Ny kostnadsindeks for lastebiltransport

Publisert:

Fra og med 1. kvartal 2019 publiserer Statistisk sentralbyrå ny lastebilkostnadsindeks. Den gamle indeksen er avsluttet og erstattet av en ny tidsserie som går tilbake til 1. kvartal 2016.

Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og en referansegruppe med representanter for lastebilnæringen har blitt enige om å gå over til en ny kostnadsindeks for lastebiltransport fra og med 1. kvartal 2019. Den nåværende indeksen er fra 2009, og det var nå behov for en oppdatering. Den nye indeksen er beregnet tilbake til 1. kvartal 2016. 1. kvartal 2019 er satt som ny basisperiode i indeksen (1. kvartal 2019=100). Indeksen er planlagt publisert fredag 12. april.

Det vil bli utarbeidet 3 totalindekser:

 • Totalindeks med bom-, ferge- og drivstoffkostnader
 • Indeks uten bom- og fergekostnader og med drivstoffkostnader
 • Indeks uten bom-, ferge- og drivstoffkostnader

Endringen gir selgere og kjøpere av lastebiltransport et ekstra alternativ ved inngåelse av kontrakter i forhold til tidligere; totalindeksen uten bom-, ferge- og drivstoffkostnader.

Største endringer i indeksen

Den nye kostnadsindeksen for lastebiltransport skiller seg fra tidligere indeks ved:

 • Fra 10 til 7 kjøretøygrupper
 • Fra 8 til 5 kostnadsgrupper
 • Nye vekter for kostnadsgruppene
 • Fra månedlig til kvartalsvis publisering

7 kjøretøygrupper

Tidligere hadde indeksen 10 kjøretøygrupper. Nå er inndelingen forenklet til 7 grupper, hvor bruksområde vektlegges mer enn kjøretøytekniske detaljer. Indeksens nye kjøretøygrupper er:

 • Nærtransport, transport rundt 50 kilometer
 • Regionaltransport, transport rundt 100 kilometer
 • Langtransport, transport rundt 500 kilometer
 • Tank- og bulktransport
 • Tømmertransport
 • Anleggstransport, korte strekninger
 • Renovasjon, husholdningsavfall

Siden noen kjøretøygrupper hadde en nesten lik utvikling, var det mulig å redusere antallet. Blant annet inkluderte den gamle inndelingen de to kjøretøygruppene «Tankbil, 3-akslet bil uten henger» og «Tankbil, 3-akslet bil med henger», mens den nye grupperingen ikke skiller mellom bil med og uten henger og bare inkluderer Tank- og bulktransport. Sammenlignet med dagens inndeling forsvinner «Trekkbil med semitrailer, 3-akslet bil med henger» og «Kranbil, 3-akslet bil». Kjøretøygruppen Renovasjon, husholdningsavfall er betydelig endret sammenlignet med gamle «Renovasjonsbil, 2-akslet bil» og dekker utelukkende innsamling av husholdningsavfall. 

5 kostnadsgrupper

Dagens 8 kostnadsgrupper har blitt aggregert til 5. Ingen kostnader er tatt ut sammenlignet med dagens indeks, men de er annerledes satt sammen enn tidligere. De nye kostnadsgruppene er:

Arbeidskraft

 • Disse opplysningene blir hentet fra Arbeidskraftkostnadsindeksen til SSB og dekker alle ansatte i foretak i lastebilnæringen med minst 2 sysselsatte.

Drivstoff

 • SSB bruker priser for Truckdiesel og beregner en gjennomsnittspris for kvartalet.

Bom- og fergekostnader

 • SSB henter inn priser på de mest brukte bomstasjonene og fergestrekningene i landet. Bompasseringene i utvalget utgjorde om lag 79 prosent av omsetningen til alle bompengeselskap i 2016, mens de 4 fergestrekningene i utvalget alle var blant de 10 mest trafikkerte rutene samme år.

