Menn må oftere jobbe utover vanlig arbeidsmengde

Publisert:

Endret:

Menn må jobbe mer enn vanlig arbeidsmengde oftere enn kvinner og blir hyppigere kontaktet av arbeidsgiver på fritiden. Tre av fire svarer at de av og til eller ofte må jobbe under tidspress. Andelen er om lag den samme for menn og kvinner.

Tilleggsundersøkelsen til arbeidskraftsundersøkelsen for 2019 handlet om arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger. Dette ble gjennomført som et ledd i en samlet europeisk undersøkelse i regi av Eurostat, EUs statistikkbyrå. Resultatene fra alle landene vil etter hvert bli publisert og analysert av Eurostat, og kan leses på deres hjemmeside.  

Hvilke spørsmål er inkludert?

I denne artikkelen har vi sett på tre av områdene undersøkelsen tok for seg. Spørsmålene som er inkludert:

- ‘Må du ofte jobbe mer enn vanlig på grunn av arbeidsmengde? Skjer det minst én gang i uka, minst én gang i måneden, sjeldnere eller aldri?’

- ‘Når du tenker tilbake på de siste to månedene, hvor ofte er du blitt kontaktet på fritiden om saker som har med jobben å gjøre? Skjedde det aldri, en eller to ganger, tre ganger eller mer? Ble det forventet at du skulle foreta deg noe før neste arbeidsdag?’

- ‘Må du ofte arbeide under tidspress, det vil si at tiden er for knapp til å utføre alt arbeidet?'

Undersøkelsen inneholder i tillegg åtte andre variabler.

Menn med høyere utdanning må oftest jobbe mer enn vanlig

Det å ha høyere utdanning sammenfaller med om man må jobbe mer enn vanlig, det vil si utover det avtalte, på grunn av arbeidsmengden. Kun 36 prosent av dem med utdanning på universitets- og høyskolenivå sier at de sjeldnere enn én gang per måned eller aldri må jobbe mer, mot 61 prosent av dem med utdanning på grunnskolenivå og 52 prosent av dem med videregående skolenivå.

1 Tall for menn og kvinner er rettet 29. april 2020 kl 08:52

Figur 1. Må du ofte jobbe mer enn vanlig på grunn av arbeidsmengden?

Sjeldnere eller aldri Minst én gang i måneden Minst én gang i uka
Universitets- og høgskolenivå 37.7 28.7 33.6
Videregående skolenivå 59.7 22.7 17.6
Grunnskolenivå 70.5 17.5 12
Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 33.3 28.7 38.1
Videregående skolenivå 46.1 28.6 25.4
Grunnskolenivå 54.5 23.7 21.8
Menn
Universitets- og høgskolenivå 35.8 28.7 35.6
Videregående skolenivå 51.5 26.2 22.3
Grunnskolenivå 61.2 21.1 17.7
Begge kjønn
Kvinner¹ 50 25 25
Menn¹ 43 28 29

Blant menn med utdanning på universitets- og høyskolenivå er det en noe større andel som må jobbe mer enn vanlig minst én gang i uka enn kvinner med tilsvarende utdanning: 38 prosent av mennene, mot 34 prosent av kvinnene.

Det er i aldersgruppen 30-54 år at flest menn må jobbe mer enn vanlig. I aldersgruppen 55-74 år sier 38 prosent av menn med høyere utdanning at de sjeldnere enn én gang per måned eller aldri må jobbe mer enn vanlig. 30 prosent av menn mellom 30 og 54 år sier det samme.

Type arbeidskontrakt spiller også en rolle om man må jobbe mer enn vanlig. De som har midlertidige stillinger eller jobber deltid må sjeldnere jobbe mer enn de med faste stillinger eller de som jobber heltid.

Ledere blir hyppigst kontaktet av arbeidsgiver på fritiden

Det er personer i lederyrker som oftest blir kontaktet av jobben på fritiden. Hele 62 prosent bekrefter at de har blitt kontaktet tre ganger eller mer i løpet av de siste to månedene, mens gjennomsnittet for alle ansatte er 32 prosent. Det at ledere blir kontaktet på fritiden og må foreta seg noe samme dag kan henge sammen med at de har ledende eller særlig uavhengige stillinger. Dette innebærer at de ikke trenger å forholde seg til regler i arbeidsmiljøloven om maksgrense på arbeid i løpet av et døgn eller et år.

Figur 2. Når du tenker tilbake på de to siste månedene, hvor ofte er du blitt kontaktet på fritiden om saker som har med jobben å gjøre?

Aldri En eller to ganger Tre ganger eller mer
Operatører, sjåfører o.l. 50 25 22
Håndverkere 45 26 25
Bønder, fiskere o.l. 46 25 24
Salgs- og serviceyrker 46 26 25
Kontoryrker 50 27 20
Høyskoleyrker 36 30 33
Akademiske yrker 33 28 36
Lederyrker 15 22 62
Alle yrker 39 27 32
Yrkesgruppe
Kvinner 43 27 28
Menn 35 27 35

Det er de som har kontoryrker som sjeldnest blir kontaktet på fritiden angående jobben.

Hvis vi ser på næring, så er det for dem som jobber innenfor informasjon og kommunikasjon som oftest blir kontaktet på fritiden, mens de som jobber innenfor forretningsmessig tjenesteyting sjeldnest blir kontaktet.

Tallene viser at menn oftere enn kvinner blir kontaktet på fritiden. 35 prosent av mennene sier de er blitt kontaktet tre ganger eller mer, mot 28 prosent av kvinnene. Det er i aldersgruppen 30-54 år at flest menn blir kontaktet på fritiden.

De med universitets- og høyskoleutdanning må oftere foreta seg noe samme dag enn de uten høyere utdanning. Rundt 8 prosent flere av de med høyere utdanning enn de uten sier de må foreta seg noe samme dag dersom arbeidsgiveren kontakter dem på fritiden.

Deltidsansatte opplever sjeldnere tidspress enn heltidsansatte

Blant de som jobber heltid, svarer 75 prosent at de ofte eller av og til opplever tidspress, mot 60 prosent av de som jobber deltid. 17 prosent av heltidsansatte sier at de aldri opplever tidspress på jobben, tilsvarende tall for deltidsansatte er 34 prosent.

Figur 3. Må du ofte arbeide under tidspress, det vil si at tiden er for knapp til å utføre alt arbeidet?

Aldri Av og til Ofte Alltid
Deltid 31 41 22 6
Heltid 16 47 30 8
Kvinner
Deltid 42 40 14 5
Heltid 18 50 24 8
Menn
Deltid 34 41 19 6
Heltid 17 49 26 8
Begge kjønn
Kvinner 22 45 27 7
Menn 21 48 23 8

Det er relativt likt mellom menn og kvinner i andelen som aldri må arbeide under tidspress. Det er en større andel blant menn som svarer at de alltid må arbeide under tidspress. En høyere andel kvinner svarer at de ofte må arbeide under tidspress, mens det igjen er en høyere andel menn som svarer at de av og til må arbeide under tidspress.

Menn i alderen 30-39 år har den største andelen som oppgir at de alltid må arbeide under tidspress, andelen er 10 prosent. Blant kvinner er andelen som alltid opplever tidspress størst for aldersgruppen 40-54 år: 8 prosent. 

Utdanning har også korrelasjon med om en må jobbe under tidspress. Blant dem med høyere utdanning sier 15 prosent at de aldri må arbeide under tidspress. Tilsvarende prosentandel er 24 prosent for dem med utdanning opp til videregående skolenivå mens 33 prosent av dem med grunnskolenivå svarer det samme.

 

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet.

Faktaside

Kontakt