291954
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
291954
statistikk
2017-05-03T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteReligion og livssyn, KOSTRA, Offentlig sektor, Kultur og fritid
true

Den norske kirke

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3 758 070

medlemmer i Den norske kirke i 2016

Den norske kirke - hovedtall1
2016Endring siste 4 år
1Døpte fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 758 070-90 225
Andel av befolkningen71,5-4,7
Døpte132 561-5 796
Andel døpte av antall fødte55,3-8,4
Konfirmerte37 420-3 766
Andel konfirmerte av 15-åringer60,0-3,9
Kirkelige gravferder36 150-1 523
Andel kirkelige gravferder av døde88,8-1,0
 
Kirkelige vigsler7 535-1 363
Gudstjenester totalt62 509-2 343
Deltakere på gudstjenester totalt5 685 138-331 880
Deltakere per gudstjeneste90,9-1,8

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme

Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme
Gudstjenester i altDeltakere i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakere julaftens-gudstjenester
201662 5095 685 13846 4184 418 53916 0911 266 59932 6971 317 4722 321553 283
201561 9085 770 03246 5744 563 91615 3341 206 11632 1041 310 4512 291562 674
201463 0225 892 11047 6014 668 38815 4211 223 72232 1821 311 8052 261563 583
201364 0485 952 89448 3024 723 22415 7461 229 67032 3921 303 7462 254556 689
201264 8526 017 01848 5794 771 62216 2731 245 39630 9091 255 9082 231550 789
201165 5806 265 26149 0024 985 03116 5781 280 23029 6471 208 5002 248579 213
 
2016
Oslo6 144602 0343 723423 9002 421178 1343 821198 98218262 014
Borg6 363594 5694 767455 1201 596139 4493 540146 46924658 141
Hamar5 943423 8294 613333 6221 33090 2072 92482 11524145 629
Tunsberg5 706477 9914 336380 2531 37097 7383 197113 55922554 757
Agder og Telemark6 648666 9955 339544 6351 309122 3603 079172 38924663 013
Stavanger5 670694 4734 197555 7711 473138 7022 926176 35221362 834
Bjørgvin8 362775 0186 484621 4991 878153 5194 417159 95031873 282
Møre3 765387 9523 042305 47172382 4811 98081 09413934 196
Nidaros5 794493 5363 992364 8091 802128 7272 37978 56220745 282
Sør-Hålogaland3 693270 7472 878212 84081557 9072 04553 86014327 931
Nord-Hålogaland4 421297 9943 047220 6191 37477 3752 38954 14016126 204

Tabell 2 
Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme

Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme1
Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
1Inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet. Utvandrede medlemmer utgjorde i 2012: 133 252 medlemmer, i 2013: 130 953 medlemmer, i 2014 135 592 medlemmer, i 2015 147 648 medlemmer, i 2016 142 802 medlemmer.
201613 758 0703 14741 02432 56137 4207 53536 150
20153 799 3661 93815 48634 11639 5277 83436 797
20143 835 9731 04711 00335 05140 2538 00636 430
20133 843 7211 0635 46436 57240 0548 22137 243
20123 848 2951 1615 25838 35741 1868 89837 673
20113 851 1451 7557 04739 95842 5568 59837 906
 
2016
Oslo454 9246498 2573 8893 0207423 815
Borg494 0084704 6463 8944 6789314 579
Hamar312 9872052 1192 3043 0606583 861
Tunsberg372 5863753 6842 8103 4567933 856
Agder og Telemark334 2782993 7872 9643 4948003 533
Stavanger338 7422684 9243 5913 9318162 724
Bjørgvin481 8042984 9524 6745 4889004 263
Møre214 1161311 6851 8922 6704192 198
Nidaros357 9142203 7673 3163 7507463 194
Sør-Hålogaland198 4201181 6571 6021 9913862 163
Nord-Hålogaland190 9261141 5461 6251 8823441 964
Uoppgitt bispedømme17 365000000

Om statistikken

Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Rapporteringsenheten for denne statistikken er soknet. I følge kirkeloven er soknet den grunnleggende enhet i Dnk. I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I henhold til kirkeloven skal det føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte. tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger. Vigsler omfatter bare kirkelige vigsler i Norge. For det totale antall ekteskapsinngåelser henvises det til befolkningsstatistikk. Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse. Medlemmer i Den norske kirke  omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig innsamling. Publisering i KOSTRA på kommunenivå, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni. Publisering på bispedømmenivå i begynnelsen av mai.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av NSD - Norsk senter for forskningsdata og publisert i Kirkedatabasen, fra 1998. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå. Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA skjema til SSB. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken. Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er Kulturdepartementet (KUD), Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Dnk, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunn statistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for Dnk.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

 

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for kirken.

Lovhjemmel

Statistisk sentralbyrå utfører oppdraget fra 2012 på vegne av Kirkerådet med hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §9, siste ledd. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Datakilder og utvalg

Datakilder

Kirke KOSTRA henter inn data fra flere kilder, blant annet kommuneregnskapet, Den norske kirkes medlemsregister,  diverse registre for sysselsettingstall og SSBs befolkningstall per 31.12.i statistikkåret. Tjenestedata blir hentet inn via KOSTRA skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke.

Utvalg

Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhetsregisteret i det aktuelle rapporteringsåret. De siste årene er det blitt færre enheter i statistikken. Årsaken til at det hvert år er færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar. De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering. Mottatte data blir kontrollert for dubletter, felter som er blanke, i forhold til fjorårets data og logiske feil. Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Bl.a. er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i sokn kan det oppstå feil. Mange slike feil blir funnet ved hjelp av kontroller, og blir rettet. Det er også mulighet for feil ved måling i soknene. For opplysninger som blir hentet fra kirkebok, dagsregister osv. regnes dataene for å være av god kvalitet, mens det for opplysninger som ikke blir løpende registrert kan være større feilmarginer. For noen av de diakonale samarbeidstiltakene mellom menigheter kan det forekomme dobbeltføringer. Det kan også oppstå feil etter mottak i SSB, ved overføring av data osv.

 

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB