Finansregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 15 av 15
Netthandel av varer, reiser og kulturopplevelser øker

Artikkelen viser all bruk av norske internasjonale betalingskort (Visa, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners) i Norge og utlandet der vi særlig ser på betalinger med kortene over internett. Blant norske betalingskort er det bare de internasjonale betalingskortene som brukes over internett. Betalingene over internett omfatter ikke bare handel på nettsteder, men også kjøp av varer og tjenester med QR-koder mens man handler på stedet (Eks.: Coopay, som brukes i butikker) og betalinger med VIPPS til kiosker, lag, foreninger mm.

Statsforvaltningen tapte 919 milliarder kroner på aksjer i første halvår 2022

Statsforvaltningens tap på aksjer var på 919 milliarder kroner i første halvår 2022. Beløpet inkluderer betydelige valutagevinster, slik at kurstapet på aksjer i realiteten var enda høyere. Det ble netto investert for 159 milliarder kroner i aksjer i perioden. Beholdningen gikk dermed ned fra 10 153 til 9 393 milliarder kroner.

Mindre netthandel av varer, men mye kjøp av tjenester på nettet

Mønsteret for varehandel er nå mer som før pandemien startet, med flere kjøp i fysiske butikker og mindre handel av varer på nettet. Netthandelen har likevel fortsatt å øke fordi etterspørselen etter tjenester har skutt i været. I 2. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer over internett med norske internasjonale betalingskort for 72 milliarder kroner, mot 57 milliarder kroner ett år tidligere.

Husholdningenes netto finansformue passerer 1 700 milliarder kroner

Husholdningenes finansielle nettoformue økte med ytterligere 7 milliarder kroner i 1. kvartal 2022 og har nå passert 1 700 milliarder kroner. Positive nettofinansinvesteringer trakk formuen opp, mens negative verdiendringer trakk den ned.

Mer netthandel av tjenester etter gjenåpning

I 1. kvartal 2022 ble det registrert betalinger og overføringer med norske internasjonale betalingskort for 64 milliarder kroner. Nordmenns netthandel av tjenester med kortene var nesten dobbelt så høyt som i 1. kvartal 2021, mens handelen av varer var lavere enn ett år tidligere.

Husholdningenes finansregnskap i 2020 og 2021

Finansregnskapet for 4. kvartal 2021 beskriver effektene koronapandemien har hatt for husholdningenes nettofordringer, finansielle investering og gjeld de to siste årene. Hovedbildet viser uvanlig høy sparing og historisk høye nettofinansinvesteringer.

Husholdningene investerte i verdipapirfondsandeler

Husholdningenes finansielle sparing i koronaperioden var først og fremst i bankinnskudd, men i 2021 ble det også plassert store verdier i verdipapirfondsandeler.

Rekordhøy netthandel med norske betalingskort i 2021

Vi kjøper stadig mer varer og tjenester på nettet. I 2021 utførte nordmenn betalinger og overføringer med internasjonale betalingskort på nettet for 231 milliarder kroner, som er 26 prosent mer enn i det første koronaåret.

Mer bruk av internasjonale betalingskort etter gjenåpning

Bruken av norske internasjonale betalingskort har økt betydelig både på nettet og ellers, og var ekstra høy i 3. kvartal 2021.

Nettoformuen øker fortsatt

Husholdningenes nettoformue fortsatt å øke i 3. kvartal 2021. Den finansielle nettoformuen har økt kraftig de siste seks kvartalene. Det er nettogevinster på verdipapirer som har bidratt mest til økt formue.

Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater

Fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene har lenge vært etterspurte indikatorer i overvåkingen av husholdningenes økonomi. Vi har dokumentert beregningene av ratene, tidsserieegenskapene og de sesongjusterte tidsseriene.

Endret spareadferd under pandemien

Norske husholdninger har økt sine oppsparte midler siden pandemien kom til Norge i 2020. Flere har også begynt å investere i aksjer og husholdningene har økt sin sparing i aksjer og aksjefond. Dette har skjedd til tross for at det har vært lite lønnsomt med sparing i form av innskudd og til tross for usikre økonomiske tider.

Netthandelen høyere enn noen gang

Statistikk basert på bruken av internasjonale betalingskort viser at netthandelen med kort var høyere enn noen gang i 2. kvartal 2021, til tross for lettelsene i koronarestriksjonene.

Økende gjeldsvekst

Husholdningene hadde høyt opptak av langsiktig lånegjeld i siste firekvartalsperiode frem til og med 2. kvartal 2021. Samtidig bidro høye finansielle investeringer til at det ble positive nettofinansinvesteringer.

Store gevinster i verdipapirmarkedet

Husholdningene hadde rekordhøye gevinster i verdipapirmarkedet i siste firekvartalsperiode frem til og med 1. kvartal 2021. I tillegg kjøpte de noterte aksjer og verdipapirfondsandeler i større grad enn tidligere. Dette bidro til en kraftig økning i nettofordringene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet finansregnskap.