Rapporter 2019/35

Historisk statistikk for petroleumsnæringene

Nye metoder ga høyere verdiskapning

For første gang er det etablert historiske, sammenlignbare tidsserier for hovedstørrelsene i oljestatistikken. Tidsseriene er beregnet med dagens metoder, noe som blant annet har økt årlig verdiskapning med inntil 29 milliarder kroner.

Årsstatistikken for olje- og gassvirksomheten – oljestatistikken – besto fram til 2016 av korte tidsserier som ikke ga et helhetlig bilde av utviklingen i næringene. Datagrunnlaget og beregningene i oljestatistikken var lagt om flere ganger i løpet av historien. Dette førte til at årgangene ikke var beregnet med like metoder, og det var usikkert hvor sammenlignbare de var.

Nå er det for første gang etablert historiske, sammenlignbare tidsserier for hovedstørrelsene i oljestatistikken – sysselsetting, lønnskostnader, produksjonsverdi, produktinnsats, bearbeidingsverdi og investeringer. Tidsseriene er beregnet med dagens metoder, så langt det var mulig, og mikrodataene er gjennomgått på nytt og tilrettelagt for analyser.

De nye tidsseriene omfatter hele perioden fra 1965 til 2017, men det er kun perioden fram til 2014 som er beregnet på nytt. I 2015 ble oljestatistikken igjen lagt om, og fra dette året og framover er det ikke gjort nye beregninger.

Tidsseriene skiller seg fra den gamle oljestatistikken på flere punkter fram til 2014:

  • Forbruket av varer og tjenester – produktinnsatsen – er justert kraftig ned mellom 1981 og 2011, fordi internleveranser ikke lenger telles med.
  • Produksjonsverdien er justert betydelig – i hovedsak ned – fordi internleveranser ikke lenger telles med, mens endringer som følge av nytt datagrunnlag trekker opp.
  • Bearbeidingsverdien er justert opp, som følge av nytt datagrunnlag i beregningen av produksjonsverdi.
  • Investeringene er justert opp på grunn av endrede definisjoner.

Akkumulert gjennom alle år er bearbeidingsverdien innenfor utvinning oppjustert med 219 milliarder 2017-kroner, og investeringene med 116 milliarder.

De historiske tidsseriene er i hovedsak fri for brudd. To justeringer av næringen utvinningstjenester etter 2009, som følge av endrede populasjonsgrenser, gir imidlertid brudd som må tas hensyn til når tidsseriene skal tolkes.

Om publikasjonen

Tittel

Nye metoder ga høyere verdiskapning. Historisk statistikk for petroleumsnæringene

Ansvarlig

Håkon Frøysa Skullerud

Serie og -nummer

Rapporter 2019/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1021-6

ISBN (trykt)

978-82-587-1020-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

27

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt