Religion og livssyn

Statistikk

Den norske kirke
Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen.
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
Kyrkjelege fellesråds rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda.
Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
Statistikken syner talet på medlemmer i trus- og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9
 1. Færre feirer påske i kirken

  Flere deltar i gudstjenester arrangert av Den norske kirke etter pandemien, men de som deltar på påskegudstjeneste blir stadig færre.

 2. Færre deltakelser på påskegudstjenester enn før pandemien

  I 2022 var det flere deltakelser på påskegudstjenestene enn det var de to foregående pandemiårene, men deltakelsen var likevel lavere enn før pandemien.

 3. 8 av 10 er medlem i et tros- eller livssynssamfunn

  Medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker, mens nedgangen i medlemmer i Den norske kirke fortsetter. Totalt sett er en stadig lavere andel av befolkningen tilknyttet et tros- eller livssynssamfunn.

 4. Færre konserter og kulturarrangement i kirkelig regi

  Kirkebyggene har blitt mye brukt som arena for ulike arrangement i flere år. Antall konserter og kulturarrangement innrapportert i 2020 har vært langt færre enn de foregående årene. Deltakelsen på disse arrangementene var også rekordlav.

 5. Sekularisering i Norge

  Andelen av befolkningen som er medlem av Den norske kirke har sunket fra 85 til 72 prosent mellom 1994 og 2016. Færre går til gudstjenester og blir døpt og konfirmert i Den norske kirke. I tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker medlemstallene.

 6. Færre trus- og livssynssamfunn søkte om tilskot

  I 2021 trådde den nye trussamfunnslova i kraft med strengare krav om medlemstal. Talet på trus- og livssynssamfunn som har søkt om offentleg stønad sank samanlikna med tidlegare år. Det er også færre medlemmer i 2021 enn i 2020.

 7. Antall konfirmasjoner synker jevnt

  På tross av et annerledes år i 2020 er ikke nedgangen i antall konfirmasjoner vesentlig større enn tidligere år. Heller ikke andelen konfirmerte blant 15-åringer har større nedgang enn tidligere år.

 8. Kraftig nedgang i antall døpte

  I 2020 ble det døpt 23 800 personer i Den norske kirke. Dette er over 4 000 færre enn året før og det laveste antallet registrert i SSBs statistikk som går tilbake til 2005.

 9. Norge – et sekulært samfunn?

  I løpet av de siste 20 årene har andelen i den norske befolkningen som ikke er medlem i noen tros- eller livssynsforening, steget fra 8 til 14 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken viser også at innvandringen til Norge bidrar til at det blir en forskyvning fra statskirken til annen tro og religion. Kirkestatistikken i SSB bekrefter at færre går til gudstjeneste, og færre barn blir døpt. Det religiøse Norge er i endring.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet religion og livssyn.

Faktasider