Avfall fra byggeaktivitet

Oppdatert: 13. desember 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Avfall fra byggeaktivitet
Avfall fra byggeaktivitet
2022
2,11
millioner tonn
Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn. Hovedgrupper.
Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn. Hovedgrupper.
20222021 - 2022
TonnAndelEndring i prosent
Byggeaktivitet i alt2 111 120100,015,9
Nybygging641 53530,48,3
Rehabilitering566 20026,821,3
Riving903 38542,818,4
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn.
  Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn.
  Byggeaktivitet i altNybyggingRehabiliteringRiving
  20202 135 747646 742510 806978 200
  20211 821 963592 392466 644762 927
  20222 111 120641 535566 200903 385
  2022
  Treavfall271 080110 29799 01361 770
  Papir og paper22 46813 8676 7161 885
  Plast11 4616 9353 635891
  Glass11 7563 7656 2211 770
  Metall115 62323 99734 84856 778
  Gips78 97746 29226 0346 651
  EE-avfall10 3331 4384 1914 703
  Farlig avfall59 0287 16541 58210 282
  Farlig avfall. Asbest9 65705 4004 257
  Farlig avfall. Impregnert trevirke21 329019 1642 165
  Farlig avfall. Annet12 3761 8498 3082 219
  Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer829 892116 482182 937530 473
  Forurenset tegl og betong193 2459 94838 054145 242
  Asfalt189 087179 2966 9402 852
  Blandet restavfall293 853112 213105 96975 671
  Annet avfall24 3169 83810 0594 418
  Standardtegn i tabeller
 • Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn.
  Behandling av avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn.
  Avfallsbehandling i altLevert til materialgjenvinningLevert til komposteringLevert til biogassbehandlingEnergiutnyttelseLevert til deponeringAnnen behandling/uspesifisert
  Materialtyper i alt2 111 120954 1682782 579537 416447 031170 050
  Trevirke271 0808 8362501 877257 4782 6390
  Papir og papp22 46822 25802120286
  Plast11 4615 732003 3162 4140
  Glass11 7564 187004 4851422 942
  Metall115 623115 62300000
  Gips78 97750 3710078227 466358
  EE-avfall10 3337 9340098401 416
  Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer829 892522 726000155 844148 886
  Forurenset tegl og betong193 2450000193 2450
  Annet avfall24 3161 0740010323 1380
  Blandet restavfall293 85314 50228700259 85918 7630
  Asfalt189 087189 08700000
  Farlig avfall59 0289 4020010 28922 97516 362
  Tallene for 2022 ble rettet 26. januar 2024.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir årlige, nasjonale tall for avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet, fordelt på materiale og behandlingsmåte. Statistikken bidrar også til å komplettere avfallsregnskapet for Norge. Bygg- og anleggsaktiviteter produserer årlig store mengder avfall. Hvor store mengder det er snakk om er svært konjunkturavhengig. I tillegg til nybygging oppstår det også avfall ved rehabiliterings- og rivearbeid. Sammensetningen av avfallet er avhengig av hvilke materialer som brukes i bygningene, og mye av avfallet er betong, tegl og tre.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 22. juni 2021.

Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Som næringsavfall regnes avfall fra virksomheter (både private og offentlige) og institusjoner. Som farlig avfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Navn: Avfall fra byggeaktivitet
Emne: Natur og miljø

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Hele landet

Årlig

Statistikken inngår i avfallsregnskapet, som gir grunnlag for rapportering til Eurostat i henhold til Forordningen for avfallsstatistikk (EC 2150/2002) .

Rådata fra oppgavegivere og grunnlag for beregning av faktorer lagres på Linux. Beregninger lagres i Excel og som SAS-programmer.

Formålet med statistikken er å gi årlige, nasjonale tall for avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet, fordelt på materiale og behandlingsmåte. Statistikken bidrar også til å komplettere avfallsregnskapet for Norge.

Kartleggingen av avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet ble satt i gang som et forprosjekt i 1998. I 1999 startet prosjektet "Etablering av statistikk over bygg- og anleggsavfall" som er dokumentert i rapporten " Bygg- og anleggsavfall".

Bygg- og anleggsaktiviteter produserer årlig store mengder avfall. Hvor store mengder det er snakk om er svært konjunkturavhengig. I tillegg til nybygging oppstår det også avfall ved rehabiliterings- og rivearbeid. Sammensetningen av avfallet er avhengig av hvilke materialer som brukes i bygningene, og mye av avfallet er betong, tegl og tre.

Statistikken brukes direkte i avfallsregnskapet, og til internasjonal rapportering (EU). Statistikken brukes til vurdering av avfallstiltak fra miljømyndighetene, i resultatrapportering fra regjeringen til Stortinget på miljøområdet, og når det lages avfallsplaner i landets kommuner. I tillegg brukes statistikken av industrinæringene, avfallsbransjen, media og allmennheten.

Ikke relevant

Statistikken henger sammen med Avfallsregnskapet. Avfallsregnskapet settes sammen av en rekke kilder, blant annet denne statistikken. Tallene for de enkelte avfallstyper er imidlertid noe høyere i avfallsregnskapet enn i denne statistikken. Det skyldes at man i avfallsregnskapet benytter resultater fra sorteringsanalyser til å fordele det blandete avfallet på de ulike materialtypene. Dette innebærer at mengdene for avfall spesifisert på de enkelte materialer generelt ligger noe høyere i avfallsregnskapet enn i denne statistikken. Tilsvarende er mengden blandet avfall i avfallsregnskapet lavere, og er inkludert i kategorien andre materialer.

Statistikken omfatter avfall som definert i Forurensningsloven § 27.

Avfall fra bygg- og anleggssektoren kan i prinsippet defineres med hensyn på næring eller aktivitet. I tidligere prosjekter over avfallsberegninger har begge definisjonene vært brukt: Avfall fra bygg- og anleggs virksomhet innbefatter alt avfall som oppstår fra næring 41, 42 og 43. Det omfatter ordinært avfall og farlig avfall. Avfall fra bygg- og anleggs aktivitet er avfall som oppstår i forbindelsen med selve aktiviteten, uavhengig av hvem som utfører den. Eksempelvis vil private huseiere kunne produsere bygg- og anleggsavfall i tillegg til byggebransjen. I denne statistikken har blitt tatt utgangspunkt i bygg og anleggs aktivitet . De avfallsmengdene som presenteres her knyttes derfor til aktiviteten i seg selv, og ikke hvem som utfører den.

For avfall fra rehabilitering får vi allikevel ikke med det avfallet som oppstår når folk rehabiliterer bygninger på egenhånd, uten å gå via registrerte foretak. Rehabilitering er i utgangspunktet mer omfattende enn oppussing. Ved rehabilitering foregår det en kombinasjon av delriving og bygging. Oppussing knytter seg til nødvendig reparasjon og vedlikehold uten at bygningen endrer karakter eller funksjon. Avfall fra slik reparasjon og vedlikehold, utført av foretak, er allikevel blitt inkludert i rehabiliteringstallene.

Avfallsmengder knyttet til aktivitet og bygningstype :Informasjon om genererte mengder avfall og håndteringen av dette hentes fra sluttrapporter som sendes til kommunene i forbindelse med søknad om ferdigattest. Sluttrapportene inneholder opplysninger om type tiltak (nybygging, rehabilitering eller riving), bygningstype, antall kvadratmeter berørt (BRA)og genererte avfallsmengder fordelt på avfallstyper. De inneholder også informasjon om hvorvidt avfallet er sendt til godkjent avfallsanlegg eller direkte til ombruk eller gjenvinning.

Forskriften om avfallsplan og sluttrapport gjelder avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet. Denne undersøkelsen omfatter kun avfall fra bygging, rehabilitering og riving, da det alt vesentlig er sluttrapporter fra slik virksomhet som er innhentet.

Mengden farlig avfall er hentet ut fra SSBs grunnlagsdatabase som inneholder opplysninger om mengden oppstått farlig avfall knyttet til den næringen hvor det har oppstått.

Areal : Denne størrelsen hentes fra ulike registre. SSB utarbeider byggearealstatistikk for nybygging. Denne statistikken gir et mål for hvor mange kvadratmeter som blir bygd av ulike bygningstyper. Aktiviteten innen rehabilitering er beregnet ut fra SSB sin statistikk over investeringer i rehabilitering/reparasjon/vedlikehold i forhold til investeringer i nybygging. Ved hjelp av disse hjelpestatistikkene er det beregnet et rehabilitert areal. Riveaktiviteten hentes fra Matrikkelen. Tallene som fremkommer på revet areal kan være preget av en viss usikkerhet.

For telleårene 2009 og 2010 ble undersøkelsen ble sendt til alle kommuner i Norge.

Det innføres tre størrelser:

m- type avfallsfraksjon (betong, glass etc.)

a - type aktivitet (nybygging, rehabilitering og riving)

b - type bygning (små boligbygg, store boligbygg, næringsbygg, andre bygg)

Vi skal beregne totale mengder avfall og innfører:

Y m,a,b - total avfallsmengde av type m av aktivitetstype a og for bygningstype b

ß m,a,b - avfallsmengde per kvadratmeter av type m av aktivitetstype a og for bygningstype b

X a,b - antall kvadratmeter av aktivitetstype a og for bygningstype b

Sammenhengen er gitt ved formelen: (1) Y m,a,b = ß m,a,b * X a,b

Faktorene (ß) uttrykker en forventet avfallsmengde per areal. Disse er beregnet ut fra avfallsmengder for flere byggeprosjekter. Byggeprosjektene er inndelt etter aktivitet (nybygging, rehabilitering og riving) og innen hver aktivitet er de inndelt etter bygningstype. Ut av dette materialet fås et gjennomsnitt av forventet avfallsmengde per areal fordelt på forskjellige avfallsfraksjoner. Som et mål på aktiviteten brukes arealet. Denne størrelsen hentes fra ulike registre. Når det gjelder nybygging utarbeider SSB byggearealstatistikk. Denne statistikken gir et mål for hvor mange kvadratmeter som blir bygd av ulike bygningstyper.

Aktiviteten innen rehabilitering er beregnet ut fra SSB sin statistikk over investeringer i rehabilitering/reparasjon/vedlikehold i forhold til investeringer i nybygging. Ved hjelp av disse hjelpestatistikkene er det beregnet et rehabilitert areal. Riveaktiviteten hentes fra Matrikkelen. Det skal registreres når et hus blir revet, men tallene som fremkommer på revet areal er preget av en viss usikkerhet.

Det er en forutsetning at faktorene og aktivitetsdataene er samstemt. Med dette menes at faktorene må være beregnet med det samme arealmålet (bruksareal) som aktiviteten og de må være beregnet på grunnlag av de samme aktivitetstypene som aktivitetsdataene beskriver.

Metoden som er valgt betinger at det utarbeides faktorer som viser hvilke avfallsmengder som oppstår per areal ved de ulike aktivitetene. Disse faktorene skal ta utgangspunkt i avfall fra mange byggeprosjekter, for å beregne et gjennomsnitt som kan brukes på all aktivitet i hele landet.

Ikke relevant

Grunnlagstallene brukes til å lage faktorer som deretter benyttes til å beregne mengden avfall for hele landet. Konfidensiell informasjon vil derfor ikke kunne leses ut av den ferdige statistikken

Det er laget tall for avfall fra byggevirksomhet for telleårene 1998 og 2004. Dekningsgraden for telleårene fra og med 2009 er forbedret gjennom et større utvalg av sluttrapporter som danner grunnlag for å bergene faktorer for hvor mye avfall som oppstår per kvadratmeter.

Feil i grunnlagsdataene kan forekomme som følge av at oppgavegiverne rapporterer data med feil og mangler. Dette vil kunne gi seg utslag i feil i avfallsmengder for en eller flere avfallstyper Dette gir feil i statistikken.

Frafall skyldes manglende svar fra noen av oppgavegiverne.

Data hentes fra skjemaet Avfallsplan og sluttrapport som sendes til kommunen i forbindelse med søknad om ferdigattest. Forskriftskravet om innsending av sluttrapport gjelder for:

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m 2 BRA

b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA

c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m 2 BRA

d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Ut fra de rapporterte data beregnes faktorer for hvor mye avfall som oppstår per kvadratmeter fordelt på ulike bygningstyper og type aktivitet. Det antas at feilen som oppstår ved at sluttrapportene ikke omfatter all aktivitet utgjør feil i statistikken.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt