Bærekraftsmål 11:
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 11.1: Trygge og rimelige boliger

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare

Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder (11.1.b)

Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder, fordelt på fylker (11.1.b)

Indikator 11.1.b Antall personer i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder

Tilgjengelig indikator 11.1.b Husstander i midlertidige botilbud i mer enn 3 måneder

Delmål 11.1) Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Antall

Definisjoner Husstand: Personer som bor i samme bolig. En husstand kan bestå av en eller flere personer.

For midlertidige tilbud inngås ikke husleiekontrakt. Midlertidige botilbud omfatter botilbud der man kan oppholde seg hele døgnet (for eksempel pensjonater, hospits eller campinghytter), i motsetning til natthjem der man som regel ikke kan oppholde seg på dagtid.

Forklaring Det er et mål at bruken av midlertidig botilbud begrenses i omfang, og at et opphold ikke overstiger tre måneder, jf. rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV (R35-00) punkt 4.27.2.3.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Fylke

Kilde Statistikkbanktabell 12015: Midlertidig botilbud og natthjem  

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget  Kommunale boliger 

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 15.09.2023

Personer som bor i bolig med fukt og/eller råte (11.1.c)

Indikator 11.1.c Andel som bor i boliger med fukt eller råte

Tilgjengelig indikator 11.1.c Personer som bor i bolig med fukt og/eller råte

Delmål 11.1) Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Bolig med fukt og/eller råte har råte i vinduer eller gulv eller tak som lekker, fukt i vegger eller i gulv.

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Aldersgrupper

Kilde Statistikkbanktabell 09762: Boligtype- og standard for personer, etter kjønn og alder

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Boforhold, levekårsundersøkelsen

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Hvert 3. år

Metadata er sist oppdatert 15.09.2023

Utgifter til kommunale tjenester – andel av husholdningsinntekt (11.1.d)

Indikator 11.1.d Utgifter til kommunale tjenester – andel av husholdningsinntekt

Tilgjengelig indikator 11.1.d Utgifter til kommunale tjenester – andel av husholdningsinntekt

Delmål 11.1) Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Årsgebyr på vannforsyning og avløp: Årsgebyret er beregnet på grunnlag av rapportering fra kommunene på målt eller estimert vannforbruk hos abonnentene.

Renovasjonsgebyr (avfallsgebyr): Beregnes ut fra et standard helårsabonnement rapportert fra kommunene. Utviklingen av renovasjonstjenestene de siste årene gjør at disse varierer noe fra kommune til kommune og gjør det vanskelig å foreta en eksakt sammenligning av gebyrene for denne tjenesten.

Husholdningenes inntekt: I denne indikatoren er benyttet "Inntekt etter skatt".

Forklaring - 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkbanktabellene 12842: Kommunale gebyrer knyttet til bolig og 07780: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype.

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Kommunale boliggebyrer

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.09.2023

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre

Andel av befolkningen som har enkel tilgang til kollektivtransport (11.2.1)
For kilde og informasjon om hva enkel tilgang til kollektivtransport innebærer – se metadata
2019
92,3
%

Indikator 11.2.1 Andel av befolkningen som har enkel tilgang til kollektivtransport, fordelt på kjønn, alder og funksjonsevne

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som har enkel tilgang til kollektivtransport (11.2.1)

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Enkel tilgang til kollektivtransport – se side 11 i prosjektrapport: «Testing the Global Statistical Geospatial Framework (GSGF Europe) by calculating a selection of SDG indicators -A study by the GEOSTAT 3 project.» https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Forklaring

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2021

Metadata: siste oppdatering 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land

Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)

Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1 så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten.

Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling). Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Indikator 11.3.1 Forhold mellom forbruk av jord og befolkningsvekst

Tilgjengelig indikator Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)

Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Forholdstall

Definisjoner Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1, så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten. Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling). Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_WP2_SDG_findings_report_v1.0.pdf

Data: tidsserie, siste oppdatering 2013 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel personer over 16 år som bor i bolig tilgjengelig for rullestolbruker (11.3.a)

Indikator 11.3.a Andel boliger som er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne

Tilgjengelig indikator 11.3.a Andel personer over 16 år som bor i bolig tilgjengelig for rullestolbruker

Delmål 11.3) Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Tilgjengelig for rullestolbruker: Det er ikke trapper, trinn, bratte partier eller andre hindringer som gjør det vanskelig for rullestolbruker å komme fra parkeringsplass til husets inngangsdør.

Forklaring Indikatoren viser hvor stor andel av befolkningen 16 år eller eldre som bor i en bolig det er mulig å komme inn i uavhengig av funksjonsevne. Andelen bør være størst mulig for å sikre allmenn tilgjengelighet, gode boforhold og sosiale relasjoner. Indikatoren sier ikke noe om personer i boliger, men om tilgjengeligheten til boliger.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde Statistikkbanktabell 09762: Boligtype- og standard for personer, etter kjønn og alder 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Boforhold, levekårsundersøkelsen

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Fra 2023 - hvert 3. år.

Metadata er sist oppdatert 15.09.2023

Delmål 11.4: Beskytte verdens kultur- og naturarv

Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

Vernet landareal og sjøareal (11.4.a)

Indikator 11.4.a Vernet landareal og sjøareal

Tilgjengelig indikator 11.4.a Vernet landareal og sjøareal

Delmål 11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Kvadratkilometer (km2)

Definisjoner  Landområder, ferskvann og sjøområder (marine områder) vernet etter bestemmelsene i naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen.

Forklaring Miljømål 1.3 lyder: "Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/naturmangfold/miljomal-1.3

Endringer i arealbruk fører til at leveområder for planter og dyr ødelegges, oppdeles eller at kvaliteten blir dårligere. Når verneområder opprettes, bidrar vi til å sikre sårbare og truede arter og naturtyper, opprettholde økologiske nettverk og bevare natur av nasjonal og internasjonal verdi.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkbanktabell 08936: Vernet areal

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Vernede områder 

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.09.2023

Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (11.6.1)

Indikator 11.6.1 Andel av samlet mengde fast avfall i byområder som hentes regelmessig og sluttbehandles på en tilfredsstillende måte, fordelt på byer

Tilgjengelig indikator Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende næringsavfall (11.6.1)

Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Eurostat tabell: SDG_11_60 - Recycling rate of municipal waste

Data: tidsserie, siste oppdatering Se Kilde - under "About this dataset"

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata: siste oppdatering 02.06.2024

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Årsmiddelkonsentrasjonen for fint og grovt svevestøv (PM10). Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021 (11.6.a)
Nasjonalt mål for konsentrasjonen av fint og grovt svevestøv (PM10) på: 20 μg/m3 luft.
83
%

Indikator 11.6.a Årsmiddelkonsentrasjonen for fint og grovt svevestøv (PM10). Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021

Tilgjengelig indikator 11.6.a Årsmiddelkonsentrasjonen for fint og grovt svevestøv (PM10). Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021

Delmål 11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Miljømål 4.6) Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på som trygg luft: Årsmiddel for konsentrasjonen av fint og grovt svevestøv (PM10): 20 μg/m3 luft.

Forklaring Indikatoren er valgt som nasjonal indikator til bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er supplement til FNs globale indikatorsett.

Indikatoren er basert på målte nivåer av fint og grovt svevestøv (PM10) ulike steder i landet. Det er ønskelig med så lav konsentrasjon som mulig, og ikke mer enn en årsmiddelkonsentrasjon på 20 μg per m3 luft. Miljødirektoratet anser status for indikatoren til å være: God.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljømål 4.6 (miljodirektoratet.no)

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/forurensning/miljomal-4.6/miljoindikator-4.6.1

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering 2017 - 2021

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Årsmiddelkonsentrasjonen for fint svevestøv (PM2,5). Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021 (11.6.b)
Nasjonalt mål for konsentrasjonen av fint svevestøv (PM2,5) på: 8 μg/m3 luft.
74
%

Indikator 11.6.b Årsmiddelkonsentrasjonen for fint svevestøv (PM2,5). Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021.

Tilgjengelig indikator 11.6.b Årsmiddelkonsentrasjonen for fint svevestøv (PM2,5). Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021.

Delmål 11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Miljømål 4.6) Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på som trygg luft: Årsmiddel for konsentrasjonen av fint svevestøv (PM2,5): 8 μg/m3 luft.

Forklaring Indikatoren er valgt som nasjonal indikator til bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er supplement til FNs globale indikatorsett.

Indikatoren er basert på målte nivåer av fint svevestøv (PM2,5) ulike steder i landet. Det er ønskelig med så lav konsentrasjon som mulig, og ikke mer enn en årsmiddelkonsentrasjon på 8 μg per m3 luft. Miljødirektoratet anser status for indikatoren til å være: God.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljømål 4.6 (miljodirektoratet.no)

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/forurensning/miljomal-4.6/miljoindikator-4.6.2

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering 2017 - 2021

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Årsmiddelkonsentrasjonen for NO2. Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021 (11.6.c)
Nasjonalt mål for konsentrasjonen av NO2 på: 30 μg/m3 luft
84
%

Indikator 11.6.c Årsmiddelkonsentrasjonen for NO2. Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021.

Tilgjengelig indikator 11.6.c Årsmiddelkonsentrasjonen for NO2. Andel av kommunene med målestasjon som nådde målet i perioden 2017–2021.

Delmål 11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Miljømål 4.6) Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på som trygg luft: Årsmiddel for konsentrasjonen av NO2: 30 μg/m3 luft.

Forklaring Indikatoren er valgt som nasjonal indikator til bærekraftsmålene. De nasjonale indikatorene er supplement til FNs globale indikatorsett.

Indikatoren er basert på målte nivåer av NO2 ulike steder i landet. Det er ønskelig med så lav konsentrasjon som mulig, og ikke mer enn en årsmiddelkonsentrasjon på 30 μg per m3 luft. Miljødirektoratet anser status for indikatoren til å være: God.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Miljømål 4.6 (miljodirektoratet.no)

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/forurensning/miljomal-4.6/miljoindikator-4.6.3

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering 2017 - 2021

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel avfall fra byggeaktivitet levert til materialgjenvinning (11.6.d)

Indikator 11.6.d Andel materialgjenvunnet avfall fra bygg- og anleggssektoren 

Tilgjengelig indikator 11.6.d Andel avfall fra byggeaktivitet levert til materialgjenvinning

Delmål 11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Avfall: Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v.

Bygg- og anleggsaktiviteter: Nybygging, rehabilitering og riving.

Forklaring Miljømyndighetene har uttrykt en målsetning om å produsere mindre avfall, samtidig som vi utnytter ressursene bedre. Andelen gjenvunnet materiale fra avfall bør være så høy som mulig, og bidra til en sirkulær økonomi.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/statbank/table/09781/

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/avfall-fra-byggeaktivitet

Data, tidsserie, siste oppdatering 2013 - 2021

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle, 2022 (11.7.1)
Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle, 2022 (11.7.1)
30
%

Indikator 11.7.1 Gjennomsnittlig andel av offentlige, åpne og allment tilgjengelige rom i tettbygde byområder, fordelt på kjønn, alder og funksjonsevne

Tilgjengelig indikator Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Forklaring

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Rekreasjonsareal og nærturterreng og Arealbruk i tettsted

Data: tidsserie, siste oppdatering 2022

Metadata: siste oppdatering 05.03.2024

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel potensielt tilgjengelig strandsoneareal (11.7.a)

Indikator 11.7.a Andel potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Tilgjengelig indikator 11.7.a Andel potensielt tilgjengelig strandsoneareal

Delmål 11.7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Potensielt tilgjengelig strandsone-/vassdragssoneareal: Områder som ikke er bygningsnært (det vi si mer enn 50 meter fra nærmeste bygg), ikke dyrket mark, ikke vei eller jernbaneareal. Øyer uten fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge er ikke medregnet. 

Forklaring Strandsonen gir grunnlag for næring og bosetting. I 100-metersbeltet langs sjøen skal det samtidig tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, ​friluftsliv, ​landskap og andre allmenne interesser jf. pbl. § 1-8 første ledd. Strandsonen utgjør en viktig del av grønnstrukturen i kommunene og er leveområde for stedbundet plante- og dyreliv. Strandsonen er svært viktig for friluftsliv, rekreasjon og landskapsopplevelser. Den er rik på kulturminner og er viktig for steders særpreg og identitet. 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/statbank/table/08917/ 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/byggeaktivitet-i-strandsonen 

Data, tidsserie, siste oppdatering 2000 - 2022

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng (11.7.b)

Indikator 11.7.b Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng

Tilgjengelig indikator 11.7.b Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng

Delmål 11.7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Tettsted: En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter, men for noen arealkrevende bygningstyper – som boligblokker, industribygg, kontor/forretningsbygg, skoler, sykehus osv. – kan avstanden økes til 200 meter. Tilgrensende bebygde og opparbeidede områder, som parker, idrettsanlegg og industriområder, skal være del av tettstedet. Husklynger med minst 5 næringsbygninger eller 5 boligbygninger tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. jf. Standard for tettstedsinndeling

Følgende arealer inngår i leke- og rekreasjonsareal og nærturterreng:

Idrettsanlegg som normalt ikke er tilgjengelig for allmenne rekreasjonsaktiviteter regnes ikke med.

