415065
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
415065
statistikk
2020-06-17T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
true

Den norske kirke

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3 686 715

Medlemmer i Den norske kirke

Den norske kirke - hovedtall1
2019Endring siste 3 år
1Døpte fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 686 715-71 355
Andel av befolkningen69-2,8
Døpte128 011-4 550
Andel døpte av antall fødte51,4-3,9
Konfirmerte34 513-2 907
Andel konfirmerte av 15-åringer54,4-5,6
Kirkelige gravferder34 765-1 385,0
Andel kirkelige gravferder av døde85,5-3,3
 
Kirkelige vigsler6 214-1 321
Gudstjenester totalt60 166-2 343
Deltakere på gudstjenester totalt5 249 069-436 069
Deltakere per gudstjeneste87,2-4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme

Den norske kirke. Gudstjenester og deltakere, etter bispedømme
Gudstjenester i altDeltakere i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakere julaftens-gudstjenester
201960 1665 249 06944 8033 994 22115 3631 254 84832 6271 311 1082 352539 647
201860 3965 318 19345 1224 076 20915 2741 241 98432 4591 291 2572 347537 027
201761 0005 454 82645 5004 194 79315 5001 260 03332 7911 305 1202 314559 807
201662 5095 685 13846 4184 418 53916 0911 266 59932 6971 317 4722 321553 283
201561 9085 770 03246 5744 563 91615 3341 206 11632 1041 310 4512 291562 674
201463 0225 892 11047 6014 668 38815 4211 223 72232 1821 311 8052 261563 583
 
2019
Oslo5 509554 3753 525387 8321 984166 5433 808209 66817862 123
Borg6 374567 3644 730423 2001 644144 1643 561145 91425655 226
Hamar5 734386 7664 562305 3001 17281 4662 95078 29723744 437
Tunsberg5 489440 7094 170338 8521 319101 8573 020111 45523753 298
Agder og Telemark6 513612 4425 094488 2561 419124 1863 139171 59924863 476
Stavanger5 496636 6624 065505 5141 431131 1482 878178 99521261 164
Bjørgvin8 161722 4166 341571 3371 820151 0794 468157 05131770 460
Møre3 659350 3412 862265 69979784 6422 00577 95514132 342
Nidaros5 675461 0923 875331 5951 800129 4972 43779 44521145 409
Sør-Hålogaland3 508242 2982 705186 80680355 4922 02449 38314626 919
Nord-Hålogaland4 048274 6042 874189 8301 17484 7742 33751 34616924 793

Tabell 2 
Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme

Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme1
Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
1Inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet. Utvandrede medlemmer utgjorde i 2019: 140 259 medlemmer.
201913 686 7153 35319 03728 01134 5136 21434 765
20183 724 8572 09611 87728 59735 2487 04835 683
20173 740 9202 44315 42430 33135 5197 33135 998
20163 758 0703 14741 02432 56137 4207 53536 150
20153 799 3661 93815 48634 11639 5277 83436 797
20143 835 9731 04711 00335 05140 2538 00636 430
 
2019
Oslo445 3575393 8213 1392 8225553 450
Borg487 7924672 1983 3784 4257794 512
Hamar305 2372251 0792 0672 7635773 692
Tunsberg365 1693381 7552 4383 1156523 663
Agder og Telemark327 6864711 7552 5843 0566983 369
Stavanger333 1783211 8953 1733 7686082 705
Bjørgvin473 1093292 4433 9845 1027484 152
Møre208 1681727501 7012 4953672 122
Nidaros354 4142141 8432 8063 4465893 078
Sør-Hålogaland193 4981337581 3151 8483112 087
Nord-Hålogaland186 2421447401 4261 6733301 935
Uoppgitt bispedømme16 865000000

Om statistikken

Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Rapporteringsenheten for denne statistikken er soknet. I følge kirkeloven er soknet den grunnleggende enhet i Dnk. I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I henhold til kirkeloven skal det føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte. tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger. Vigsler omfatter bare kirkelige vigsler i Norge. For det totale antall ekteskapsinngåelser henvises det til befolkningsstatistikk. Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse. Medlemmer i Den norske kirke  omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig innsamling. Publisering i KOSTRA på kommunenivå, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni. Publisering på bispedømmenivå i begynnelsen av mai.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Bakgrunn

Formål og historie

Inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av NSD - Norsk senter for forskningsdata og publisert i Kirkedatabasen, fra 1998. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå. Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA skjema til SSB. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken. Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er Kulturdepartementet (KUD), Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Dnk, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunn statistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for Dnk.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

 

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for kirken.

Lovhjemmel

Data blir hentet inn med totrinnshjemmel, lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10, samt forskrift om kirkeordning for Den norske kirke § 12 siste ledd med hjemmel i lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Datakilder og utvalg

Datakilder

Kirke KOSTRA henter inn data fra flere kilder, blant annet kommuneregnskapet, Den norske kirkes medlemsregister,  diverse registre for sysselsettingstall og SSBs befolkningstall per 31.12.i statistikkåret. Tjenestedata blir hentet inn via KOSTRA skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke.

Utvalg

Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhetsregisteret i det aktuelle rapporteringsåret. De siste årene er det blitt færre enheter i statistikken. Årsaken til at det hvert år er færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar. De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering. Mottatte data blir kontrollert for dubletter, felter som er blanke, i forhold til fjorårets data og logiske feil. Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Bl.a. er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken. 

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ved utfylling av skjemaene i sokn kan det oppstå feil. Mange slike feil blir funnet ved hjelp av kontroller, og blir rettet. Det er også mulighet for feil ved måling i soknene. For opplysninger som blir hentet fra kirkebok, dagsregister osv. regnes dataene for å være av god kvalitet, mens det for opplysninger som ikke blir løpende registrert kan være større feilmarginer. For noen av de diakonale samarbeidstiltakene mellom menigheter kan det forekomme dobbeltføringer. Det kan også oppstå feil etter mottak i SSB, ved overføring av data osv.

 

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB