Statistiske analyser 162

Pilene peker oppover

Norsk industri 2018 og andre norske sekundærnæringer

Pilene peker oppover for norsk industri ifølge flere viktige nøkkeltall for 2018.

Produksjonen i norsk industri økte med 1,6 prosent fra 2017 til 2018. Denne oppgangen står i klar kontrast til den magre utviklingen som har preget industriproduksjon de senere årene, med blant annet et produksjonsfall på over 8 prosent fra 2014 til 2016. Mye av veksten i 2018 skyldes en oppgang i næringen bygging av skip og oljeplattformer på hele 18 prosent. Det er den delen av næringen som jobber med skipsbygging som vokste mest. Næringen ble etterfulgt av metallvareindustrien og maskinindustrien som vokste med henholdsvis 7,6 og 2,1 prosent.

Våre skandinaviske naboland, Danmark og Sverige, hadde begge en solid produksjonsvekst i 2018, på henholdsvis 4,4 og 3,6 prosent. Eurosonen registrerte også en positiv utvikling, men trenden var nedadgående mot slutten av året.

Andre nøkkelindikatorer for utviklingen i industrien viser også en positiv utvikling fra 2017 til 2018. Industriomsetningen økte med sterke 7,6 prosent, drevet av høyere omsetning i både hjemme- og eksportmarkedet. Sysselsettingen på sin side gikk kun marginalt opp, men bruken av innleide arbeidere har tiltatt betydelig i 2018.

Industrien investerte for totalt 24,3 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en oppgang på hele 14 prosent sammenlignet med året før. Investeringsveksten ble særlig drevet av høye investeringer i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. De nyeste prognosene viser at veksten er ventet å øke ytterligere i 2019.

Kapittel 5 tar for seg andre norske sekundærnæringer. Også her viser de fleste nøkkelindikatorene en positiv trend i 2018.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk industri 2018 og andre norske sekundærnæringer. Pilene peker oppover

Ansvarlig

Anel Finci

Serie og -nummer

Statistiske analyser 162

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Energi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Bygg og anlegg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9985-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9984-1

ISSN

0804-3221

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt