Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Oppdatert: 25. juni 2021

Neste oppdatering: 24. juni 2022

Tilskot frå eigen kommune
Tilskot frå eigen kommune
2020
3,12
milliardar kroner


Om statistikken

Kyrkjelege fellesråd, rekneskap skal gje oversikt over økonomien i dei kyrkjelege fellesråda, og sokneråda i kommunar med berre eit sokn.

Tabellane byggjar på rekneskapsoppstillingane i forskrift om Økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke. Detaljnivået kan vere noko annleis.

Ikkje relevant

Navn: Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Emne: Offentlig sektor

24. juni 2022

Seksjon for offentlige finanser

Innhenting av rekneskapane for alle kyrkjelige fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Årleg.

I rekneskapsåret 2019 er det samtlige 392 av totalt 411 fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokn som har levert løyvningsrekneskap og samtlige 389 av totalt 411 som har levert balanse. I variablane for driftsrekneskapen, investeringsrekneskapen og balansen er det teke omsyn til dette ved at data for dei fellesråda som manglar er estimerte på bakgrunn av innbyggjartal.

Inngår i makroøkonomisk rapportering.

Mikrodata lagras i database.

Regnskapsrapportene samles inn av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Barne- og familiedepartement (BFD)

Statistikken vart fyrste gong innhenta for året 1997. I 2004 gjekk fellesråda og sokneråda over til å føre rekneskapane etter ny kontoplan.

Bakgrunnen for innsamlingen var den nye kirkeloven av 7.juni 1996. Loven resulterte i at soknene ble egne juridiske enheter, og menighetsråd og fellesråd fikk regulert sine oppgaver i loven. Kirken ble dermed tatt ut av kommuneregnskapet, men er fortsatt er en del av offentlig forvaltning, og skal derfor inngå i Nasjonalregnskapet.

I dag publiseres regnskapsstatistikk for fellesrådene (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) på fellesråds nivå årlig. Departementet varslet i 2008 at regnskapsstatistikk for menighetsrådene ikke skal rapporteres hvert år, og per i dag det er ikke kommet noe signal om når dette er ønsket neste gang.

Dei viktigaste brukarane er Barne- og familiedepartementet (BFD), Den norske kyrkje og Kyrkjeforskning (KIFO) og Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon (KA).

Totaltala inngår i nasjonalrekneskapen.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter førehandsvarsling seinest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre likebehandling av brukarane.

Rekneskapane nyttast i nasjonalrekneskapen og i internasjonal rapportering.

Kyrkjeloven av 7. juni 1996, samt forskrift om Økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke av 25.september 2003.

Ingen

Innhentinga omfattar alle kyrkjelege fellesråd, og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Rekneskapane rapporterast frå fellesråda og frå sokneråda.

Innhentinga omfattar alle fellesråd og sokneråd i kommunar med berre eitt sokneråd.

Data vert henta inn gjennom filuttrekk frå rekneskapssystema. Det er berre elektronisk rapportering. Frist for innsending er 22. mars i året etter rekneskapsåret. Mange fellesråd og sokneråd held ikkje fristen.

Ved filuttrekk vert det gjort kontrollar før innsending og i SSB sitt datamottak. I tillegg vert alle rekneskap sjekka for ulogiske samanhengar av SSB.

I publiseringa vert det gjort berekningar for å hanskas med manglande rekneskapar. Me baserar berekninga på innbyggjartal for dei fellesråda som ikkje har rapportert.

Ikkje aktuelt

Ikkje aktuelt

Endringar i rekneskapsføringa frå 2004 gjer at samanlikningar på detaljert nivå kan verta unøyaktige.

Feil kan oppstå før innsending, ved filuttrekk frå rekneskapssystema.

Både blant fellesråda og sokneråda er det manglande innsending av rekneskap. Det korrigerast for i SSB, men kan likevel føre til unøyaktigheiter i tala.

Publiserte tal reknast som endelege og blir normalt ikkje revidert.

Kontakt

Corretta Aluoch Arodi

cos@ssb.no

40 90 26 56