Statistikken for Den norske kirke har de siste årene vist en nedgang i antall døpte. Det ser ut til at restriksjonene på grunn av koronapandemien også kan ha påvirket kirkens dåpstall i 2020 da antall døpte endte på rekordlave 23 800. Dette er en nedgang på 15 prosent fra 2019.

Nedgang i antall døpte fortsetter

I 2005 var antall Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. 43 000, og tallet holdt seg forholdsvis stabilt frem til 2010. Da startet nedgangen vi har sett de siste årene, og antallet sank med mellom 500 og 2 300 døpte hvert år. Fra 2019 til 2020 ble dåpstallene redusert med over 4000.

En sammenligning mellom antall døpte og antall fødte samme år viser at antall døpte til en viss grad har fulgt utviklingen til antall fødte. I 2020 var andel døpte 45 prosent. Dette er en nedgang på 6 prosentpoeng fra året før og er en større nedgang enn tidligere år. Til sammenligning var andelen 76 prosent i 2005, og siden da har den bare sunket.

Figur 1. Antall døpte og fødte 2005-2020

Stadig færre medlemmer

Antall Medlemmer omfatter her både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Tilhørighetsordningen ble opphørt 1. januar 2021. Les mer om det på Den norske kirke sine sider. Fra og med 2011 er tall for uoppgitt bispedømme inkludert i antall medlemmer totalt. i Den norske kirke har også gått ned siden 2005. Fra 3,9 millioner medlemmer i 2005 til under 3,7 millioner medlemmer i 2020. Samtidig har befolkningen i Norge økt i samme tidsperiode, som fører til en nedgang i andel medlemmer av befolkningen. Nedgangen er jevn fra år til år på omtrent 1 prosentpoeng, fra en andel på 85 prosent i 2005 til 68 prosent i 2020.

Figur 2. Andel medlemmer i Den norske kirke av befolkningen