Notater 2019/22

Tidsserier og dokumentasjon

Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten

Lange og sammenlignbare tidsserier med statistikk kan fortelle viktige historier som ikke kommer fram i de korte øyeblikksbildene som ofte publiseres i dagens statistikker. Tidligere ble slike tidsserier publisert i NOS-serien, Statistisk årbok og Historisk statistikk. I dag gir ikke SSB ut slike publikasjoner regelmessig, men konsistente økonomiske hovedvariabler etter næring publiseres tilbake til 1970 i nasjonalregnskapet.

I dette prosjektet er det etablert historiske tidsserier for variablene i årsstatistikken for olje- og gassvirksomhet (oljestatistikken), og mikrodataene er tilrettelagt for analyser og arkivert. De historiske tidsseriene for hovedvariablene dekker hele perioden fra oljealderens begynnelse i 1965 og fram til 2017, mens mikrodataene dekker perioden fra 2014 og bakover så langt det ble funnet mikrodata. For utvinningsnæringen var dette 1972, og noe senere for de andre oljenæringene.

Hovedvariablene for de tidligste årene tilbake til oljealderens begynnelse i 1965, hvor det ikke ble funnet mikrodata, er hentet fra nasjonal¬regnskapet. Fra 2015 ble det tatt i bruk et nytt skjema for utvinning og rørtransport i oljestatistikken, med nye variabler. Hovedvariablene for 2015-2017 er hentet fra denne statistikken. Tidsserien for investeringer i utvinning og rørtransport er komplettert med tall fra en tidligere publisert historisk oljestatistikk (1971-1984), slik at hele tidsserien er ført etter påløptprinsippet.

For å gjøre hovedvariablene sammenlignbare over tid, ble de omberegnet basert på dagens definisjoner og foreliggende mikrodata og undervariabler. Det ble også gjort en kvalitetsgjennomgang av mikrodataene, som resulterte i enkelte korrigeringer. Effekten av tiltakene var stor målt i kroner, hvorav det største – at internleveranser mellom land og sokkel ikke lenger telles med som produksjonsverdi og produktinnsats – hadde en effekt på inntil 41 mrd. kroner. Målt i prosent var det stor effekt på produktinnsatsen innen utvinning, men mer beskjeden effekt for de andre variablene og næringene. Endret prinsipp for føring av internleveranser mellom land og sokkel, ny beregning av produksjonsverdi basert på SSBs eksportpriser for råolje og naturgass og reviderte produksjonsdata fra OD, samt tilbakeregnede investeringstall i tråd med SSBs kvartalsvise investeringsstatistikk er årsak til de største endringene.

Det er ingen vesentlige brudd i tidsserien til hovedvariablene i den historiske statistikken, men noen mindre brudd forekommer. På detaljert nivå er det brudd i forbindelse med omlegginger i datafangsten, fordi variabler ikke er videreført. Disse omfatter i første rekke 1984/1985 (utvinning), 1991/1993 og 2004/2005 (utvinningstjenester), samt overgangen mellom år med mikrodata og år med kun hovedvariabler.

Den offisielle oljestatistikken inneholder i dag tidsserier for hovedvariablene tilbake til 1972. De tidligste årgangene er basert på tabeller i NOS og tidligere statistikkpubliseringer. Tidsseriene inneholder brudd som følge av blant annet endrede variabeldefinisjoner og beregningsmetoder, og avviker fra de historiske tidsseriene. Det er lite hensiktsmessig og kan virke misvisende for brukerne, dersom det ligger ute to sett med tidsserier i oljestatistikken og det settet som inneholder brudd og bygger på utdaterte metoder regnes som den offisielle statistikken. Det anbefales derfor at de historiske tidsseriene overtar som offisiell statistikk, mens tidsseriene i dagens offisielle oljestatistikk bevares som dokumentasjon.

Om publikasjonen

Tittel

Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten. Tidsserier og dokumentasjon

Ansvarlig

Håkon Frøysa Skullerud

Serie og -nummer

Notater 2019/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9933-9

ISSN

2535-7271 (elektronisk)

Antall sider

94

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt