Ratene er Beholdningstørrelsene i brøkenes teller inngår med balanseverdiene ved utgangen av det kvartalet som faller midt i firekvartalsperioden for disponibel inntekt mv i brøkenes nevner. mellom fordringer, gjeld og nettofordringer i husholdningenes finansregnskap og disponibel inntekt og korreksjon for endring i pensjonsrettigheter i inntekts- og kapitalregnskapet. Vi har brukt tidsserier fra nasjonalregnskapssystemet til å dokumentere beregningene av fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene i finansregnskapet.

Notatet drøfter ratenes tidsserieegenskaper og de sesongjusterte tidsseriene i Fame sammenlignes med en alternativ sesongjustering utført i X-13ARIMA. De alternative beregningene er utført ved hjelp av programvaren Demetra + er utviklet av National Bank of Belgium i samarbeid med Deutsche Bundesbank og Eurostat og anbefales til medlemmer av European Statistical System og European System of Central Banks for sesongjustering av offisiell statistikk siden 2015. og programvaren er også benyttet til å teste tidsseriene for sesongvariasjoner, kalendereffekter og ekstreme observasjoner.

Sesongjustering av tidsseriene i Fame og X-13ARIMA gir om lag de samme resultatene. Begge beregningsmetodene beskriver det samme sesongmønsteret og beregner om lag de samme sesongkomponentene for fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene.