Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

Publisert:

Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks.

Levekårsundersøkelsen om ulønnet omsorgsarbeid  viser at 16 prosent av befolkningen gjør en form for regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. Andelen har vært stabil siden 2012, og det er uføre, deltidsarbeidende og middelaldrende som i størst grad bruker fritiden på å gi hjelp eller tilsyn til naboer, venner, foreldre eller andre slektninger. 23 prosent av de mellom 45 og 66 år gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid, mot 16 prosent i befolkningen som helhet.

Både alder og arbeidssituasjon viktig

Hvor mye ulønnet omsorgsarbeid man gjør henger sammen med tilknytning til arbeidslivet. 23 prosent av deltidsarbeidende og 25 prosent av uføre gjør dette regelmessig. Blant de som er yrkesaktive på heltid, gjelder det 17 prosent. Studenter og pensjonister yter i minst grad ulønnet omsorg utenfor husholdningen.

Figur 1. Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn totalt, etter økonomisk status. 2019

Prosent
Student eller elev eller i arbeidsrettet opplæring (inkludert verneplikt) 10
Alders- eller AFP-pensjonist 13
Hjemmearbeidende 16
I alt 16
Arbeidsledig 16
Yrkesaktiv heltid (ansatt eller selvstendig) 17
Yrkesaktiv deltid 23
Ufør eller ikke i stand til å arbeide 25

Mange deltidsarbeidende og uføre er middelaldrende, og det er vanskelig å si hva som er den viktigste årsaken til at de gjør mye ulønnet omsorgsarbeid. Kanskje deltidsarbeidende og uføre gjør mer fordi de har mer tid, og bruker den på omsorgsarbeid, eller kanskje de mellom 45 og 66 år ofte har noen med behov for hjelp rundt seg. Sannsynligvis er både alder og arbeidssituasjon viktig. Uføre og deltidsarbeidende i andre aldersgrupper gjør også forholdsvis mye ulønnet omsorgsarbeid.

Menn gjør ulønnet omsorgsarbeid oftere enn før

Det er ingen signifikant forskjell i andelen kvinner og menn som yter ulønnet omsorg. Dette er forskjellig fra situasjonen en del tidligere år da kvinner har gjort med omsorgsarbeid enn menn. I 2008 var f.eks. andelen 18 prosent blant kvinner og 13 prosent blant menn.

Siden 2015 har andelen middelaldrende menn som gir hjelp eller tilsyn til syke, eldre eller funksjonshemmede økt fra 19 til 22 prosent. Det er den høyeste andelen siden målingene startet i 2008. Hver fjerde middelaldrende kvinne gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid. Dette har vært ganske stabilt over tid.

Figur 2. Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn totalt, etter kjønn. Prosent

I alt Kvinner Menn
2008 15 18 13
2012 16 18 15
2015 15 15 14
2019 16 17 16

For unge menn har andelen økt fra 8 prosent i 2008 til 14 prosent i 2019. Andelen har derimot vært stabil på 11 prosent blant unge kvinner.

Fire timer hjelp i uken

De som gjør ulønnet omsorgsarbeid bruker i gjennomsnitt 4 timer per uke på det. Det tilsvarer en stillingsprosent på litt over 10 prosent. Uføre som gjør ulønnet omsorgsarbeid, bruker i snitt 6 timer i uka.

Det er ingen forskjell på hvor mye tid menn og kvinner bruker på ulønnet omsorgsarbeid i uka, men tiden brukes ulikt. Kvinner bruker noe mer tid på hjelp og tilsyn til sine foreldre enn det menn gjør, henholdsvis 4 og 3 timer i uka. Menn bruker tilsvarende mer tid på hjelp og tilsyn til andre enn sine foreldre, som øvrige slektninger, naboer eller venner.

Kontakt