Ratene er mellom fordringer, gjeld og nettofordringer i husholdningenes finansregnskap og disponibel inntekt og korreksjon for endring i pensjonsrettigheter i inntekts- og kapitalregnskapet. Vi har brukt tidsserier fra nasjonalregnskapssystemet til å dokumentere beregningene av fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene i finansregnskapet.

Notatet drøfter ratenes tidsserieegenskaper og de sesongjusterte tidsseriene i Fame sammenlignes med en alternativ sesongjustering utført i X-13ARIMA. De alternative beregningene er utført ved hjelp av programvaren og programvaren er også benyttet til å teste tidsseriene for sesongvariasjoner, kalendereffekter og ekstreme observasjoner.

Sesongjustering av tidsseriene i Fame og X-13ARIMA gir om lag de samme resultatene. Begge beregningsmetodene beskriver det samme sesongmønsteret og beregner om lag de samme sesongkomponentene for fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene.