Den norske kirke

Oppdatert: 15. juni 2022

Neste oppdatering: 15. juni 2023

Medlemmer i Den norske kirke
Medlemmer i Den norske kirke
2021
3 526 133
Den norske kirke - hovedtall
Den norske kirke - hovedtall1
2021Endring siste 3 år
Medlemmer og tilhørige i Dnk2 3 526 133-198 724
Andel av befolkningen64,9-4,9
Døpte1 27 139-1 458
Andel døpte av antall fødte48,3-3,6
Konfirmerte33 612-1 636
Andel konfirmerte av 15-åringer51,6-4,7
Kirkelige gravferder35 229-454
Andel kirkelige gravferder av døde83,9-3,5
Kirkelige vigsler4 851-2 197
Gudstjenester totalt51 280-9 116
Deltakelser på gudstjenester totalt2 360 828-2 957 365
Deltakere per gudstjeneste46,0-42,0
1Døpte fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
2Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
  Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
  Gudstjenester i altDeltakelser i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakelser julaftensgudstjenester
  202151 2802 360 82840 2401 890 87511 040469 95318 800480 5052 211106 388
  202048 4832 360 70338 0241 927 05010 459433 65317 927555 7242 282117 864
  201960 1665 249 06944 8033 994 22115 3631 254 84832 6271 311 1082 352539 647
  201860 3965 318 19345 1224 076 20915 2741 241 98432 4591 291 2572 347537 027
  201761 0005 454 82645 5004 194 79315 5001 260 03332 7911 305 1202 314559 807
  201662 5095 685 13846 4184 418 53916 0911 266 59932 6971 317 4722 321553 283
  2021
  Oslo4 174204 5242 917153 2781 25751 2462 16568 55719310 813
  Borg5 278232 7094 339185 88493946 8251 85950 62525211 877
  Hamar4 993188 9263 976151 0851 01737 8411 61527 23723210 688
  Tunsberg4 373182 2803 401149 43297232 8481 63238 3901698 265
  Agder og Telemark5 702267 1314 652221 0381 05046 0931 62050 20324111 349
  Stavanger4 445278 0633 728237 92471740 1391 46362 21819810 215
  Bjørgvin7 486348 3646 082284 1411 40464 2232 92572 59032915 779
  Møre3 311170 1962 677134 80163435 3951 21032 8841227 017
  Nidaros5 341232 1203 718175 3641 62356 7561 53733 3552119 628
  Sør-Hålogaland2 837116 9352 28192 83755624 0981 16018 0471104 484
  Nord-Hålogaland3 340139 5802 469105 09187134 4891 61426 3991546 273
  Standardtegn i tabeller
 • Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
  Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
  Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
  20213 526 1332 37714 84427 07333 6124 85135 229
  20203 655 5562 34312 65323 82233 0834 39434 605
  20193 686 7153 35319 03728 01134 5136 21434 765
  20183 724 8572 09611 87728 59735 2487 04835 683
  20173 740 9202 44315 42430 33135 5197 33135 998
  20163 758 0703 14741 02432 56137 4207 53536 150
  2021
  Oslo434 2524172 6233 2733 1814843 802
  Borg463 8533081 6003 1234 2525474 735
  Hamar294 8971377972 0042 6734523 782
  Tunsberg328 2122331 3162 1492 7714213 539
  Agder og Telemark314 6833141 2962 4383 1185633 215
  Stavanger320 2222331 8873 0413 7735312 657
  Bjørgvin455 2502741 9243 7984 8775954 247
  Møre202 6441217451 7482 2452602 199
  Nidaros344 5951561 4432 8163 3734383 067
  Sør-Hålogaland184 497825861 3341 6422782 020
  Nord-Hålogaland179 4531026271 3491 7072821 966
  Uoppgitt bispedømme3 5752866000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Rapporteringsenheten for denne statistikken er soknet. I følge trossamfunnsloven er soknet den grunnleggende enhet i Den norske kirke (Dnk). I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I henhold til trossamfunnsloven skal det føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet i Den norske kirke, samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger. Vigsler omfatter bare kirkelige vigsler i Norge. For det totale antall ekteskapsinngåelser henvises det til befolkningsstatistikk. Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse. Medlemmer i Den norske kirke omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke. Tilhørighetsordningen ble opphørt ved trossamfunnsloven av 1.1.2021.

Ikke relevant

Navn: Den norske kirke
Emne: Kultur og fritid

15. juni 2023

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune.

Årlig innsamling. Publisering i KOSTRA på kommunenivå, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni. Publisering på bispedømmenivå i slutten av juni.

Ikke relevant

Mikrodata lagres i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og publisert i Kirkedatabasen, fra 1998. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå. Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall.

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA-skjema til SSB. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken. Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk.

Viktige brukere er Kulturdepartementet (KUD), Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Dnk, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunn statistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for Dnk.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og sysselsettingsstatistikken.

Data blir hentet inn med totrinnshjemmel, lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10, samt forskrift om kirkeordning for Den norske kirke § 12 siste ledd med hjemmel i lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd.

Ikke relevant.

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Datakilder: Kirke KOSTRA henter inn data fra flere kilder, blant annet kommuneregnskapet, Den norske kirkes medlemsregister, diverse registre for sysselsettingstall og SSBs befolkningstall per 31.12 i statistikkåret. Tjenestedata blir hentet inn via KOSTRA skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke.

Utvalg: Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhetsregisteret i det aktuelle rapporteringsåret. De siste årene er det blitt færre enheter i statistikken. Årsaken til at det hvert år er færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar. De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering. Mottatte data blir kontrollert for dubletter, felter som er blanke, i forhold til fjorårets data og logiske feil. Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Ikke relevant
Ikke relevant

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Bl.a. er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken.

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Ved utfylling av skjemaene i sokn kan det oppstå feil. Mange slike feil blir funnet ved hjelp av kontroller, og blir rettet. Det er også mulighet for feil ved måling i soknene. For opplysninger som blir hentet fra kirkebok, dagsregister osv. regnes dataene for å være av god kvalitet, mens det for opplysninger som ikke blir løpende registrert kan være større feilmarginer. For noen av de diakonale samarbeidstiltakene mellom menigheter kan det forekomme dobbeltføringer. Det kan også oppstå feil etter mottak i SSB, ved overføring av data osv.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt