Den norske kirke

Oppdatert: 15. mars 2024

Neste oppdatering: 17. juni 2024

Medlemmer i Den norske kirke
Medlemmer i Den norske kirke
2023
3 472 195
Den norske kirke - hovedtall
Den norske kirke - hovedtall1
201520222023
Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall)3 789 3713 496 4393 472 195
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)72,763,762,6
Døpte (antall)34 11628 47926 190
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)57,855,350,4
Konfirmerte (antall)39 52732 71632 571
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)61,549,847,8
Kirkelige gravferder utført (antall)36 79738 06635 688
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent)90,483,281,5
1Tall som publiseres i mars er foreløpige tall. Endelige tall publiseres i juni.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
  Den norske kirke. Gudstjenester og deltakelser, etter bispedømme
  Gudstjenester i altDeltakelser i altGudstjenester søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester søn- og helligdagGudstjenester utenom søn- og helligdagDeltakelser, gudstjenester utenom søn- og helligdagGudstjenester med nattverdAntall til nattverdJulaftens-gudstjenesterDeltakelser julaftensgudstjenester
  202257 5844 199 10444 0753 166 06013 5091 033 04427 783901 0082 297378 941
  202151 2802 360 82840 2401 890 87511 040469 95318 800480 5052 211106 388
  202048 4832 360 70338 0241 927 05010 459433 65317 927555 7242 282117 864
  201960 1665 249 06944 8033 994 22115 3631 254 84832 6271 311 1082 352539 647
  201860 3965 318 19345 1224 076 20915 2741 241 98432 4591 291 2572 347537 027
  201761 0005 454 82645 5004 194 79315 5001 260 03332 7911 305 1202 314559 807
  2022
  Oslo5 489447 1473 990327 6561 499119 4913 567151 89819347 629
  Borg6 164451 3914 684332 0801 480119 3113 165105 61724937 483
  Hamar5 450309 2834 382241 0951 06868 1882 49550 40323229 063
  Tunsberg5 000336 7983 815261 3411 18575 4572 50474 46821636 107
  Agder og Telemark6 425491 5315 175391 3061 250100 2252 505106 20623748 679
  Stavanger5 150511 6574 021398 6491 129113 0082 383119 24120944 756
  Bjørgvin7 794576 5586 042444 1931 752132 3653 722113 28432250 615
  Møre3 443273 8912 782199 90766173 9841 73856 13013220 577
  Nidaros5 633384 5613 865266 4941 768118 0672 11252 45021529 041
  Sør-Hålogaland3 216193 9582 579148 48663745 4721 59733 82214018 596
  Nord-Hålogaland3 820222 3292 740154 8531 08067 4761 99537 48915216 395
  Standardtegn i tabeller
 • Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
  Den norske kirke. Medlemmer og kirkelige handlinger, etter bispedømme
  Medlemmer og tilhørige i DnkInnmeldteUtmeldteDøpteKonfirmerteKirkelige vigslerKirkelige gravferder
  20223 500 4382 47416 55428 47932 7167 39438 066
  20213 526 1332 37914 85227 13933 6124 85135 229
  20203 655 5562 34312 65323 82233 0834 39434 605
  20193 686 7153 35319 03728 01134 5136 21434 765
  20183 724 8572 09611 87728 59735 2487 04835 683
  20173 740 9202 44315 42430 33135 5197 33135 998
  2022
  Oslo431 0334282 8973 4812 9986754 034
  Borg460 6953142 3123 3574 0599354 909
  Hamar291 9651571 0502 0532 5156693 933
  Tunsberg325 2422341 5842 2422 6177453 928
  Agder og Telemark313 2953311 4622 5623 0618403 616
  Stavanger318 9892501 6923 0463 6437442 989
  Bjørgvin451 8992521 9644 0184 7309384 688
  Møre201 4581266251 7322 3813992 216
  Nidaros342 4381911 6483 0413 3076933 450
  Sør-Hålogaland182 189776871 4491 7593782 221
  Nord-Hålogaland177 2361146331 4981 6463782 082
  Uoppgitt bispedømme3 9991898000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oppsummering av Den norske kirkes virksomhet i soknene og kommunene. Denne statistikken blir publisert på bispedømme- og kommunenivå. Statistikken gir opplysninger om kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.

Medlemmer og tilhørige

Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

Døpte

Døpte omfatter både barne- og voksendåp. Dåpstall fra og med 2016 viser totalt antall døpte. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års indikator da denne viste utførte dåpshandlinger.

Vigsler

Omfatter bare kirkelige vigsler ved Den norske kirke.

Gravferd

Gravferd er en fellesbetegnelse på handlingen som foregår når den døde skal gravlegges. En gravferd kan foregå ved kremasjon eller kistebegravelse.

Navn: Den norske kirke

Emne: Kultur og fritid

17. juni 2024

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Laveste publiseringsnivå i SSB er kommune. Det publiseres også for fylker, KOSTRA-grupper og bispedømmer.

Statistikken blir publisert årlig, og gjelder for året før.

Publisering på kommune-, fylkes- og KOSTRA-gruppenivå i forbindelse med KOSTRA-publisering, foreløpige tall 15. mars, endelige tall 15. juni.

Publisering på bispedømmenivå 15. juni.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om virksomheten i menighetene i Dnk. Kirkerådet er oppdragsgiver og finansierer statistikken.

Eldre/historisk statistikk finnes på kirken.no, statistikk fra 1950 Kirken i tall (kirken.no).

Fra 1998 og inntil statistikkåret 2004 ble årsstatistikken samlet inn på papirskjema av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og publisert i Kirkedatabasen. Kirkestatistikk i Kirkedatabasen blir publisert på soknenivå.

Fra og med statistikkåret 2005 skjer rapportering av Årsstatistikk for Den norske kirke elektronisk på KOSTRA-skjema til SSB.

Viktige brukere er Kulturdepartementet, Kirkerådet, bispedømmer, kirkelige fellesråd, andre kirkelige organisasjoner tilknyttet Den norske kirke, samt forskere og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Statistikken er også relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes tros- og livssynsamfunnstatistikk, regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd og sysselsettingsstatistikken.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027, hovedområde Kultur og fritid, delområde Religion og livssyn.

Lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle geografiske sokn i Den norske kirke, unntatt Svalbard. Statistikken omfatter ikke kirkelige handlinger i utlandet eller ved institusjoner (sjukehus, fengsel), døvekirken, feltprestkorpset o.a. som har egen kirkebokføring. Det er det enkelte menighetsråd i samarbeid med soknepresten som er ansvarlig for å sende inn skjemaet og rapporteringsenheten er det enkelte sokn. Det blir innhentet opplysninger om innmeldinger, utmeldinger, kirkelige handlinger, gudstjenester, opplæring og diakoni, barnehage- og skole kontakt, kirkemusikk og kulturarbeid, frivillig arbeid og ofringer. I hovedsak inkluderer statistikken virksomhet som prestene, menighetsråd og dets ansatte har ansvar for.

Rapporteringsenhet for statistikken er soknene. Observasjonsenhet er også soknene. Analyseenhet er kommune, fylke, KOSTRA-gruppe og bispedømme.

Datakilder

Data blir hovedsaklig hentet inn via KOSTRA-skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke. Statistikken bruker også data fra Virksomhets- og Foretaksregisteret, Kommuneregnskap, Tros- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja og Den norske kirkes medlemsregister. Data fra Den norske kirkes medlemsregister blir hentet på kommunenivå og inneholder ikke personsensitive opplysninger.

Utvalg

Fulltelling. Statistikken er en fulltelling blant alle geografiske sokn som er registrert i Virksomhets- og Foretaksregisteret i det aktuelle rapporteringsåret.

De siste årene er det blitt noe færre enheter i statistikken. Årsaken til at det blir færre enheter i statistikken, er sammenslåinger av sokn, delvis permanente sammenslåinger, delvis forsøksordninger. Alle sokn har rapportert de siste årene.

Datainnsamling

Elektronisk skjema sendes inn til SSB fra hvert sokn. Rapporteringsperioden starter i begynnelsen av januar og rapporteringsfristen er 20. januar, eller første virkedag etter denne datoen. Opprettinger av innsendt data og eventuelle sene innsendinger skjer inntil publisering av foreløpige tall (15. mars) og endelige tall (15. juni).

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

De elektroniske skjemaene har flere innebygde kontroller ved registreringen, deriblant logiske kontroller og kontroll opp mot fjorårets innrapportering. Etter mottak blir opplysningene kontrollert og editert hos SSB før sammenstilling og publisering.

Beregninger

Statistikken om Den norske kirke er en summarisk fulltelling av soknene under Den norske kirke. Utover oppsummering av innrapporteringene og kontroll av at alle sokn er med i beregningene, blir det ikke gjort noen særskilte analyser.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Ved omleggingen av rapporteringen til SSB i 2005, ble det utarbeidet et nytt skjema. I det nye skjemaet er det gjort en utvikling og forenkling av spørsmålsformuleringer, som kan gi noe utslag i forhold til tidligere registrert statistikk. Blant annet er det i det nye skjemaet slik at i hovedsak skal kirkelige handlinger registreres bare i soknet hvor handlingen fant sted. Dette vil kunne gi noe utslag på kommunenivå, men på landsnivå vil det være bedre kontinuitet. Enkelte opplysninger fra det gamle skjemaet er gått ut, og nye er blitt lagt til. De viktigste opplysningene i skjemaet er videreført med tanke på kontinuitet fra den tidligere statistikken.

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Tilhørighetsordningen ble opphørt ved innføring av lov av 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). Dermed regnes ikke tilhørige med i medlemstallene fra og med 2021-tall, som kan påvirke sammenlignbarheten til statistikken over tid.

Dekningsfeil

Det er liten risiko for over- eller underdekning. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap og Kirkerådet bistår med å lage og kvalitetssikre populasjonen som undersøkes.

Måle- og bearbeidingsfeil

Det er noe risiko for målefeil. Noen spørsmål i skjemaet som soknene fyller ut kan ha uklarheter og til tider kan tolkes ulikt mellom enhetene. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre skjema og minske sannsynligheten for målefeil. Skjemaet utvikles i samarbeid med Kirkerådet og med resten av KOSTRA arbeidsgruppe for kirke og gravplasser.

Det er liten risiko for bearbeidingsfeil fordi vi får inn tallene elektronisk for hver av enhetene. I tillegg kan soknene kontaktes for å kontrollere innsendte data.

For data fra Den norske kirkes medlemsregister ansees dataene å være av god kvalitet.

Frafallsfeil

Det er risiko for frafallsfeil da det til tider hender at noen sokn ikke sender inn svar. Likevel er frafallsfeilen liten, da enheter som ikke har sendt inn svar blir kontaktet og bedt om å sende inn. Det er veldig lite partielt frafall, da de aller fleste spørsmål i skjemaet er påbudt å svare på før enheten har muligheten til å sende inn. Frafallet kan ansees som en utvalgsfeil.

Utvalgsfeil

Fordi dette er en fulltelling av alle sokn under Den norske kirke kan frafallsfeil her ansees som utvalgsfeil.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Faktasider

Kontakt