Kapital (Avskrivninger og rentekostnader)

 • SSB beregner avskrivningskostnadene ved å eie eller lease en lastebil. Realrenten som brukes i beregningen av rentekostnader blir justert for inflasjon og bankenes utlånsmargin. Denne realrenten vil dermed være forskjellig fra Nibor.

Øvrige kostnader

 • Noen av dagens kostnader flyttes inn i samlegruppen Øvrige kostnader, som består av dekk, forsikring, vedlikehold og reparasjon, administrasjon, vektårsavgift/årsavgift. Vedlikehold og reparasjon, kostnader til dekk og forsikringskostnader var tidligere skilt ut som egne kostnadsgrupper.

 

En annen endring er at arbeidskraft nå inkluderer samlede lønnskostnader og sosiale kostnader, mens det tidligere var en splitt der arbeidskraftkostnader til sjåfører utgjorde hele kostnadsgruppen for Lønn og sosiale kostnader og arbeidskraftkostnader for funksjonærer var en del av den tidligere kostnadsgruppen Administrasjonskostnader.

Ny kostnadsfordeling

Med grunnlag i en utvalgsbasert kostnadsundersøkelse blant foretak i næringen, har SSB utarbeidet nye vekter for kostnadsgruppene til de 7 kjøretøygruppene. Andelene til kostnadsgruppene er utarbeidet ved å vekte svarene innen hver kjøretøygruppe i henhold til antall biler hvert foretak svarte for. Oppdateringen av vektene reflekterer endringen i kostnadene i lastebilnæringen siden siste oppdatering i 2009. Det ble relativt store endringer mellom de ulike kostnadsgruppene i den nye kostnadsindeksen i alle kjøretøygruppene. Arbeidskraft og bompenger/fergekostnader vektes høyere, mens vekten til drivstoffkostnader og kapital er redusert. Øvrige kostnader, som før bestod av flere separate kostnadsgrupper, vektes også lavere.

Det ble også spurt om kostnadsandeler for den tidligere kjøretøygruppen Kranbiltransport, siden denne gruppen ikke omfattes av den nye indeksen. En analyse av svarene viser at kostnadsfordelingen til kranbiltransport sammenfaller best med den nye gruppen Regionaltransport.

Publisering hvert kvartal

Den månedlige kostnadsindeksen har, blant annet på grunn svingninger i dieselprisen, vært flyktig. Mye tyder på at en omlegging til publisering en gang i kvartalet vil gi en jevnere utvikling. Noe av datagrunnlaget er også kun tilgjengelig på kvartal, som for eksempel Arbeidskraftkostnadsindeksen.

Referansegruppen for revisjon av Kostnadsindeks for lastebiltransport

Hallvard Aas, Andreas Bryn Bakkerud, Thorleif Foss, Arnfinn Gjestrum, Morten Nore, Eva Sundberg, Lars Olav Tveito

Hva er en indeks?

Hensikten med en indeks er å sammenfatte informasjon fra flere kilder for å gi bedre innsikt i et sammensatt fenomen. I dette tilfellet er det sammensatte fenomenet kostnadene ved transport med lastebil. Det er ikke mulig å måle kostnadene til lastebiltransport direkte, derfor må lastebiltransportkostnadene måles ved hjelp av å sette sammen og vekte tall fra flere ulike kilder, som prisene på arbeidskraft, diesel, osv.

Hvordan bruker du indeksen?

Indeksen brukes for å finne kostnadsutviklingen i en periode. Du frakter tømmer og kontrakten sier at beløpet skal justeres i 1. kvartal hvert år. I tabellen ser du at lastebilkostnadsindeksen for Tømmertransport er 106,8 for 1. kvartal 2020 og 100,0 for 1. kvartal 2019. Kostnadene for tjenester og varer som brukes til å drifte en gjennomsnittlig tømmerbil i denne perioden har økt: (106,8-100,0)/100,0 = 0,068 * 100 = 6,8 prosent.

Kontakt