Vernede områder

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08936: Vernet areal (K) 1975 - 2023

Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 415 12966
04.04.2024 08:00
Vernet areal på land (km²):
km²
Vernet areal til havs (km²):
km²
Vernet areal totalt (km²):
km²
Antall verneområder totalt:
antall
Vernet areal på land (km²):
31.12
Vernet areal til havs (km²):
31.12
Vernet areal totalt (km²):
31.12
Antall verneområder totalt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1975 , 1976 , 1977 ,

Valgt 1 av totalt 49

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
-Et Vernet område kan være spredt over flere kommuner, og dekke både land- og sjøarealer.
-For å få mest mulig arealriktige beregninger gikk SSB i 2013 over til ETRS_1989_LAEA.
-'Annet vern' inkluderer dyrefredningsområde, plante- og dyrefredningsområde, plantefredningsområde, biotopvern, geotopvern for Svalbard og naturminner med areal. Siden 2006 også biotopvern etter viltloven.
-Tabellen inkluderer ikke artsfredning uten biotopvern (plante- og dyreliv).
-Områdene på Svalbard er vernet med hjemmel i svalbardmiljøloven. De er fra 2009 tatt med i totaltall (hele landet) for verneområder.
-Tall refererer til 31. desember hvert år.
-Noen vernede arealer tilhører flere verneformer. 'Alle Verneformer' (ny fra 2018) angir totalt vernet areal og er derfor mindre enn summen av de fem verneformene.
Vernet havareal for årene 2018, 2019 2020 og 2021 er beregnet på nytt, da opprinnelig publiserte tall var noe forhøyet. Nye tall ble lagt ut 28.02.2022.

Vernet landareal for 2021 er beregnet på nytt, da opprinnelig publiserte tall var noe forhøyet. Nye tall ble lagt ut 28.02.2022.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

verneformål

Alle verneformer

Hvert vernet areal telles bare en gang. Men summen av de ulike verneformålene kan være høyere, siden hvert areal kan ha flere verneformål.