Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

25. Økonomisk og statistisk teori og analyse (Economic and statistical theory and analysis)

Automasjon i statistikkproduksjonen (Automation of the Production of Statistics), utg. 1969
ART 28 ->

Avskrivningsregler og prisen på bruk av realkapital (Depreciation Rules and the User Cost of Capital), utg. 1975
ART 74 ->

Data Sources and User Operations of MODIS, a Macro-Economic Model for Short Term Planning (Datagrunnlag og brukermedvirkning ved MODIS, en makroøkonomisk modell for planlegging på kort sikt), utg. 1971
ART 41 ->

Dataregistrering, dataarkivering og samfunnsforskning (Data Registration, Data Banks and Social Research), utg. 1969
ART 34 ->

Desisjonstabeller og generering av maskinprogrammer for gransking av statistisk primærmateriale (Decision Tables and Generation of Computer Programs for Editing of Statistical Data), utg. 1965
ART 13 ->

Estimating Production Functions and Technical Change from Micro Data. An Exploratory Study of Individual Establishment Time-Series from Norwegian Mining and Manufacturing 1959-1967 (Estimering av produktfunksjoner og tekniske endringer fra mikro data. Analyser på grunnlag av tidsrekker for individuelle bedrifter fra norsk bergverk og industri), utg. 1971
SØS 21 ->

Estimating the Flexibility of the Marginal Utility of Money. An Errors-in-Variables Approach (Estimering av pengenes grensenyttefleksibilitet. Et opplegg med feil i de variable), utg. 1974
ART 68 ->

Estimering av sysselsetting i geografiske regioner. Om estimatorenes skjevhet, varians og bruttovarians(Estimation of Employment within Geographical Regions. On the Bias, Variance and the Mean Square Error of the Estimates), utg. 1976
ART 88 ->

Etterhåndsstratifisering og estimering innen delbestander (Post-Stratification and Estimation within Subpopulations), utg. 1974
ART 66 ->

Forsvarets virkninger på norsk økonomi (The Impact of the Defence on the Norwegian Economy), utg. 1972
SØS 22 ->

Inhomogeneous Semi-Markov Processes, Select Actuarial Tables, and Duration-Dependence in Demography (Inhomogene semimarkovprosesser, se lekte aktuartabeller og varighetsavhengighet i demografi), utg. 1973
ART 56 ->

Long-Range Planning, Progress- and Cost-Reporting in the Central Bureau of Statistics of Norway (Langtidsprogrammering, fromdrifts- og kos tnadsrapportering i Statistisk Sentralbyrå), utg. 1966
ART 16 ->

MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning (MODIS II En makroøkonomisk modell for korttidsanalyse og planlegging), utg. 1968
ART 23 ->

MSG-3 En modell for analyse av den langsiktige økonomiske utvikling (MSG-3 A Model for Analysis of the Long Term Economic Development), utg. 1976
ART 83 ->

Multiple Comparisons by Binary and Multinary Observations (Multiple sammenlikninger ved binere og multincere observasjoner), utg. 1975
ART 75 ->

Om bruk av stikkprøver ved kontoret for intervjuundersøkelser, Statistisk Sentralbyrå (On the Use of Sampling Surveys by the Central Bureau of Statistics, Norway), utg. 1970
ART 37 ->

Om estimering av økonomiske relasjoner fra tverrsnitts-,tidsrekke-og kombinert tverrsnitts tidsrekke-data (On the Estimation of Economic Relations Using Cross Section-, Time Seriesand Combined Cross Section-Time Series-Data), utg. 1972
ART 48 ->

On the Estimation of Dynamic Relations from Combined Cross Section Time Series Data (Om estimering av dynamiske relasjonar frå tverrsnitts-tidsrekke-data), utg. 1976
ART 87 ->

On the Statistical Theory of Analytic Graduation (Statistisk teori for analytisk glatting), utg. 1972
ART 49 ->

Personmodeller, personregnskapssystemer og persondataarkiver (Population Models, Population Accounting and Individual Data Banks), utg. 1970
ART 38 ->

A Precise Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III (Likningssystemet i den økonomiske modell MODIS III), utg. 1968
ART 24 ->

PRIM I A Model of the Price and Income Distribution Mechanism of an Open Economy (PRIM I En modell for pris- og inntektsfordelingsmekanismen i en åpen økonomi), utg. 1970
ART 35 ->

PRIM II En revidert versjon av pris- og inntektsmodellen (PRIM II A Revised Version of the Price and Income Model), utg. 1972
ART 44 ->

Purged and Partial Markov Chains (Lutrede og partielle Markovkjeder), utg. 1972
ART 45 ->

Reklamesendinger i brevkassene (Survey on Advertising-Mail in the Post-Office Boxes)
RAPP 10 1969 ->

Den repræsentative undersøgelsesmethode. Ny utgave med engelsk oversettelse ved Statistisk Sentralbyrås 100-års jubileum (The Representative Method of Statistical Surveys. New Edition with English Translation at the Centenary of the Central Bureau of Statistics), utg. 1976
SOS 27

Sesongkorrigering av norske konjunkturindikatorer (Seasonal Adjustment of Norwegian Economic Indicators), utg. 1975
SA 18 ->

Some Empirical Evidence on the Decreasing Scale Elasticity (Noen resultater for produktfunksjoner med fallende passuskoeffisient for norsk bergverk og industri), utg. 1974
ART 71 ->

Sosialøkonomi. Kurs III på Byråskolen, utg. 1974
SSH 34 ->

The Stability of Input-Output Coefficients (Stabilitet i kryssløpskoeffisienter), utg. 1969
ART 32 ->

Statistisk Sentralbyrå gjennom 75 år. Tre 25-års meldinger, utg. 1951
XI 65 ->

Statistisk Sentralbyrå 100 år (Central Bureau of Statistics 100 Years), utg. 1976
SØS 28 ->

Statistisk Sentralbyrås 100-årsjubileum. Prolog og taler ved festmøtet i Universitetets Aula 11. juni 1976 (Central Bureau of Statistics. Prologue and Adresses at the Centenary Celebration, University Hall 11 June 1976)
SØS 29 ->

Statistisk Sentralbyrås sentrale registre (Registers in the Central Bureau of Statistics), utg. 1968
ART 22 ->

Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersøkelser. Elementer av det matematiske grunnlaget (The Sample Surveys of the Central Bureau of Statistics of Norway. Basic Mathematical Elements), utg. 1973
ART 58 ->

Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger, utg. 1962
SSH 22 ->

Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling, næringsliv og urbanisering i Oslo-området (Metropolitan Growth, Commuting and Urbanization in the Oslo Area), utg. 1966
SØS 18 ->

Teknisk revolusjon i økonomisk analyse og politikk? (Technical Revolution in Economic Analysis and Policy?), utg. 1966
ART 18 ->

Trends in Quantitative Economic Planning in Norway (Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge), utg. 1968
ART 21 ->

Two Addresses on Statistical Co-operation (To talar om statistisk samarbeid), utg. 1976
ART 81 ->

Two Articles on Statistical Data Files and Their Utilization in Sociodemographic Model Building (To artiklar om statistiske dataarkiver og deres bruk i sosiodemografisk modellbygging), utg. 1971
ART 40 ->

Two Articles on the Interpretation of Vital Rates (To artikler om tolking av befolkningsrater), utg. 1972
ART 46 ->

The Use of Computers in the National Accounts of Norway (Bruk av elektroregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge), utg. 1968
ART 20 ->

Veiledning for brukere av den økonomiske modell MODIS III, utg. 1968
SSH 25 ->

Økonomiske konsekvenser av nedrustning i Norge (Economic Consequences of Disarmament in Norway), utg. 1966
ART 17 ->


Se også bl.a.: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 09.90 Metoder, modeller, dokumentasjon