder, bare land- og ferskvannsarealer.

Ser vi Fastlands-Norge og Svalbard under ett, er det nasjonalparkene som utgjør den største andelen av det vernede arealet. De dekker til sammen et område som er større enn de to trøndelagsfylkene: hele 45 700 kvadratkilometer. Dette er fordelt på bortimot 31 300 kvadratkilometer på fastlandet og omkring 14 400 kvadratkilometer på Svalbard.

Av til sammen 46 nasjonalparker befinner 39 seg på fastlandet, og 7 er på Svalbard.

Lite vernet på det sentrale Østlandet

Arealet som er vernet i det enkelte fylket, varierer fra 3 prosent i Vestfold til 30 prosent i Oppland.

Som kartet nedenfor viser, har særlig fylkene i den sentrale østlandsregionen mindre vernede områder enn andre fylker. Fylkene Vestfold, Akershus og Østfold har alle under 5 prosent, mens Oslo har 9 prosent. Alle andre fylker har en vernet andel større enn 10 prosent.

Kart

Verna areal som andel av totalareal (land og ferskvann). Fylke. 2016