Bærekraftsmål 10:
Mindre ulikhet

 

Redusere ulikhet i og mellom land.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 10.2: Fremme universell sosial, økonomisk og politisk inkludering

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status
Sysselsettingsandel, etter innvandringsbakgrunn (10.2.a)

Sysselsettingsandel for kvinner (10.2.a)

Sysselsettingsandel for menn (10.2.a)

Indikator Sysselsettingsandel for menn, kvinner, innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn

Tilgjengelig indikator 10.2.a) Sysselsettingsandel, etter innvandringsbakgrunn

Delmål 10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Sysselsatte i prosent av personer i alt i hver gruppe

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn, Innvandringskategori

Kilder Statistikkbanken - tabell 11711: Sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter kjønn, alder og landbakgrunn

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert  

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Inntekt for uføretrygdede menn, kvinner, innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn (10.2.b)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
2023
42,0
%
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Indikator 10.4.1 Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp

Tilgjengelig indikator Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Lønnsandel = lønn/verdiskapning. Det er den andel av verdiskapningen som arbeidstagere mottar.  

Forklaring Lønnsandelen har falt i flere OECD-land, mens andelen kapitaleierne mottar har steget. Hvordan verdiskapning fordeles mellom produksjonsfaktorene kan påvirke ulikhetsnivået. Dette er fordi kapitalinntekter mottas hovedsakelig av de i toppen av inntektsfordelingen. Det er imidlertid viktig å understreke at andre faktorer også er viktige for utviklingen av ulikhet. For eksempel kan fallende andel selvstendig næringsdrivende og svingninger i BNP bidra til at ulikheten blant lønnsmottagere øker uten at det er noen endring i lønnsandelen. Utviklingen må ses over tid da enkeltår kan bli påvirket av høy lønnsomhet.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 02.07.2024

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.