I forbindelsen med den rutinemessige gjennomgangen av kostnadsindeks for lastebiltransport har Statistisk Sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund blitt enige om en rekke mindre endringer i kostnadsindeksen.

Ny referanseperiode (4. kvartal 2021 = 100)

Den reviderte versjonen av kostnadsindeks for lastebiltransport er beregnet med fjerde kvartal 2021 som Perioden hvor kostnadsindeksen er lik 100. Tidligere perioder for indeksen er omregnet slik at indekstallene er tilpasset den nye referanseperioden. Dersom man har bruk for indeksverdiene for perioden 1. kvartal 2016 – 4. kvartal 2021 ligger disse tilgjengelige i tabell 13570 og 13571 i statistikkbanken under avsluttede tidsserier. Selv om indekstallene er ulike, er endringstallene de samme.

Prisjusterte vekter

I forbindelse med flyttingen av referanseperioden er kostnadsindeksens vektgrunnlag også oppdatert. Dette gjøres for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen. Vektgrunnlaget i indeksen er i utgangspunktet basert på en analyse av regnskapsdata fra 2017. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i prisnivået fra fjerde kvartal 2021. Nye og gamle vekter ligger tilgjengelig i «Om statistikken».

Fra realrente til nominell rente

SSB vil heretter bruke nominell rente i stedet for realrente ved beregningen av kapitalkostnader i kostnadsindeks for lastebiltransport. Denne endringen gjelder fra og med første kvartal 2022.

Ny totalindeks uten drivstoffkostnader

Etter ønske fra Norges Lastebileier-Forbund har SSB beregnet en ny totalindeks hvor drivstoffkostnader holdes utenfor. Totalkostnadsindeks for lastebiltransport, ekskl. drivstoff vil publiseres på lik linje med de eksisterende totalindeksene og er beregnet tilbake til første kvartal 2016.