Bærekraftsmål 12:
Ansvarlig forbruk og produksjon

 

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 12.1: Gjennomføre det 10-årige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon

Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

Har innført bærekraftig forbruk og produksjon i nasjonale handlingsplaner, eller har innarbeidet dette i prioriteringer eller som et mål i nasjonal politikk (12.1.1)
Har innført bærekraftig forbruk og produksjon i nasjonale handlingsplaner, eller har innarbeidet dette i prioriteringer eller som et mål i nasjonal politikk (12.1.1)
JA

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

Oppfyller forpliktelser om å formidle opplysninger i henhold til internasjonale multilaterale miljøavtaler om farlig avfall og andre kjemikalier (12.4.1)
Oppfyller forpliktelser om å formidle opplysninger i henhold til internasjonale multilaterale miljøavtaler om farlig avfall og andre kjemikalier (12.4.1)
JA
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2)
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2)
2022
342
kg per innbygger
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2)

Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2)

Avrunding gjør at ikke alle summene blir 100 prosent

Indikator 12.4.2 Farlig avfall som genereres per innbygger, og andel av farlig avfall som behandles, fordelt på type behandling

------------------

Tilgjengelig indikator Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Kilogram (kg)

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2021

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2.b)

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/avfall/statistikk/farlig-avfall

Data: tidsserie, siste oppdatering 2005 - 2021

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Antall stoffer fareklassifisert av myndighetene, akkumulerte tall (12.4.a)

Indikator 12.4.a Antall stoffer fareklassifisert av myndighetene

Tilgjengelig indikator 12.4.a Antall stoffer fareklassifisert av myndighetene

Delmål 12.4) Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Antall

Definisjoner  - 

Forklaring Indikatoren viser antall farlige stoffer i EU/EØS-området som har blitt klassifisert av europeiske myndigheter siden 2012. Klassifiseringen gjøres gjennom et globalt harmonisert system som inneholder felles klassifiseringsregler, symboler og standardsetninger, som ble innført i det europeiske regelverket i 2012. Fram til 2012 hadde ca. 4400 stoffer i EU/EØS-området fått en harmonisert fareklassifisering etter et eldre system i EU. Per mars 2022 hadde ca. 4700 stoffer i EU/EØS-området harmonisert fareklassifisering. 

Korrekt håndtering av stoffer fører til mindre skade på helse og miljø. Derfor er det bra for miljøet at antallet stoffer som fareklassifiseres av myndighetene øker. 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde - Miljøstatus - Miljøindikator 4.1.1

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget -

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 02.10.2023

Delmål 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Konsum og mengde avfall fra husholdningene (12.5.a)

2016=1,00

Indikator 12.5.a) Konsum og mengde avfall fra husholdningene

Tilgjengelig indikator 12.5.a) Konsum og mengde avfall fra husholdningene

Delmål 12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Indeks

Definisjoner  - Husholdningsavfall: Avfall fra normal virksomhet i en husholdning (matrester, emballasje, papir, kasserte møbler mm.), også større gjenstander. Avfall fra private husholdninger, fritidsboliger, studentboliger, pleie- og omsorgsboliger regnes med.

Forklaring - Indikatoren viser utviklingen i mengden husholdningsavfall sammenlignet med utviklingen i økonomisk vekst, målt i privat konsum. Målet er at utviklingen i avfallsmengdene skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, slik at Norge kan utvikle seg i retning et samfunn med mer sirkulær økonomi.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde - SSB: Avfall fra husholdninger, Nasjonal regnskap - konsum i husholdninger

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget - Avfall frå hushalda, Nasjonalregnskap

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilde

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 29.02.2024

Delmål 12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)
Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)
2018
8
av 11

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.