Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Energy in the SNOW model

  Rapporter 2019/22

  Publikasjon
 • Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles?

  Notater 2019/24

  Notatet belyser ulike metodevalg for beregning av energiintensitet, med et spesielt fokus på valg av energiforbruk i forhold til produksjon eller bruttonasjonalprodukt.

  Publikasjon
 • Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten

  Notater 2019/22

  I dette prosjektet er det etablert historiske tidsserier for variablene i årsstatistikken for olje- og gassvirksomhet (oljestatistikken), og mikrodataene er tilrettelagt for analyser og arkivert.

  Publikasjon
 • Energiregnskap og -balanse

  Notater 2018/45

  Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

  Publikasjon
 • Norsk industri 2017

  Statistiske analyser 159

  Produksjonen i norsk industri var tilnærmet uendret fra 2016 til 2017, med en marginal økning på 0,5 prosent. 2017 ble dermed et år med utflating i industriproduksjonen etter to år med kraftig nedgang.

  Publikasjon
 • Utvinning av råolje og naturgass med rørtransport

  Notater 2018/34

  Dette notatet dokumenterer hvordan årsstatistikken for olje- og gassutvinning og rørtransport i Norge utarbeides, og er en oppfølger av tidligere dokumentasjonsnotater.

  Publikasjon
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2018/18

  I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører.

  Publikasjon
 • Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017

  Rapporter 2018/16

  I Norge er elektrisitet det viktigste energiproduktet i innenlandsk anvendelse. Det er stor interesse knyttet til hvilke drivkrefter som ligger bak utviklingen i kraftproduksjon, eksport og import samt innenlandsk strømforbruk.

  Publikasjon
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016

  Rapporter 2017/27

  Den norske petroleumssektoren har tilsatte som bor i 98 prosent av kommunene i landet. Turnusordningene gjør langpendling mulig.

  Publikasjon
 • Norsk industri 2016

  Statistiske analyser 154

  Norsk industriproduksjon falt 5 prosent fra 2015 til 2016. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert produksjon i petroleumsrettet leverandørindustri. I våre naboland Danmark og Sverige går derimot produksjonen opp.

  Publikasjon
 • Energiregnskap og -balanse

  Notater 2017/26

  Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

  Publikasjon
 • Oil and Gas statistics

  Notater 2017/24

  Publikasjon
 • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

  Rapporter 2017/11

  I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.

  Publikasjon
 • The wealth of Norwegian oil and gas 1970-2015

  Rapporter 2016/37

  Med utgangspunkt i nasjonalregnskapsstatistikk, i tillegg til eksperters prognoser om produksjonsnivå og pris på olje, naturgass og LNG, foretas det i denne rapporten estimering av norsk olje- og gassformue i perioden 1970-2015. Det er brukt en NP...

  Publikasjon
 • Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren

  Rapporter 2016/34

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

  Publikasjon