Publikasjon

Rapporter 2019/22

Energy in the SNOW model

Description of production and consumption of energy in Norway in the base year 2013

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1 MB)

Vi presenterer en kryssløpsanalyse av de ulike energivarene i norsk økonomi i 2013, slik de er klassifisert i SNOW-NO-modellen. Rapporten beskriver sammenhengene mellom energisektorer og andre sektorer, og viser hvordan energiproduksjon fra en sektor kan bli en leveranse til en annen industrisektor, som kan være energiproduserende eller ikke. Energiproduksjon kan også være en leveranse til sluttbruk, f.eks. som husholdningsforbruk. På samme måte kan sektorer som ikke produserer energi levere goder til både energisektorer og til sluttbruk av energi. I SNOW-NO-modellen er leveranser og mottak målt i verdi som er hentet fra nasjonalregnskapet (2013-NOK). Vi splitter verdiene i volum- og pristall når vi klarer å finne pålitelige data fra energiregnskapet eller andre kilder. Slik kan vi følge fysiske energistrømmer når vi simulerer modellen. I tillegg til å være et verktøy for operatører av modellen, vil denne rapporten gi innsikt i hvordan SNOW-modellen behandler produksjon og forbruk av energi i basisåret.

Forfatter: Lars Lindholt.

Les mer om publikasjonen