Rapporter 2020/45

Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2018

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til løpende drift (produktinnsats) i petroleumsnæringen.

Vi har benyttet en statisk kryssløpsmodell som bruker tall fra produktkryssløpet i nasjonalregnskapet til å beregne hvilke andeler av de samlete leveransene til petroleumsnæringen som andre innenlandske næringer enn de som leverer direkte til petroleumsnæringen står for. Videre har vi beregnet andelen av verdiskapingen i hver enkelt leverandørnæring samt antall sysselsatte som kan knyttes til leveransene til petroleumsnæringen.

Petroleumsnæringens ressursbruk i form av investeringer, produktinnsats og lønnskostnader utgjorde i 2018 8,5 prosent av BNP Fastlands-Norge. Men en del av investeringene og produktinnsatsen leveres direkte fra utlandet. I tillegg vil norske leverandører eller deres underleverandører benytte importert produktinnsats. Når vi tar hensyn til disse «importlekkasjene» vil betydningen av petroleumsnæringens ressursbruk reduseres.

I 2018 ble om lag 23 prosent av investeringene i petroleumsnæringen dekket ved direkte import, mens innenlandske bedrifter leverte resten. Denne opprinnelige leveransen til petroleumsnæringen medførte en rekursiv kjede av indirekte leveranser fra import og innenlandske underleverandører. Av disse ringvirkningene er det leveransene fra innenlandske leverandører og underleverandører som er av interesse, og da verdiskapingen – bruttoproduktet – i hvert leverandørledd samt sysselsetting denne verdiskapningen gir opphav til. Importen fra underleveran­dørene utgjør om lag 22 prosent av investeringene i petroleumsnæringen, slik at den samlede importandelen (direkte og indirekte) er på om lag 45 prosent.

Basert på kryssløpsberegninger kan vi si at det i 2018 var om lag 148 800 syssel­satte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning. Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringen, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte. For hver leverende næring er petroleumsrelatert sysselsetting forutsatt å være proporsjonal med den andelen av næringens bruttoprodukt som ble levert til petroleumsnæringen. Sysselsettingen knyttet til petroleumsnæringen utgjorde 5,5 prosent av samlet sysselsetting i 2018. Økning i både investeringer og produk­tinnsats i petroleumsnæringen fra 2018 til 2019 bidrar til å heve antall sysselsatte knyttet til denne næringen til 158 400 personer i 2019.   

Vår studie analyserer effektene av endringer i etterspørselen fra petroleums­næringen ved å identifisere hvilke næringer som står for leveransene til petroleumsnæringen. Det er ikke det samme som virkningen av petroleums­næringen på norsk økonomi. Ringvirkninger fra husholdningenes og myndig­hetenes merinntekter fra petroleumsaktiviteten, samt de makroøkonomiske effekter av disse ringvirkningene, er ikke analysert her. Effekter knyttet til aktiviteten i leverandørnæringene på arbeidsmarkedet og på prisdannelsen er heller ikke omfattet av analysen. Uten etterspørselen fra petroleumsnæringen ville leverandørnæringene i noen grad kunnet vri seg mot andre markeder.

Om publikasjonen

Tittel

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2018

Ansvarlig

Håvard Hungnes, Birger Strøm

Serie og -nummer

Rapporter 2020/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet

Emner

Konjunkturer, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1231-9

ISBN (trykt)

978-82-587-1230-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

19

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt