Statistikken for Den norske kirke viser at det er færre konfirmasjoner i 2020 enn i 2019, men nedgangen er ikke betydelig større enn tidligere år. Koronarestriksjoner har forhindret at mange kan være i kirken samtidig, men det ser ikke ut til å ha påvirket antall konfirmasjoner nevneverdig. Selv om koronarestriksjonene nok har påvirket deltakertallet på gudstjenester, ser det ut som konfirmasjonstallene ikke har blitt påvirket i like stor grad.

I 2020 ble 33 100 personer konfirmert, mot 34 500 i 2019. Antall konfirmasjoner har aldri vært målt høyere enn i 2006, da var det 42 600 konfirmasjoner. Den største prosentvise nedgangen i antall konfirmasjoner mellom to årganger var fra 2015 til 2016, med en prosentvis nedgang på 5,3 prosent.

Færre konfirmasjoner i de fleste bispedømmer

Om man ser på tallene per bispedømme, var det kun Nidaros som hadde en liten økning fra 2019 til 2020, fra 3 400 til 3 600. Blant alle bispedømmene har det vært Bjørgvin som har hatt flest konfirmasjoner helt siden 2005 med 4 900 konfirmasjoner i 2020, etterfulgt av Borg med 4 200 konfirmasjoner og Stavanger med 3 600. Du kan lese mer om bispedømmer på kirken sine sider.

Figur 1. Antall konfirmert fordelt på bispedømme

Andel konfirmerte av 15-åringer går ned

Antall 15-åringer har holdt seg stabilt siden 2005, med 63 300 15-åringer i 2020. Om man sammenligner antall 15-åringer og antall konfirmerte, ser man at de har forskjellig utvikling, der antall 15-åringer er forholdsvis stabilt de siste årene, mens antall konfirmerte har hatt en nedgang. Selv om den vanligste konfirmasjonsalderen er 15 år, er det viktig å ta forbehold om at konfirmerte ikke har en aldersvariabel knyttet til seg. Derfor kan det være noe avvik mellom denne beregnede andelen og den reelle andelen 15-åringer som har konfirmert seg i Den norske kirke. i 2020 endte på 52 prosent mot 54 i 2019. Andelen konfirmerte av landets 15-åringer har sunket hvert år siden 2007.

Figur 2. Konfirmasjoner som andel av antall 15-åringer i Norge