Trygg tilgang: 1) For rekreasjonsareal; hvis man ikke må krysse en vei med forholdsvis mye trafikk eller over en viss fartsgrense (årlig gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) 3000, fartsgrense 30). I tillegg regnes bane (tog og T-bane) som barriere.

2) For nærturterreng; Vi regner følgende veier som barriere for trygg tilgang:

  • Minst 3000 ÅDT og 30 km/t i fartsgrense
  • Minst 2000 ÅDT og 50 km/t i fartsgrense
  • Minst 1000 ÅDT og 70 km/t i fartsgrense.

I tillegg regnes bane (tog og T-bane) som barriere.

Forklaring Økt befolkningstetthet i byer og tettsteder kan føre til nedbygging av grønne områder og svekke tilgangen til leke- og rekreasjonsarealer. Fysisk aktivitet reduserer risikoen for og plagene ved en del sykdommer. Selv minimal aktivitet er positivt for helsen. Barn som har naturomgivelser som innbyr til variert aktivitet viser bedre motorisk utvikling enn barn som har mer funksjonsbestemte omgivelser.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Aldersgrupper

Kilde Statistikkbanktabell 09579: Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng, etter alder (prosent)

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Rekreasjonsareal og nærturterreng

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Hvert 2. år

Metadata er sist oppdatert 25.9.2023

Delmål 11.a: Styrke god nasjonal og regional byplanlegging

Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale planer

Antall kommuner i ROBEK (11.a.a)

Indikator 11.a.a Antall kommuner i ROBEK

Tilgjengelig indikator 11.a.a Antall kommuner i ROBEK

Delmål 11.a) Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale planer.

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.
Det fullstendige navnet er: Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

Forklaring Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse. Reglene om ROBEK finnes i kommuneloven § 28-1 til § 28-5.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Regjeringen, Kommuneøkonomi: ROBEK Historikk 2001 - 2022 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.9.2023

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med  sikte  på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
0,975

Indikator 11.b.1 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
98,0
%

Indikator 11.b.2 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Arealreserve til boligbebyggelse på jordbruksareal (11.b.a)
Arealreserve til boligbebyggelse på jordbruksareal (11.b.a)
2022
53 316
dekar
Arealreserve til boligbebyggelse på jordbruksareal (11.b.a)

Indikator 11.b.a Arealreserve til boligbebyggelse på jordbruksareal

Tilgjengelig indikator 11.b.a Arealreserve til boligbebyggelse på jordbruksareal

Delmål 11.b) Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Dekar (daa)

Definisjoner Arealreserve: Arealreserver er områder i kommuneplanen som er avsatt til utbygging, men som ikke er utbygd. Arealer som er vernet, uegnet eller på annen måte uforenelig med bygging er trukket fra.

Forklaring Arealstrategien skal tilpasses kommunens behov og bør være realistisk og ha en overordnet karakter. Det innebærer at den bør bygge på et arealregnskap som viser eksisterende arealreserver for bolig, fritidsboliger, næring og tjenesteyting og framtidig arealbehov.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Fylker

Kilde  Statistikkbanktabell 13900: Arealreserver til boligbebyggelse i kommuneplan, etter arealformål og arealklasse

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget  Arealbruk og arealressurser

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.09.2023

Arealreserve til boligbebyggelse (11.b.b)
Arealreserve til boligbebyggelse (11.b.b)
2022
327 589
dekar
Arealreserve til boligbebyggelse (11.b.b)

Indikator 11.b.b Arealreserve til boligbebyggelse

Tilgjengelig indikator 11.b.b Arealreserve til boligbebyggelse

Delmål 11.b) Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Dekar (daa)

Definisjoner Arealreserve: Arealreserver er områder i kommuneplanen som er avsatt til utbygging, men som ikke er utbygd. Arealer som er vernet, uegnet eller på annen måte uforenelig med bygging er trukket fra.

Forklaring Arealstrategien skal tilpasses kommunens behov og bør være realistisk og ha en overordnet karakter. Det innebærer at den bør bygge på et arealregnskap som viser eksisterende arealreserver for bolig, fritidsboliger, næring og tjenesteyting og framtidig arealbehov.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Fylker

Kilde Statistikkbanktabell 13900: Arealreserver til boligbebyggelse i kommuneplan, etter arealformål og arealklasse

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Arealbruk og arealressurser

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 18.09.2023

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.