Rapporter 2019/37

Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til løpende drift (produktinnsats) i petroleumsnæringen.

Vi har benyttet en statisk kryssløpsmodell som bruker tall fra produktkryssløpet i nasjonalregnskapet til å beregne hvilke andeler av de samlete leveransene til petroleumsnæringen som andre innenlandske næringer enn de som leverer direkte til petroleumsnæringen står for. Videre har vi beregnet andelen av verdiskapingen i hver enkelt leverandørnæring samt antall sysselsatte som kan knyttes til leveransene til petroleumsnæringen.

I 2017 ble om lag 28 prosent av investeringene i petroleumsnæringen dekket ved direkte import, mens innenlandske bedrifter leverte resten. Denne opprinnelige leveransen til petroleumsnæringen medførte en rekursiv kjede av indirekte leveranser fra import og innenlandske underleverandører. Av disse ringvirkningene er det leveransene fra innenlandske leverandører og underleverandører som er av interesse, og da verdiskapingen – bruttoproduktet – i hvert leverandørledd samt sysselsetting denne verdiskapningen gir opphav til.

Basert på kryssløpsberegninger kan vi si at det i 2017 var om lag 139 500 sysselsatte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning. Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringen, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte. For hver leverende næring er petroleumsrelatert sysselsetting forutsatt å være proporsjonal med den andelen av næringens bruttoprodukt som ble levert til petroleumsnæringen. Sysselsettingen knyttet til petroleumsnæringen utgjorde 5,1 prosent av samlet sysselsetting i 2017.

Basert på tilsvarende kryssløpsberegninger kan vi også anslå at antall personer som kan knyttes til aktiviteten i petroleumsnæringen var om lag 150 600 i 2016. Nedgangen i sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen fra 2016 til 2017 har ført til at petroleumsrelatert sysselsetting ble redusert fra 5,5 prosent av samlet syssel¬setting i 2016 til 5,1 prosent i 2017.

Vår studie analyserer effektene av endringer i etterspørselen fra petroleumsnæringen ved å identifisere hvilke næringer som står for leveransene til petroleumsnæringen. Det er ikke det samme som virkningen av petroleums-næringen på norsk økonomi. Ringvirkninger fra husholdningenes og myndighetenes merinntekter fra petroleumsaktiviteten, samt de makroøkonomiske effekter av disse ringvirkningene, er ikke analysert her. Effekter knyttet til aktiviteten i leverandørnæringene på arbeidsmarkedet og på prisdannelsen er heller ikke omfattet av analysen. Uten etterspørselen fra petroleumsnæringen ville leverandørnæringene i noen grad kunnet vri seg mot andre markeder.

Nivået på sysselsettingen som knyttes til petroleumsnæringen er nedjustert i forhold til tidligere rapporter. Dette skyldes delvis at det har skjedd store endringer i kryssløpet over tid. I tillegg har bedre tallgrunnlag for sysselsettingen gjort at sysselsettingen i petroleumsnæringen og enkelte andre næringer er nedjustert.

Om publikasjonen

Tittel

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2016 og 2017

Ansvarlig

Thomas von Brasch, Håvard Hungnes, Birger Strøm

Serie og -nummer

Rapporter 2019/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet

Emner

Konjunkturer, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1035-3

ISBN (trykt)

978-82-587-1034-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

25

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt