Den norske kirke

Oppdatert: 15. juni 2021

Neste oppdatering: 15. juni 2022

Medlemmer i Den norske kirke
Medlemmer i Den norske kirke
2020
3 655 556

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
Gudstjenester i altDeltakelser i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakelser julaftensgudstjenester
202048 4832 360 70338 0241 927 05010 459433 65317 927555 7242 282117 864
201960 1665 249 06944 8033 994 22115 3631 254 84832 6271 311 1082 352539 647
201860 3965 318 19345 1224 076 20915 2741 241 98432 4591 291 2572 347537 027
201761 0005 454 82645 5004 194 79315 5001 260 03332 7911 305 1202 314559 807
201662 5095 685 13846 4184 418 53916 0911 266 59932 6971 317 4722 321553 283
201561 9085 770 03246 5744 563 91615 3341 206 11632 1041 310 4512 291562 674
2020
Oslo3 977222 6302 834175 7061 14346 9242 10286 9101288 517
Borg5 115230 7374 266192 76084937 9771 90960 51721010 209
Hamar4 531185 0483 640149 64889135 4001 55630 3242079 199
Tunsberg4 098184 6503 272158 44382626 2071 61445 25920411 771
Agder og Telemark5 396291 3454 436244 59896046 7471 78771 71729114 324
Stavanger4 587289 0153 756251 71483137 3011 51274 72422413 126
Bjørgvin6 802320 6755 399265 8051 40354 8702 39470 56733716 869
Møre3 040163 2502 356127 84168435 4091 16636 2191145 350
Nidaros4 877221 3293 331164 7791 54656 5501 30133 39723711 116
Sør-Hålogaland2 834117 0802 27592 36755924 7131 17721 6421367 723
Nord-Hålogaland3 226134 9442 459103 38976731 5551 40924 4481949 660
Standardtegn i tabeller
Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme1
Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
20201 3 655 5562 34312 65323 82233 0834 39434 605
20193 686 7153 35319 03728 01134 5136 21434 765
20183 724 8572 09611 87728 59735 2487 04835 683
20173 740 9202 44315 42430 33135 5197 33135 998
20163 758 0703 14741 02432 56137 4207 53536 150
20153 799 3661 93815 48634 11639 5277 83436 797
2020
Oslo461 9153982 2752 6612 7273693 634
Borg483 6212611 4932 6024 2414664 537
Hamar302 5291686471 8522 6173583 600
Tunsberg340 6492481 1251 9662 8434123 543
Agder og Telemark325 1602891 2572 1742 8625613 296
Stavanger330 8882061 3032 7673 6234912 769
Bjørgvin468 6442751 7823 4354 9445584 189
Møre206 506985781 5522 2092761 981
Nidaros354 0051931 1902 4603 5723882 998
Sør-Hålogaland190 2291034831 1201 7992392 149
Nord-Hålogaland185 1461045201 2331 6462761 909
Uoppgitt bispedømme1 6 264000000
1Inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet. Utvandrede medlemmer utgjorde i 2020: 137 055 medlemmer.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Rapporteringsenheten for denne statistikken er soknet. I følge trossamfunnsloven er soknet den grunnleggende enhet i Den norske kirke (Dnk). I hvert sokn skal det være et menighetsråd. I kommuner med flere sokn skal det i tillegg være et kirkelig fellesråd. I henhold til trossamfunnsloven skal det føres register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet i Den norske kirke, samt over personer som melder seg inn i eller ut av Den norske kirke. Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger. Vigsler omfatter bare kirkelige vigsler i Norge. For det totale antall ekteskapsinngåelser henvises det til befolkningsstatistikk. Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse. Medlemmer i Den norske kirke omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke. Tilhørighetsordningen ble opphørt ved trossamfunnsloven av 1.1.2021.

Ikke relevant

Navn: Den norske kirke

Emne: Kultur og fritid

15. juni 2022

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune.

Årlig innsamling. Publisering i KOSTRA på kommunenivå, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni. Publisering på bispedømmenivå i slutten av juni.

Ikke relevant

Mikrodata lagres i samsvar med Datatilsynets retningslinjer.

Inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og publisert i Kirkedatabasen, fra 1998. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå. Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall.

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA-skjema til SSB. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken. Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk.

Viktige brukere er Kulturdepartementet (KUD), Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Dnk, samt forskere og media. Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunn statistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og personellstatistikk for Dnk.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og sysselsettingsstatistikken.

Data blir hentet inn med totrinnshjemmel, lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10, samt forskrift om kirkeordning for Den norske kirke § 12 siste ledd med hjemmel i lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 12 annet ledd.

Ikke relevant.

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Datakilder: Kirke KOSTRA henter inn data fra flere kilder, blant annet kommuneregnskapet, Den norske kirkes medlemsregister, diverse registre for sysselsettingstall og SSBs befolkningstall per 31.12 i statistikkåret. Tjenestedata blir hentet inn via KOSTRA skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke.

Utvalg: Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhetsregisteret i det aktuelle rapporteringsåret. De siste årene er det blitt færre enheter i statistikken. Årsaken til at det hvert år er færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar. De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering. Mottatte data blir kontrollert for dubletter, felter som er blanke, i forhold til fjorårets data og logiske feil. Med editering menes kontroll, gransking og endring av data.

Ikke relevant
Ikke relevant

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Bl.a. er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken.

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Ved utfylling av skjemaene i sokn kan det oppstå feil. Mange slike feil blir funnet ved hjelp av kontroller, og blir rettet. Det er også mulighet for feil ved måling i soknene. For opplysninger som blir hentet fra kirkebok, dagsregister osv. regnes dataene for å være av god kvalitet, mens det for opplysninger som ikke blir løpende registrert kan være større feilmarginer. For noen av de diakonale samarbeidstiltakene mellom menigheter kan det forekomme dobbeltføringer. Det kan også oppstå feil etter mottak i SSB, ved overføring av data osv.

Ikke relevant
Kontakt