Bærekraftsmål 10:
Mindre ulikhet

 

Redusere ulikhet i og mellom land.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 10.2: Fremme universell sosial, økonomisk og politisk inkludering

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status
Sysselsettingsandel, etter innvandringsbakgrunn (10.2.a)

Sysselsettingsandel for kvinner (10.2.a)

Sysselsettingsandel for menn (10.2.a)

Indikator Sysselsettingsandel for menn, kvinner, innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn

Tilgjengelig indikator 10.2.a) Sysselsettingsandel, etter innvandringsbakgrunn

Delmål 10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Sysselsatte i prosent av personer i alt i hver gruppe

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn, Innvandringskategori

Kilder Statistikkbanken - tabell 11711: Sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter kjønn, alder og landbakgrunn

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert  

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Inntekt for uføretrygdede menn, kvinner, innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn (10.2.b)

Utdanningsnivå blant listekandidater til Stortinget, siste valg (10.2.c)

Indikator Utdanningsnivå blant kandidater til Stortinget

Tilgjengelig indikator 10.2.c) Utdanningsnivå blant listekandidater til Stortinget

Delmål 10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Høyeste fullførte utdanningsnivå

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilder Statistikkbanken - tabell 07340: Listekandidater til stortingsvalg (prosent), etter fireårlig, statistikkvariabel, politisk parti, utdanningsnivå og kjønn 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Stortingsvalget, listekandidater 

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Hvert fjerde år

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
2023
41,9
%
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Indikator 10.4.1 Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp

Tilgjengelig indikator Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1972 – 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.