Notater 2019/24

Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles?

Notatet belyser ulike metodevalg for beregning av energiintensitet, med et spesielt fokus på valg av energiforbruk i forhold til produksjon eller bruttonasjonalprodukt.

Energieffektivitet er viktig for å utnytte de ressursene vi har på en best mulig måte og for å redusere kostnader for den enkelte, næringslivet og for samfunnet. Det finnes ulike metoder for å beregne energiintensiteter på, i dette notatet har vi fokusert på energiforbruk delt på produksjon og bruttonasjonalprodukt, samt Norge totalt og Fastlands-Norge. De ulike metodene beskriver ulik utvikling og passer til å beskrive ulike ting, derfor er det viktig å være tydelig på hvordan de er beregnet og hva man tar utgangspunkt i.

Det er ikke noe som nødvendigvis er rett eller galt når man beregner energiintensiteter på ulike måter, men de beskriver ulike ting og det er viktig å bruke en metode som får frem de effektene man ønsker å forklare. Den aller beste måten å måle energieffektivitet ville vært og målt energibruk per produsert (fysiske) enhet, men dette blir en stor og vanskelig matrise når man aggregerer opp til næring og nasjonalt, derfor kan det være hensiktsmessig å bruke produksjon eller bruttoprodukt som aktivitetsindikator på aggregerte nivåer. I forhold til valg av aktivitetsindikator, hhv. produksjon og bruttonasjonalprodukt (BNP) eller bruttoprodukt, så er sammenhengen størst mellom energibruk og produksjon. Likevel kan interne leveranser/kryssleveranser av varer og tjenester blåse opp produksjonsvolumet på et aggregert nivå og utgjøre en utfordring som gjør at utviklingen kan bli misvisende. Derfor anbefales ofte at man bruker bruttoproduktet som tar bort effekten av slike kryssleveranser. Selv om de årlige vekstratene er ulike, er de svært parallelle. De gir begge et tilnærmet likt bilde av år-til-år endringene.

Valg av energiintensiteter knyttet til BNP for Norge som helhet eller Fastlands-Norge avhenger av hva man er interessert i å forklare. I økonomiske analyser tar man ofte utgangspunkt i BNP for Fastlands-Norge fordi man er interessert i å si noe om hvordan produksjon utenom petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart påvirker den økonomiske utviklingen og sysselsetting. Tilsvarende kan man ønske å se på energieffektivitet for Fastlands-Norge, dvs. at energiforbruket i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart holdes utenfor.

Samtidig er det stor energibruk i oljevirksomheten og derfor er det viktig å også kunne vise Norges totale energibruk og energiintensitet, dvs. samlet energiforbruk i forhold til totalt BNP. Det kan være mange tilfeller hvor det er fornuftig med ulike tilnærminger, enten om man ser nærmere på enkelte områder/sektorer eller gjør internasjonale sammenligninger. Analysen har vist at både utviklingen og nivået mellom indikatorene produksjon, bruttoprodukt/BNP og Norge vs. Fastlands-Norge varierer. Det er ulik energiintensitet samlet for Norge sammenlignet med Fastlands-Norge, og som nevnt over, kan det også være mindre forskjeller for et næringsområde alt etter om man velger å studere energiforbruket i forhold til produksjonen eller i forhold til bruttoproduktet.

Om publikasjonen

Tittel

Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles?

Ansvarlig

Martin Lundeby Grimstad

Serie og -nummer

Notater 2019/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9943-8

ISSN

2535-7271

Antall sider

19

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt