102969
102969
friartikkel
2018-08-23T08:00:00.000Z
no

Årlig nasjonalregnskap: 1970- (CSV-filer)

Publisert:

Oppdatert:

CSV tabellene vil bli erstattet av xlsx tabeller innen 1 mai 2019.  Innholdet i noen av  tabellene vil være litt endret i forhold til tidligere CSV filer.  De nye xlsx tabellene vil bygge på statistikkbanktabeller.

Tabeller

Tabell 2. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 3 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2005 priser. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 4. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 5. Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 6. Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 7. Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 8. Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 9. Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner [csv-fil]

Tabell 10. Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner  [csv fil]

Tabell 11. Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 12. Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 13. Lønnskostnader etter hovednæring. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 14. Lønnskostnad per utførte timeverk for lønnstakere etter hovednæring. Årlig endring i prosent [csv fil]

Tabell 15. Utført timeverk etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. Millioner [csv fil]

Tabell 16. Årslønnsvekst, påløpt [csv fil] 

Tabell 18. Sysselsatte personer etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000 [csv fil]

Tabell 19. Årsverk, heltidsekvivalenter etter hovednæring. Lønnstakere og selvstendige. 1000 [csv fil]

Tabell 20. Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 21. Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 22. Hovedtall for konsum. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 23. Hovedtall for konsum. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 24. Hovedtall for konsum. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 25. Konsum i husholdninger etter formål. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 26. Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 27. Konsum i husholdninger etter formål. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 28. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner [csv fil] 

Tabell 29. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig volumendring i prosent [csv fil]  

Tabell 30. Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent [csv fil] 

Tabell 31. Eksport av varer og tjenester. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 32. Eksport av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 33. Eksport av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 34. Import av varer og tjenester. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 35. Import av varer og tjenester. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 36. Import av varer og tjenester. Årlig prisendring i prosent [csv fil]

Tabell 37. Fast realkapital etter hovednæring. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 38. Fast realkapital etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent [csv fil]

Tabell 39. Bruttonasjonalprodukt etter inntektskomponenter. Millioner kroner [csv fil]

Tabell 40. Hovedstørrelser. Kroner per innbygger [csv fil]

Tabell 41. Bidrag til vekst i disponibel realinntekt for Norge. Prosent. [csv fil] - Oppdatert 05.09.2018

Kontakt