Den sesongjusterte Finansiell nettoformue eller nettofordringer er lik finansielle eiendeler eller fordringer fratrukket gjeld. Husholdningenes nettofordringsrate er nettofordringer regnet i prosent av disponibel inntekt og korreksjon for endring i pensjonsrettigheter. i husholdningenes finansregnskap er illustrert i figur 1. Nettofordringsraten er beregnet til 92,7 prosent av disponibel inntekt mv ved utgangen av 3. kvartal 2021, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn ved utgangen det forrige kvartalet. Nettofordringsraten ble beregnet til 68,8 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2020 og har etter dette økt hvert kvartal frem til og med 3. kvartal 2021. Gjennomsnittet for nettofordringsraten i seks årsperioden i figur 1 er beregnet til 74,7 prosent av disponibel inntekt mv.

Figur 1. Nettofordringer i prosent av disponibel inntekt mv

Figur 2. Nettofinansinvesteringer og andre endringer / nettogevinster

Nettofinansinvesteringer avtar

Husholdningenes Nettofinansinvesteringene er lik finansielle investeringer / anskaffelser av finansielle eiendeler fratrukket gjeldsopptak / transaksjonsøkningen i gjelda. er illustrert i figur 2. Figuren viser at nettofinansinvesteringene i 3. kvartal 2021 er beregnet til -5 milliarder kroner. Nettofinansinvesteringene i 4-kvartalsperioden fram til og med 3. kvartal 2021 summerte seg til 45 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,6 milliarder kroner fra forrige 4-kvartalsperioden, men lavere enn nettofinansinvesteringene i 2020 som ble beregnet til 65 milliarder kroner.

Store nettogevinster bidrar til formuesøkningen

Figur 2 omfatter også en tidsserie for Nettogevinster er lik gevinster minus tap på markedsnoterte verdipapirer., som i hovedsak kan knyttes til markedsnoterte verdipapirer. Av figuren framgår det at nettogevinstene i 3. kvartal 2021 utgjorde 18 milliarder kroner. Figuren viser at markedskursutviklingen for husholdningenes samlede verdipapirportefølje har vært positiv i kvartalene fra og med 2. kvartal 2020. Nettogevinster i verdipapirmarkedene bidro til å øke nettofordringene med 225 milliarder kroner i den siste 4-kvartalsperioden fram til utgangen av 3. kvartal 2021.

Balanseendringen er beregnet til 270 milliarder kroner i 4-kvartalsperioden og nettofordringene er tallfestet til 1643 milliarder kroner ved utgangen av perioden. Dette tilsvarer om lag 303 000 kroner per innbygger. Til sammenligning utgjorde nettofordringene 1373 milliarder kroner ved utgangen 3. kvartal 2020 som tilsvarte om lag 255 000 kroner per innbygger.

Figur 3. Gjeld i prosent av disponibel inntekt mv.

Gjeldsutviklingen flater ut

Husholdningenes Husholdningenes gjeldsrate er lik gjeld regnet i prosent av disponibel inntekt og korreksjon for endring i pensjonsrettigheter. er illustrert i figur 3. Den sesongkorrigerte gjeldsraten falt med 0,8 prosentpoeng i 3. kvartal til 239,1 prosent ved utgangen av kvartalet. Figuren viser at gjeldsraten nådde et foreløpig toppunkt i 2. kvartal 2020 og at den har flatet ut etter dette. Gjennomsnittet for gjeldsraten i seks årsperioden i figuren er beregnet til 232,8 prosent av disponibel inntekt mv.

Utviklingen i gjeldsraten kan forklares av veksten i husholdningenes totale gjeld. Gjeldsveksten er lik gjeldsopptaket / transaksjonsøkningen i gjelda i 4-kvartalsperioden regnet i prosent av gjeldsbeholdning ved inngangen til 4-kvartalsperioden. falt fra 5,2 prosent i 2. kvartal 2021 til 4,9 prosent i 3. kvartal 2021. Gjeldsveksten er nå på samme nivå som i de to siste kvartalene i 2019, da vekstratene også ble beregnet til 4,9 prosent.