Rapporter 2019/34

Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018

Det har vært en betydelig grunnrente i norsk akvakultur og kraftproduksjon på hele 2000-tallet. I gjennomsnitt over disse 19 årene lå grunnrenten i akvakultur på over 6 milliarder.

Ser vi på de 10 siste årene har grunnrenten i gjennomsnitt vært på rundt 11 milliarder. Det tre siste årene har vært spesielt lønnsomme; fra 2016 til 2018 var grunnrenten i akvakultur mer enn 20 milliarder årlig. Dette tilsvarer gjennomsnittlig grunnrente i kraftproduksjon over de 10 siste årene.

Rapporten bruker nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå til å beregne grunnrenten, som er en ekstraavkastning definert som salgsinntekten minus råvarekostnader, lønnskostnader, kapitalslit og normalavkastning på investert kapital. Rapportens konklusjon om at det har vært en betydelig grunnrente i disse sektorene siden år 2000 er robust under ulike forutsetninger om normalavkastningen.

Om publikasjonen

Tittel

Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018

Ansvarlig

Mads Greaker og Lars Lindholt

Serie og -nummer

Rapporter 2019/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Havbruksskatteutvalget

Emner

Energi, Akvakultur , Nasjonalregnskap

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1017-9

ISBN (trykt)

978-82-587-1016-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

28

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt