Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

Publisert:

Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå presenterer her en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner. 

Du har kommet til en gammel versjon av artikkelen, ny oppdatert artikkel finnes her.

Klikk for å åpne visualiseringen

 

 

Tallene er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken og statistikkbanktabell 03321 og viser hvor mange sysselsatte som pendler mellom kommuner. Tallene sier ikke noe om når eller hvor ofte man pendler, eller om man f.eks. har hjemmekontor (se mer om kvalitet i faktaboksen nedenfor).

Med pendling menes her at man bor i en kommune (bostedskommunen) og arbeider i en annen (arbeidsstedskommunen). Bostedskommune er kommunen man er bosatt ifølge Folkeregisteret, mens arbeidssted bestemmes av beliggenhetsadressen til virksomheten hvor personen arbeider. 

36 prosent jobber utenfor egen kommune

Tall for 4. kvartal 2019 viser at 36 prosent av alle sysselsatte jobbet i en annen kommune enn den de var bosatt i. Dette tilsvarer nærmere 960 000 personer. De resterende 1 740 000 jobber og bor i samme kommune.

Pendling etter kjønn, alder og næring

I statistikkbanken (under overskriften «Pendling») har vi i tillegg til statistikkbanktabell 03321 også en tabell som viser antall sysselsatte som pendler inn og ut av kommunen etter kjønn og alder (se eksempel i tabell 1) samt en tabell som viser fordeling etter næring (se eksempel i tabell 2).

 

Mer om kvaliteten til pendlingstallene

Det er flere forhold som har betydning når man skal tolke pendlingstall:

For noen grupper anvendes bostedskommune som arbeidsstedskommune

For selvstendig næringsdrivende som ikke er registrert med organisasjonsnummer, anvender man bostedskommune som arbeidsstedskommune. Det er også noen grupper lønnstakere som får bostedskommune registrert i felt for arbeidsstedskommune. Det gjelder sjøfolk og ansatte i Forsvaret.

Bosted registrert i Folkeregisteret stemmer ikke alltid med den sysselsattes reelle bosted

Dette vil for eksempel gjelde studenter som kan stå registrert på foreldrenes bosted, selv om de reelt sett har sitt bosted i skolekommunen.

Det vil også gjelde ukependlere og andre som i arbeidsperioder har sin døgnhvile/bor nær sitt arbeidssted. For eksempel en del sysselsatte innen bygge- og anleggsvirksomhet, fiske, sjøfart, sokkelen osv. Disse vil pendle til og fra bosted ved en arbeidsperiodes start og slutt, men ikke daglig. 

Arbeidssted i registerdataene stemmer ikke alltid med den sysselsattes faktiske arbeidssted

Kravene til oppdeling av foretak i virksomheter er slik at man ikke alltid krever en registrering av virksomheten i hver kommune hvor noen ansatte i foretaket driver virksomhet. Det er to større unntak. Det ene er når virksomheten i en kommune er av kort varighet, for eksempel et kortere byggeoppdrag. Det andre er når omfang av virksomheten til foretaket er så liten at det ikke har et eget fysisk arbeidssted i kommunen. Dette siste vil for eksempel gjelde SSBs lokale intervjuere. Foretak som driver utleie av arbeidskraft, har virksomhet som kan falle i begge disse kategoriene av unntak.

For en sysselsatt med mobilt arbeidssted vil pendlingen i beste fall bare angi bostedskommune i forhold til kommunen de har oppmøte i. Selve arbeidsstedet er mobilt og kan strekke seg over flere kommuner; for eksempel grupper av ansatte innen transportselskaper. Disse vil da som regel være knyttet til den administrative enheten de hører til.

Virksomheter er konkrete arbeidssteder som for eksempel butikker, hoteller, skoler, bakeri, reklamebyråer og advokatkontorer.

Om kryssing av kommunegrenser

Selv om arbeidssted og bosted ble definert og målt slik vi ønsket det, er det likevel noen andre typer av svakheter ved å definere pendling ut fra om man krysser kommunegrenser eller ikke på vei til jobb: 

Registerstatistikken sier ikke noe sikkert om hvor ofte en person pendler

For personer som arbeider deltid vet vi ikke om denne utføres som kortere arbeidstid hver dag (og dermed har daglig arbeidsreise) eller om man har helt fri en eller flere dager i uken. Også for personer med heltid kan arbeidsordningen være slik at de ikke arbeider daglig.

Registerstatistikken sier ikke noe om når man pendler

Dette gjelder både i forhold til tidsbruk og belastning av transportsystem, hvor virkningen er større om man pendler i vanlig rushtid enn utenom.  

Visualisering av pendlingsstrømmer

Arkfanen Bosted: Røde sirkler viser hvor de sysselsatte personene bosatt i en gitt kommune arbeider og illustrerer derfor antallet sysselsatte som pendler ut av kommunen for å jobbe.

Arkfanen Arbeidssted: Blå sirkler viser hvor personer med arbeidssted i en gitt kommune bor og illustrerer derfor antallet sysselsatte som pendler inn i en kommune for å jobbe.

Velg en kommune ved å søke i søkefeltet eller klikke i kartet.

Vis antall kommuner: Her kan du velge hvor mange kommuner utover den gitte kommunen. (Øvre grense 20).

Juster sirkelstørrelse: Norske kommuner har svært varierende folketall, og fordi alle sirklene er arealproporsjonale i forhold til hverandre, kan man endre sirkelstørrelsen.

Det kan gå litt tid før data lastes første gang. Visualiseringen er optimalisert for store skjermer.

Kontakt