Den norske kirke

Oppdatert: 17. juni 2024

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Medlemmer i Den norske kirke
Medlemmer i Den norske kirke
2023
3 472 195
Den norske kirke - hovedtall
Den norske kirke - hovedtall1
201520222023
Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall)3 789 3713 496 4393 472 195
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)72,763,762,6
Døpte (antall)34 11628 47926 503
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)57,855,351,0
Konfirmerte (antall)39 52732 71632 980
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)61,549,848,4
Kirkelige gravferder utført (antall)36 79738 06636 112
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)90,483,282,4
1Tall som publiseres i mars er foreløpige tall. Endelige tall publiseres i juni.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
  Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
  Gudstjenester i altDeltakelser i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakelser julaftensgudstjenester
  202356 0724 302 30642 4163 247 53213 6561 054 77428 0291 000 1432 247409 691
  202257 5844 199 10444 0753 166 06013 5091 033 04427 783901 0082 297378 941
  202151 2802 360 82840 2401 890 87511 040469 95318 800480 5052 211106 388
  202048 4832 360 70338 0241 927 05010 459433 65317 927555 7242 282117 864
  201960 1665 249 06944 8033 994 22115 3631 254 84832 6271 311 1082 352539 647
  201860 3965 318 19345 1224 076 20915 2741 241 98432 4591 291 2572 347537 027
  2023
  Oslo5 347453 4293 715332 5261 632120 9033 586164 80619250 634
  Borg6 026464 7414 531339 3681 495125 3733 161114 37323742 593
  Hamar5 307314 5914 304252 5641 00362 0272 50155 10823134 235
  Tunsberg4 886348 7823 701268 0231 18580 7592 48282 20821238 839
  Agder og Telemark6 389517 2895 027410 4421 362106 8472 791129 29624749 950
  Stavanger5 085545 6463 874427 0101 211118 6362 471138 52319648 583
  Bjørgvin7 584585 0165 859438 9751 725146 0413 718125 87732950 845
  Møre3 339286 2522 671214 98466871 2681 70160 60012822 636
  Nidaros5 250373 4423 546259 1671 704114 2752 08057 85818831 925
  Sør-Hålogaland3 198196 8212 562153 19763643 6241 63332 40713820 251
  Nord-Hålogaland3 661216 2972 626151 2761 03565 0211 90539 08714919 200
  Standardtegn i tabeller
 • Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
  Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
  Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
  20233 476 2114 02416 71026 50332 6526 35635 789
  20223 500 4382 47516 56228 57732 7167 39438 066
  20213 526 1332 37914 85227 13933 6124 85135 229
  20203 655 5562 34312 65323 82233 0834 39434 605
  20193 686 7153 35319 03728 01134 5136 21434 765
  20183 724 8572 09611 87728 59735 2487 04835 683
  2023
  Oslo428 3096673 0073 0732 9436243 766
  Borg457 2925332 2613 0074 1687324 642
  Hamar289 2952341 0382 0502 6176183 821
  Tunsberg322 5643741 6272 1512 7236303 820
  Agder og Telemark311 7635581 4702 4783 0657123 523
  Stavanger317 9284321 6443 0323 6736432 799
  Bjørgvin448 7834552 0683 6134 8527914 388
  Møre199 9152026931 6142 3063502 162
  Nidaros340 4252721 5632 7763 0865982 915
  Sør-Hålogaland180 3521417081 3511 6393122 131
  Nord-Hålogaland175 5691566311 3581 5803461 822
  Uoppgitt bispedømme4 016212100000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oppsummering av Den norske kirkes virksomhet i soknene og kommunene. Denne statistikken blir publisert på bispedømme- og kommunenivå. Statistikken gir opplysninger om kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 30. mai 2024.

Medlemmer og tilhørige

Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

Døpte

Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger.

Vigsler

Omfatter bare kirkelige vigsler ved Den norske kirke.

Gravferd

Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse.

Navn: Den norske kirke

Emne: Kultur og fritid

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune. Det publiseres også for fylker, KOSTRA-grupper og bispedømmer.

Statistikken blir publisert årlig, og gjelder for året før.

Publisering på kommune-, fylkes- og KOSTRA-gruppenivå i forbindelse med KOSTRA-publisering, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni.

Publisering på bispedømmenivå 15. juni.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken.

Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall (kirken.no).

Fra 1998 og inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og publisert i Kirkedatabasen. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå.

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA-skjema til SSB.

Viktige brukere er Kulturdepartementet, Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Den norske kirke, samt forskere og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og sysselsettingsstatistikken.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027, hovedområde Kultur og fritid, delområde Religion og livssyn.

Lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Rapporteringsenhet for statistikken er soknene. Observasjonsenhet er også soknene. Analyseenhet er kommune, fylke, KOSTRA-gruppe og bispedømme.

Datakilder

Data blir hovedsaklig hentet inn via KOSTRA-skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke. Statistikken bruker også data fra Virksomhets- og Foretaksregisteret, Kommuneregnskap, Tros- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja og Den norske kirkes medlemsregister. Data fra Den norske kirkes medlemsregister blir hentet på kommunenivå og inneholder ikke personsensitive opplysninger.

Utvalg

Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhets- og Foretaksregisteret i det aktuelle rapporteringsåret.

De siste årene er det blitt noe færre enheter i statistikken. Årsaken til at det blir færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Datainnsamling

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar, eller første virkedag etter denne datoen. Opprettinger av innsendt data og eventuelle sene innsendinger skjer inntil publisering av foreløpige tall (15. mars) og endelige tall (15. juni).

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen, deriblant logiske kontroller og kontroll opp mot fjorårets innrapportering. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering.

Beregninger

Statistikken om Den norske kirke er en summarisk fulltelling av soknene under Den norske kirke. Utover oppsummering av innrapporteringene og kontroll av at alle sokn er med i beregningene, blir det ikke gjort noen særskilte analyser.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Blant annet er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken.

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Tilhørighetsordningen ble opphørt ved innføring av lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Dermed regnes ikke tilhørige med i medlemstallene fra og med 2021-tall, som kan påvirke sammenlignbarheten til statistikken over tid.

Dekningsfeil

Det er liten risiko for over- eller underdekning. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap og Kirkerådet bistår med å lage og kvalitetssikre populasjonen som undersøkes.

Måle- og bearbeidingsfeil

Det er noe risiko for målefeil. Noen spørsmål i skjemaet som soknene fyller ut kan ha uklarheter og til tider kan tolkes ulikt mellom enhetene. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre skjema og minske sannsynligheten for målefeil. Skjemaet utvikles i samarbeid med Kirkerådet og med resten av KOSTRA arbeidsgruppe for kirke og gravplasser.

Det er liten risiko for bearbeidingsfeil fordi vi får inn tallene elektronisk for hver av enhetene. I tillegg kan soknene kontaktes for å kontrollere innsendte data.

For data fra Den norske kirkes medlemsregister ansees dataene å være av god kvalitet.

Frafallsfeil

Det er risiko for frafallsfeil da det til tider hender at noen sokn ikke sender inn svar. Likevel er frafallsfeilen liten, da enheter som ikke har sendt inn svar blir kontaktet og bedt om å sende inn. Det er veldig lite partielt frafall, da de aller fleste spørsmål i skjemaet er påbudt å svare på før enheten har muligheten til å sende inn. Frafallet kan ansees som en utvalgsfeil.

Utvalgsfeil

Fordi dette er en fulltelling av alle sokn under Den norske kirke kan frafallsfeil her ansees som utvalgsfeil.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Faktasider

Kontakt