Publikasjon

Rapporter 2021/07

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy

Developing a baseline scenario by soft-linking three models

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (757 KB)

I dette prosjektet kobler vi sammen tre modeller; GRACE, FRISBEE og KVARTS for å studere effektene på norsk økonomi av å nå målet om 1,5 ° C global oppvarming. Vi utarbeider en strategi for hvordan vi kan konstruere et konsistent basisscenario fram til 2050 for alle tre modellene. GRACE er en generell likevektsmodell for den globale økonomien, FRISBEE er en partiell likevekts­modell for de globale energimarkedene, mens KVARTS er en modell for norsk økonomi. For FRISBEE og GRACE vil vi tilpasse oss til den regionale energietterspørselen i basisscenarioet i IEAs World Energy Outlook fra 2019, uten å tilstrebe at utviklingen nødvendigvis skal være identisk lik. Hvis den simulerte etterspørselen av de forskjellige energivarene i de ulike regionene avviker mye fra utviklingen til IEA, kan vi justere relevante parametere. På grunn av mangel på data utfører vi for øvrig estimeringer av vekstrater for BNP og CO2-priser for flere land/regioner.

Denne rapporten skisserer en strategi for å studere effektene på norsk økonomi i et basisscenario. De viktigste variablene som skal tas fra FRISBEE og GRACE og implementeres i KVARTS er priser og investerings- og produksjonsprofiler for olje og gass. Selv om basisscenarioet er fokus i denne rapporten, beskriver vi også strømmen av variabler mellom modellene i politikk-analyser.

Forfattere: Ådne Cappelen, Solveig Glomsrød, Lars Lindholt, Knut Einar Rosendahl og Taoyuan Wei

Les mer om publikasjonen