Notater 2020/25

Vurdering av kvalitet

Pilot Elhub

Notatet er en dokumentasjon av kvalitetsarbeid knyttet til Statistisk sentralbyrå sin bruk av data mottatt fra Elhub, systemet for innsamling av data fra automatiske strømmålere.

Følgende hovedtema er vurdert med tanke på kvalitet i datamaterialet: volumverdier, fullstendighet av målere, næringstilknytning, samt adresser og stedfestingsnøyaktighet.

Det synes nå som om det er kontroll med volumverdiene for kraftproduksjon og strømforbruk. Det vil imidlertid være nyttig at den produksjonstypen som er ført i Elhub for et målepunkt samsvarer med den produksjonstypen eSett har i sitt datasett.

Foreløpige tester viser at det vil være problematisk å bruke variabelen «endUserId» til å fordele strømforbruket etter næringer siden den variabelen inneholder informasjon om organisasjonsnummeret til foretaket bak målepunktet og ikke organisasjonsnummeret til virksomheten. Det vil føre til at en del av strømforbruket havner i feil næring hvis vi bruker organisasjonsnummeret til foretaket sammen med Virksomhets- og foretaksregisteret i SSB til å finne næringskoden.

Når det gjelder adresser og koordinater, er kvaliteten noe variabel. I hovedsak består feil i manglende eller ugyldige adresser (eksempelvis om lag 250 000 adresser som må endre skrivemåte) og manglende og ugyldige koordinater. I hovedsak kan feil i adresser og koordinater avdekkes. En systemintegrasjon mellom Elhub og Matrikkelen vil antagelig kunne rette opp på de fleste problemer med adresser og koordinater.

Datasettene for 2020 skal inneholde alle målepunkter i Norge. Det bør imidlertid arbeides mer med å få dokumentert hvordan uttrekk faktisk foregår. En forbedring adressekvaliteten i Elhub, som nevnt over, vil gi et bedre grunnlag for vurdering av fullstendigheten

Variabelen «naceCode» inneholder den næringskoden nettselskapene har rapportert knyttet til målepunktet. Foreløpige sjekker av noen få næringer tyder på at det gjøres en betydelig jobb med å registrere næringskode til det faktiske sluttforbruket «bak» målepunktet, men at det også er mye feilkoding og inkonsistent utfylling når man sjekker konkrete målepunkt. Det er også uklart i hvilken grad næringsendringer fanges opp og oppdateres av nettselskapene.

Hvorvidt SSB kan bruke denne variabelen til å fordele strømforbruket, avhenger av om kvaliteten på variabelen er tilstrekkelig god for alle målepunkt i alle næringer og om nettselskapene kan forbedre/vedlikeholde kvaliteten på variabelen over tid.

I vedlegg finnes en del utfyllende tabeller og oversikter over datakilder, enheter, identifikatorer og kjennemerker.

Om publikasjonen

Tittel

Pilot Elhub. Vurdering av kvalitet

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch, Johan Fosen, Magne Holstad og Grete Smerud

Serie og -nummer

Notater 2020/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1151-0

ISSN

2535-7271

Antall sider

37

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt